دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 11، فروردین 1393، صفحه 1-81 
هیدروژئوشیمی آب های زیرزمینی در معدن ذغال سنگ زیرآب

صفحه 37-48

حمیدرضا ناصری؛ فرشاد علیجانی؛ علی مهرابی نژاد