دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، دی 1390، صفحه 1-165 
الگوی زمین شناسی، دگرسانی و بی هنجاری مغناطیسی کانسار مس پورفیری مسجدداغی (شرق جلفا)

صفحه 77-89

علی امامعلی پور؛ میر ابراهیم خاتمیان؛ رسول اسکویی؛ جعفر عبدالهی شریف