بررسی مکانیسم تکتونیک برگشتی در پهنه گسلی درونه(شمال لوت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند،بیرجند، ایران

چکیده

سامانه گسلی درونه( DFS) یکی از گسل‌های بزرگ در آسیای مرکزی است که حاشیه شمالی خرده قاره ایران مرکزی را محدود می کند. سازماندهی مجدد تغییر شکل تکتونیکی در منطقه برخورد عربستان و اوراسیا در حدود 5±2 میلیون سال پیش رخ داده است که با فعال-سازی مجدد گسل‌های امتدادلغز همراه بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌های جنبشی گسل در امتداد DFS نشان‌دهنده میدان حداکثر تنش اخیر با جهت میانگین N15E می‌باشد. بررسی سن چینه شناسی ایستگاه‌ها نشان می‌دهدکه جوان ترین لایه‌هایی که تحت تاثیر تنشNW (جهت میانگین N47W) قرار گرفته‌اند، سنگ‌هایی با سن میوسن-پلیوسن هستند. شاخص های ژئومورفیکی در امتداد DFS و شواهد ژئومورفولوژیکی برجسته در بخش مرکزی، جایی که گسل از رسوبات آبرفتی کواترنر عبور می کند حرکت چپ‌گرد روی این منطقه گسلی را نشان می‌دهند در حالی‌ که در بخش‌های شرقی سیستم گسل درونه با توجه به شکل آبراهه‌ها که به فرم سیگموئیدال به‌صورت z جابه‌جا شده‌اند، این بخش از سیستم گسل سازوکار راستالغز راست‌گرد دارد. در واقع تنش NWباعث حرکت راست‌گرد سیستم گسلی درونه قبل از پلیوسن شده است و بعد از آن تنش کنونی باعث وارونگی تکتونیکی به‌صورت حرکت چپ‌گرد بر روی این پهنه گسلی شده است همچنین تغییر هندسه گسل در اثر خمیدگی ناشی از فشار وارده از سمت لوت نسبت به جهت اعمال تنش کنونی موجب تغییر سازوکار در بخش های مختلف این سیستم گسلی گردیده است که در اثر تغییر انحنای گسل سازوکار‌های متفاوتی در بخش‌های شرقی و غربی گسل رخ داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Aghanabati, A., 2004. Geology of Iran. Geological survey and mineral exploration of Iran. P. 586.
Allen, M., Jackson, J., Walker, R., 2004. Late Cenozoic reorganization of the Arabia-Eurasia collision and the comparison of short-term and long term deformation rates. Tectonics 23, TC2008. https://doi.org/10.1029/2003TC001530.
Allen, M.B., Alsop, G.I., Zhemchuzhnikov, V.G., 2001. Dome and basin refolding and transpressive inversion along the Karatau Fault System, southern Kazakstan. Journal of the Geological Society, London 158, 83–95. https://doi.org/10.1144/jgs.158.1.83.
Allen, M.B., Kheirkhah, M., Emami, M.H., Jones, S. J., 2011. Right-lateral shear across Iran and kinematic change in the Arabia–Eurasia collision zone. Geophysical Journal International 184, 555–74. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2010.04874.x.
Axen, G.J., Lam, P.S., Grove, M., Stockli, D.F., Hassanzadeh, J., 2001. Exhumation of the westcentral Alborz Mountains, Iran, Caspian subsidence, and collision-related tectonics. Geology 29, 559–62. https://doi.org/10.1130/0091-7613(2001)029%3C0559:EOTWCA%3E2.0.CO;2.
Bagheri, S., Madhanifard, R., Zahabi, F., 2016. Kinematics of the Great Kavir fault inferred from a structural analysis of the Pees Kuh Complex, Jandaq area, Central Iran. Geological Society of America Memoirs 2525(6). https://doi.org/10.1130/2016.2525(06).
Ballato, P., UBA, C.E., Landgraf, A., Strecker, M.R., Sudo, M., Stockli, D.F., Friedrich, A., Tabatabaei, S. H., 2011. Arabia-Eurasia continental collision: insights from Late Tertiary foreland-basin evolution in the Alborz Mountains, Northern Iran. Geological Society of America Bulletin 123, 106–31. https://doi.org/10.1130/B30091.1.
