دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 12، تیر 1393، صفحه 1-86 
تلفیق داده های زمین فیزیکی با حفاری های اکتشافی درمحدوده مرکزی منطقه شکسته سبز، شمال غرب بیرجند

صفحه 25-40

مریم جاویدی مقدم؛ محمد حسن کریم پور؛ محمد رضا حیدریان شهری؛ آزاده ملک زاده شفارودی


ارزیابی لرزه زمین ساختی راندگی ها و پهنه های گسلی پنهان در گستره مختاران- خاور ایران

صفحه 41-52

محمد امیر علیمی؛ محمد مهدی خطیب؛ خالد حسامی آذر؛ محمود رضا هیهات