دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، مقالات، فروردین 1391، صفحه 1-138 
زمین شیمی زیست محیطی آب، خاک و رسوبات کانسار مس دره زار(کرمان)

صفحه 29-37

فرید مر؛ نغمه سلطانی؛ بهنام کشاورزی؛ مهرداد کریمی؛ عصمت اسماعیل زاده