دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تیر 1390، صفحه 1-122 
هیدروژئولوژی نامتعارف سازند آسماری در تاقدیس کمردراز ایذه

صفحه 25-36

حمیدرضا ناصری؛ فرشاد علیجانی؛ محمد نخعفی؛ علی محرابی نژاد


مطالعه محیط رسوبی وزمین شیمی ماسه سنگ های سازند کشکان

صفحه 48-61

رضا زارعی سهامیه؛ بیژن یوسفی یگانه؛ حسن زمانیان؛ فروغ معظمی گودرزی