زیست‌چینه‌نگاری و ریز‌رخساره‌های نهشته‌های الیگو- میوسن سازند آسماری در شمال خاور ایلام، حوضه لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی،گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 مدرس دانشگاه لرستان

3 اداره عملیات زمین شناسی شرآت ملی مناطق نفت خیز جنوب

چکیده

به منظور انجام مطالعات زیست‌چینه‌نگاری بر اساس روزن‌بران کف‌زی بزرگ و همچنین تعیین محیط رسوبی نهشته‌های الیگو- میوسن شمال خاور ایلام واقع در جوضه لرستان، برش چینه‌شناسی سرتنگ با ضخامت 215 متر شامل سنگ‌آهک‌های نازک، متوسط تا ضخیم لایه انتخاب شد. سازند |آسماری در این برش با پیوستگی رسوبی روی سازند پابده قرار گرفته و مرز بالایی آن با سازند گچساران هم‌شیب می باشد. مطالعه اجتماعات روزن‌بران در این پژوهش منجر به شناسایی 31جنس و 11 گونه روزنبر و 4 زون‌زیستی Lepidocyclina- Operculina- Ditrupa assemblage zone; Archaias asmaricus, Archaias hensoni; Miogypsinoides complantus assemblage zone; Elphidium sp.-14, Miogypsina sp., Peneroplis farsensis assemblage zone به سن روپلین- آکیتانین گردید. با برداشت 215 نمونه از این برش و بررسی ریزرخساره‌ها و مشاهدات صحرایی، 10 رخساره در 3 محیط رمپ داخلی، رمپ میانی و رمپ خارجی شناسایی گردید. حضور روزن‌بران کف‌زی بزرگ مانندAmphistegina, Archaias, Heterostegina, Borelis, Nummulites همراه با حضور مرجان نمایانگر رسوبگذاری کربنات در آبهای گرمسیری تا نیمه گرمسیری تحت شرایط غذایی اولیگوتروفی تا کمی مزوتروفی می‌باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات