دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 17، مقالات، مهر 1394، صفحه 1-100 
مدل ساختاری بر پایه مطالعه شکستگی‌ها در کانسار طلای زرمهر

صفحه 1-10

10.22055/aag.2015.11820

شادی انصاری جعفری؛ بهنام رحیمی؛ فرزین قائمی؛ علیرضا مظلومی بجستانی