بررسی منشا رسوبات آواری کواترنر سواحل جنوبی دریای خزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

چکیده

در این پژوهش به منظور بررسی منشا رسوبات کواترنری سواحل جنوبی دریای خزر، از رسوبات بخش ساحلی و مصب رودخانه های مهم تعداد 38 نمونه رسوب سطحی برداشت گردید و آنالیز های دانه بندی لیزری، سنجش ماده آلی کل و سنجش میزان اکسید های اصلی به کمک روش ذوب قلیایی و دستگاه ICP-OES انجام شد. محاسبات شاخص های ژئوشمیایی نشان داد، اندیس دگرسانی شیمیایی(CIA)، در محدوده 75/67 تا 11/90 (میانگین 82/74) قرار داشت که دگرسانی شیمیایی متوسط تا بالا(90-70) را نشان داد. همچنین اندیس هوازدگی شیمیایی(CIW) نیز در محدوده 96/83 تا 04/ 91 (میانگین 83/87) بدست آمد که محدوده هوازدگی متوسط را نشان داد. از طرف دیگر از نظر شاخص تنوع ترکیبی(ICV) مقادیر 39/1 تا 05/8 (میانگین 91/2) بدست آمد،که نشان می دهد رسوبات منطقه از چرخه اول می باشند. نتایج این پژوهش نشان داد رسوبات استان گلستان با شرایط آب و هوایی نیمه خشک تا مرطوب، از منشا رسوبی و رسوبات استان های مازندران و گیلان با شرایط آب و هوایی مرطوب از منشا آذرین مافیک و فلسیک منشا شده اند. نمودار های متمایز کننده محیط زمین ساختی نیز نشان داد بیشتر نمونه ها در محدوده جزایر قوسی قاره ای ایجاد شده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات