مدل سازی وارون داده های مغناطیسی و ژئوالکتریکی و تفسیر آنها در محدوده طلای حسن آباد (جنوب گلپایگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 استاد، گروه زمین شناسی، دانشکدگان علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

محدوده طلای حسن آباد در بخش مرکزی سنندج - سیرجان، 18 کیلومتری جنوب باختری گلپایگان قرار دارد. پی جویی ژئوفیزیکی با انجام برداشت های مغناطیس سنجی مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی انجام و به منظور تخمین ژرفای منابع مغناطیسی احتمالی پردازش واهمامیخت اویلر اعمال سپس مدل سازی وارون سه بعدی داده های مغناطیسی منطقه بر اساس الگوریتم لی والدنبرگ انجام گردید. ژرفای بیشینه خودپذیری مغناطیسی تخمین زده شده از نتایج وارون سازی با ژرفای متوسط منابع مغناطیسی به دست آمده از روش واهمامیخت اویلر مطابقت نشان داد. افزون بر این، مدل های دو بعدی حاصل از وارون سازی داده های مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی با مقاطع قائم مدل سه بعدی خودپذیری مغناطیسی، مقایسه شد. توالی ‌های سنگی تحت تاثیر دگرشکلی نظم اولیه از دست داده و شدت یکسان نبوده و به صورت پهنه‌های برشی گذر از شکل‌پذیر به شکنا تا شکنا مشاهده می‌شوند. کانه‌زایی طلا با عیار مناسب به همراه بیسموت تنگستن رگه‌ها و رگچه‌های سیلیسی حاوی کانه‌زایی سولفیدی به صورت پیریت آرسنوپیریت گالن اسفالریت کالکوپیریت و پیروتیت روی داده است. زونهای دگرسانی شامل آرژیلیک فیلیک سرسیتی سیلیسی سولفیدی می باشد. در مقاطع مدلسازی مقاومت ویژه به خوبی گسل‌ها تشخیص، و کانی‌زایی و حفاری در این نواحی رگه‌ای و در زون گسله قرار می گیرند هیجده گمانه مغزه گیری و بیست گمانه RC حفاری شدند. بررسی های زمین شناسی دگرسانی و کانی سازی سطحی و زیر سطحی گمانه ها نشان دهنده کانی سازی طلا در مناطقی با میزان بالای تغییرات خودپذیری مغناطیسی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات