گونه سازی، زیست دسترس پذیری و ارزیابی ریسک سلامتی عنصر سرب در خاک‌های متأثر از فعالیت معدنکاری: مطالعه موردی معدن سرب و روی ایرانکوه (جنوب غرب اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آبشناسی و زمین شناسی زیست محیطی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

10.22055/aag.2024.44426.2395

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی گونه‌سازی، زیست‌دسترس‌پذیری، و خطر سلامتی عنصر سرب در خاک‎های اطراف معدن ایرانکوه می‌باشد. به این منظور، پس از برداشت 20 نمونه خاک از پیرامون معدن پارامترهای فیزیکوشیمیایی خاک اندازه‌گیری شد. غلظت کل و زیست-دسترس‌پذیر عنصر سرب به ترتیب با استفاده از روش هضم کل و روش‎ آزمایشگاهی برون‌تنی (in vitro) مورد ارزیابی قرار گرفت. گونه-سازی عنصر سرب در نمونه‌های خاک انتخابی با استفاده از روش استخراج ترتیبی بررسی شد. مقدار pH ، ماده آلی، کربنات و ظرفیت تبادل کاتیونی نمونه‌های خاک مورد مطالعه به ترتیب بین بین 7/6 تا 2/8 ، 2/0 تا 8/4 درصد، 6 تا 5/48 درصد و 18 تا 2/11 میلی‌اکی‌والان بر 100 گرم متغیر است. غلظت کل عنصر سرب بین mg/kg 4/18 و mg/kg 2869 (میانگین mg/kg 4/273) تغییر می‌کند. سرب عمدتاً با فاز اکسیدی همراه است که بیانگر منشاء انسانزاد این عنصر و تحرک بالقوه آن است. بر اساس نتایج حاصل از آزمایش in vitro زیست‌دسترس‌پذیری عنصر سرب بسیار متغیر است (بین 2/0 تا 4/45 درصد غلظت کل)، که به‌دلیل تفاوت در ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی خاک و منبع عنصر سرب می‌باشد. مقدار ضریب خطر (HQ) برای مسیرهای بلع، تماس پوستی و استنشاق، برای کودکان بیش‌تر از بزرگسالان، و برای مسیر بلع نسبت به مسیرهای دیگر بیشتر است. نتایج حاصل از ارزیابی خطر سرطان‌زایی (CR) نشان‌دهنده عدم وجود خطر سرطان‌زایی برای مسیرهای تماس پوستی و استنشاق می‌باشد، اما محاسبه خطر سرطان‌زایی برای مسیر بلع با استفاده از داده‌های زیست‌دسترس‌پذیر و کل نشانگر احتمال بروز سرطان برای ساکنین مجاور محدوده معدن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات