ارزیابی ژئوشیمیایی و مقایسه ژنتیکی نفتهای سازندهای فهلیان و یاماما در برخی میادین غرب کارون و جنوب عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده زمین‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه زمین شناسی،دانشکده زمین شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

چکیده

مخزن فهلیان در دشت آبادان، یکی از مهم‌ترین بخش‌های حوضه زاگرس، و معادل آن یعنی یاماما در حوضه مزوپوتامین میزبان حجم عظیمی هیدروکربن‌ می‌باشند و با توجه به خصوصیات نزدیک ژئوشیمیایی نفت‌های این مخازن و عدم وجود مطالعات قبلی مبنی بر چگونگی ارتباط و تطابق این نفت‌ها، مطالعه آن‌ها حائز اهمیت است. در این پژوهش که با هدف ارزیابی ژئوشیمیایی و مقایسه ژنتیکی نفت‌های سازندهای فهلیان و یاماما در برخی میادین غرب کارون و جنوب عراق انجام شده است، نمونه‌های مخزن فهلیان تحت آنالیزهای ژئوشیمیایی نظیر کروماتوگرافی گازی قرار گرفتند. همچنین اطلاعات بیومارکری نمونه‌های نفتی مخزن یاماما در میادین عراقی با هدف مقایسه با داده‌های حاصل از آنالیز نمونه‌های نفتی مخزن فهلیان جمع‌آوری شدند و سپس بررسی پارامترهای بیومارکری انجام شد. نتایج بیانگر عدم وجود شواهد تخریب زیستی است. نمونه‌های فهلیان و یاماما از سنگ‌ منشأ حاوی کروژن نوع II و نهشت یافته در محیط احیایی با شوری کم نشأت می‌گیرند و عموما در دسته نفت‌های سبک و پارافینیک قرار می‌گیرند. طبق این پژوهش و مطالعات قبلی با بررسی پارامترهایی نظیر C28/C29 مشخص شد که نفت‌های این مخازن از منشأ با سن ژوراسیک نشأت می‌گیرند که سرگلو و گرو (سولایی) محتمل‌ترین سنگ منشأ برای این مخازن می‌باشند. بررسی بلوغ نشان داد نمونه‌ها از سنگ منشأ بالغ که از مراحل اولیه بلوغ گذشته است حاصل شده‌اند. در پایان بررسی تمامی این پارامترها توسط نمودار ستاره‌ای بیان دارد که نمونه‌های مورد مطالعه در یک خانواده قرار می‌گیرند و تطابق خوبی دارند. این نتایج تأثیر شایانی در برنامه توسعه میادین خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Abeed, Q., Al-Khafaji, A.J., Littke, R., 2011. Source rock potential of the Upper Jurassic – Lower Cretaceous succession in the southern Mesopotamian Basin, southern Iraq. Journal of Petroleum Geology 34, 117-134. http://dx.doi.org/10.1111/j.1747-5457.2011.00497.x
Abeed, Q., Leythaeuser, D., Littke, R., 2012. Geochemistry, origin and correlation of crude oils in Lower Cretaceous sedimentary sequences of the southern Mesopotamian Basin, southern Iraq. Organic Geochemistry 46, 113-126. http://dx.doi.org/10.1016/j.orggeochem.2012.02.007
Abeed, Q., Littke, R., Strozyk, F., Uffman, A., 2013. The Upper Jurassic–Cretaceous petroleum system of southern Iraq: A 3-D basin modelling study. GeoArabia 18, 179-200. https://doi.org/10.2113/geoarabia1801179
Aghanabati, A., 2004. The Geology of Iran. Geological Survey of Iran Publication, Tehran, p. 586.
Alizadeh, B., Saadati, H., Rashidi, M., Kobraei, M., 2015. Geochemical investigation of oils from Cretaceous to Eocene Sedimentary sequences of the Abadan Plain, Southwest Iran. Marine and Petroleum Geology 73, 609-619. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2015.11.002
Al-Ameri, Th., Al-Khafaji, A., Jasim, S., 2015. IRP11- Yamama Formation Oil Source Assessment using Biomarkers & Carbon Isotope Analysis, Ratawi Oil Field, Southern Iraq. 3rd European Association of Geoscientists and Engineers Workshop on Iraqi oil, Dubai. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1046.9845
Al-Ameri, Th., Al-Khafaji, A., Zumberge, J., 2009. Petroleum system analysis of the Mishrif reservoir in the Ratawi, Zubair, North and South Rumaila oil fields, southern Iraq. Geoarabia 14, 91-108. http://dx.doi.org/10.2113/geoarabia140491
Al-Ibrahim, R., Al-Ameri, Th., 2015. Crude oil analysis of the Yamama Formation in the Subbah, Tuba and Luhais oil fields, Southern Iraq. Iraqi Journal of Science 56, 1425-1437.
Al-Khafaji, A.J., Al-Najm, F.M., Al-Ibrahim, R.N., Sadooni, F.N., 2019. Geochemical investigation of Yamama crude oils and their inferred source rocks in the Mesopotamian Basin, Southern Iraq. Petroleum Science and Technology 37, 2025-2033. http://dx.doi.org/10.1080/10916466.2019.1578801
Al-Khafaji, A.J., Al-Najm, F.M., Al-Refaia, R., Sadooni, F.N., Al-Owaidi, M, Ali, H., 2022. Source rock evaluation and petroleum generation of the Lower Cretaceous Yamama Formation: Its ability to contribute to generating and expelling petroleum to cretaceous reservoirs of the Mesopotamian Basin, Iraq. Journal of Petroleum Science and Engineering 217, 919-936. http://dx.doi.org/10.1016/j.petrol.2022.110919
Al-Khafaji, A.J., Yonis, S., Ibrahim, R., Almarsomi, Sh., Sadooni, F., 2021. Geochemical characterization and origin of the Cretaceous Sa’di, Khasib, Mishrif, and Nahr Umr Crude Oils in Halfaya Oilfield, Southern Mesopotamian Basin, Iraq. Petroleum Science and Technology 39, 993-1007. http://dx.doi.org/10.1080/10916466.2021.1980587
Ameen, M.S., 1992. Effects of basement tectonics on hydrocarbon generation, migration, and accumulations in northen Iraq. American Association of Petroleum Geologists Bulletin 76, 356-370. http://dx.doi.org/10.1306/BDFF87FE-1718-11D7-8645000102C1865D     
Andrusevich, V.E., Engel, M.H., Zumberge, J.E., 2000. Effects of paleolatitude on stable carbon isotope composition of crude oils. Geology 28, 847-850. http://dx.doi.org/10.1130/0091-7613(2000)28%3C847:EOPOTS%3E2.0.CO;2
Aqrawi, A.A.M., Goff, J.C., Horbury, A.D., Sadooni, F.N., 2010. The Petroleum Geology of Iraq. Scientific Press Ltd, London. P. 560.
Ashkan, M.A., 2009. Principles of Geochemical Studies of Hydrocarbon Source Rocks with Special Attitude to Zagros Sedimentary Basin, Geochemical Department of Exploration Management. P. 355.
Chung, H.M., Rooney, M.A., Toon, M.B., Claypool, G.E., 1992. Carbon isotope composition of marine crude oils. American Association of Petroleum Geologists Bulletin 76, 1000-1007. https://doi.org/10.1306/BDFF8952-1718-11D7-8645000102C1865D
Connan, J., Cassou, A.M., 1980. Properties of gases and petroleum liquids derived from terrestrial kerogen at various maturation levels. Geochimica et Cosmochimica Acta 44, 1-23. https://doi.org/10.1016/0016-7037(80)90173-8
Dahl, J.E.P., Moldowan, J.M., Teerman, S.C., Mccaffrey, M.A., Sundararaman, P., Stelting, C.E., 1994.  Source Rock Quality Determination from Oil Biomarkers I: A New Geochemical Technique1. American Association of Petroleum Geologists Bulletin 78, 1507-1526. https://doi.org/10.1306/A25FF201-171B-11D7-8645000102C1865D
Darvishzadeh, A., 2003. Geology of Iran. 5th Edition, Amirkabir Publication, Tehran. P. 902.
Dehyadegari, E., Honarmand, J., 2019. Geochemical investigation of Sarvak oil reservoir in the west of Abadan Plain and biomarker correlation with Mishrif oil reservoir of Iraqi oilfields. Researches in Earth Sciences 10, 237-252. https://doi.org/10.52547/esrj.10.4.237
Dembicki, H., 2016. Practical Petroleum Geochemistry for Exploration and Production. Elsevier. p. 424.
Grantham, P.J., Wakefield, L.L., 1988. Variations in the sterane carbon number distribution of marine source rock derived crude oils through geological time. Organic Geochemistry 12, 61-73. https://doi.org/10.1016/0146-6380(88)90115-5
Holba, A.G., Ellis, L., Dzou, I.L., 2001. Extended tricyclic terpanes as age discriminators between Triassic, Early Jurassic and Middle-Late Jurassic oils. The 20th international meeting on organic geochemistry, Nancy, France.
Hughes, W.B., Holba, A.G., Dzou, L.I.P., 1995. The ratios of dibenzothiophene to phenanthrene and pristane to phytane as indicators of depositional environment and lithology of petroleum source rocks. Geochimica et Cosmochimica Acta 59, 3581–3598. https://doi.org/10.1016/0016-7037%2895%2900225-O
James, G.A., Wynd, J.G., 1965. Stratigraphic nomenclature of Iranian Oil Consortium Agreement Area,                         American Association of Petroleum Geologists Bulletin 49, 2182-2245. https://doi.org/10.1306/A663388A-16C0-11D7-8645000102C1865D
Jassim, S.Z., Goff, J.C., 2006. Geology of Iraq. 1st Edition. Dolin, Prague and Moravian Museum. P. 341.
Kaufman, R.L., Ahmed, A.S., Elsinger, R.J., 1990. Gas chromatography as a development and production tool for fingerprinting oils from individual reservoirs: Applications in the Gulf of Mexico. Proceedings of the 9th annual research conference of the Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, New Orleans. https://doi.org/10.5724/gcs.90.09.0263
Kobraei, M., 2018. Geochemical Study of Jurassic-Cretaceous Petroleum System of Abadan Plain, Filling History Determination in Yadavaran Oilfield Align with 2-D Basin modeling. Ph.D. thesis. Amirkabir University of Technology, Tehran.
Kobraei, M., Rabbani, A., 2017. Geochemical evaluation of oils from the Gadvan reservoir in Abadan Plain oilfields, southwest of Iran. Journal of Exploration & Production Oil & Gas 148, 48-55. http://dorl.net/dor/20.1001.1.25381652.1396.1396.148.11.2
Kobraei, M., Rabbani, A.R., Taati, F., 2019. Upper Jurassic-Lower Cretaceous Source-Rock Evaluation and Oil—Source Rock Correlation in the Abadan Plain, Southwest Iran. Geochemistry International 57, 790-804. http://dx.doi.org/10.1134/S0016702919070073
Köster, J., Van Kaam-Peters, H.M.E., Koopmans, M.P., De Leeuw, J.W., Sinninghe Damsté, J.S., 1997. Sulphurisation of homohopanoids: Effects on carbon number distribution, speciation, and 22S22R epimer ratios. Geochimica et Cosmochimica Acta, 61, 2431-2452. https://doi.org/10.1016/S0016-7037(97)00110-5
Mohseni, H., Esfandiyari, M., Kavoosi, M.A., 2016. Diagenesis and sequence stratigraphy of the Fahliyan Formation in the Yadavaran oil field (Koshk and Hosseiniyeh) in the north Dezful Embayment, Journal of Sedimentary Facies 8, 236-255. https://doi.org/10.22067/sed.facies.v8i2.33283
Moldowan, J.M., Seifert, W.K., Gallegos, E.J., 1985. Relationship between petroleum composition and depositional environment of petroleum source rocks. American Association of Petroleum Geologists Bulletin 69, 1255-1268. https://doi.org/10.1306/AD462BC8-16F7-11D7-8645000102C1865D
Motiei, H., 1995. Petroleum Geology of Zagros. Geological Survey of Iran Publication, Tehran. P. 589.
Najaf, A.A., Al-Dahhan, W.H., Al-Ameri, T.K., 2016. Geochemical correlation of oil and source rocks from selected exploratory wells within Northern Mesopotamian Basin, Iraq. Arabian Journal of Geosciences 9, 1-10. https://doi.org/10.1007/s12517-016-2397-7
Peters, K.E., Moldowan, J.M., 1993. The biomarker guide: Interpreting molecular fossils in petroleum and ancient sediments. Prentice Hall, New Jersey. P. 363. https://doi.org/10.5860/choice.30-2690
Peters, K.E., Walters, C.C., Moldowan, J.M., 2005.  The Biomarker Guide. In: Peters, K.E., Walters, C.C., Moldowan, J.M. (ED). Biomarkers and Isotopes in Petroleum Systems and Earth History. Cambridge University Press: New York, USA. pp.475-705. http://dx.doi.org/10.1017/S0016756806212056
Pitman, J.K., Steinhouer, D., Lewan, M.D., 2004. Petroleum generation and migration in the Mesopotamian Basin and Zagros Fold Belt of Iraq: results from a basin-modeling study. GeoArabia 9, 41-72.  http://dx.doi.org/10.2113/geoarabia090441
Sadooni, F.N., 1993. Stratigraohic sequence, microfacies and petroleum prospects of Yamama Formation, Lower Cretaceous, Southern Iraq. American Association of Petroleum Geologists Bulletin 77. http://dx.doi.org/10.1306/BDFF8F92-1718-11D7-8645000102C1865D
Sofer, Z., 1984. Stable carbon isotope compositions of crude oils: Application to source depositional environments and petroleum alteration. American Association of Petroleum Geologists Bulletin 68, 31-49. https://doi.org/10.1306/AD460963-16F7-11D7-8645000102C1865D
Tissot, B.P., Welte, D.H., 1984. Petroleum Formation and Occurrence. 2nd Edition, Springer-Verlag, Berlin. P. 699.
Verma, M.K., Ahlbrandt, T.S., Al-Gailani, M., 2004. Petroleum reserves and undiscovered resources in the Total Petroleum Systems of Iraq: Reserve growth and production implications. GeoArabia 9, 51-74. http://dx.doi.org/10.2113/geoarabia090351
Waples, D.W., 1985. Geochemistry in Petroleum Exploration. Reidel Publish, Dordrecht. P. 232. https://doi.org/10.1007/978-94-009-5436-6
Zeinalzadeh, A., Sajadian, A., 2010. Investigating source rock zones in the Darkhovain oil field by using petrophysics and rock Eval analysis. Journal of Science, University of Tehran 35, 63-70.
Zeinalzadeh, A., Moussavi-Herami, R., Mahboubi, A., Sajjadian, V.A., 2015. Basin and petroleum system modeling of the Cretaceous and Jurassic source rocks of the gas and oil reservoirs in Darquain field, south west Iran. Journal of Natural Gas Science and Engineering 26, 419-426. http://dx.doi.org/10.1016/j.jngse.2015.05.041