Bayer, R., Chery, J., Tatar, M., Vernant, P., Abassi, M., Masson, F., Nilforoushan, F., Doerflinger, E., Regard, V.,Bellier. O., 2006. Active deformation in Zagros-Makran transition zone inferred from GPS measurements. Geophys.J.Int 165, 173-181.
Berberian, M., King, G.C.P., 1981. Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran. Canadian Journal of Earth Sciences 18(11), 1764–1766. https://doi.org/10.1139/e81-163.
Berberian, M., 2014. Earthquakes and coseismic surface faulting on the Iranian Plateau; A historical, social and physical approach, Oxford: Elsevier Science p. 776.
Beydoun, Z.R., Hughes Clarke, M.W., Stoneley, R., 1992. Petroleum in the Zagros basin: a late Tertiary
       foreland basin overprinted onto the outer edge of a vast hydrocarbon-rich Paleozoic–Mesozoic passive-margin shelf. American Association of Petroleum Geologists Memoir 55, 309–39. https://doi.org/10.1306/M55563C12.
Behroozi, A., Sahbaei, M., Etemadi, N., Zedeh, A.A., Ghomashi, A., Moghtader, M., 1987. Geological map of Feyz Abad, scale 1:100,000. Tehran: Geological Survey of Iran.
Calzolari, G., Della Seta, M., Rossetti, F., Nozaem, R., Vignaroli, G., Cosentino, D., Faccenna, C., 2016. Geomorphic signal of active faulting at the northern edge of Lut Block: Insights on the kinematic scenario of Central Iran. Tectonics 35, 76–102. https://doi.org/10.1002/2015TC003869.
De Jong, K.A., 1982. Tectonics of the Persian Gulf, Gulf of Oman, and southern Pakistan region. In: Nairn    A.E.M., Stehli  F.G. (Eds), In the Ocean Basins and Margins: The Indian Ocean. Springer, Boston, PP. 315-351.
Dewey, J.F., Pitman, W., Ryan, W., Bonin, J., 1973. Plate tectonics and the evolution of the Alpine system. Geological Society of America Bulletin 84, 3137–80. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1973)84%3C3137:PTATEO%3E2.0.CO;2.
Eftekhar‐Nezhad, J., Aghanabati, A., Hamzehpour, B., Baroyant, V., 1976. Geological map of  Kashmar, scale 1:250,000. Tehran: Geological Survey of Iran.
Enayati, M., Javan Doloei, G., Ahmadzadeh, S., Afshar Savat, A., 2022. Investigation of the Dorouneh fault system based on the focal mechanism of the earthquakes of the last two decades. Earth and Space Physics 10.22059/JESPHYS.2023.347529.1007452.
Fattahi, M., Walker, R.T., Khatib, M.M., Dolati, A., Bahroudi, A., 2007. Slip-rate estimate and past earthquakes on the Doruneh fault, eastern Iran. Geophysical Journal International 168(2), 691–709. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2006.03248.x.
Farbod, Y., Bellier, O., Shabanian, E., Abbassi, M.R., 2011. Geomorphic and structural variations along the Doruneh Fault System (central Iran). Tectonics 30, TC6014. https://doi.org/10.1029/2011TC002889.
Falcon, N.L., 1974. Southern Iran: Zagros Mountains. In: Spencer, A.M. (Ed.), Mesozoic–Cenozoic Orogenic Belts, Data for Orogenic Studies: Geological Society, London, Special Publication, pp. 4.199–211. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.2005.004.01.11.
Fattahi, M., Walker, R.T., Khati, M.M., Dolati, A., Bahroudi, A. 2007. Slip-rate estimate and
       past earthquakes on the Doruneh fault, eastern Iran. Geophysical Journal International 168, 691–709. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2006.03248.x.
Ghaemi, F., Mussavi Herami, R., 2008. Geological map of Doruneh, 1:100,000 scale. Tehran: Geological Survey of Iran.
Guest, B., Axen, G.J., Lam, P.S., Hassanzadeh, J., 2006. Late Cenozoic shortening in the west-central Alborz Mountain, northern Iran, by combined conjugate strikeslip and thin-skinned deformation. Geosphere 2, 35–52. https://doi.org/10.1130/GES00019.1.
Hempton, M., 1987. Constraints on Arabian platemotion and extension history of the Red Sea. Tectonics 6, 687–705. https://doi.org/10.1029/TC006i006p00687.
Hessami, K., 2002. Tectonic history and present-day deformation in the Zagros fold-thrust belt. Ph.D thesis, University of Uppsala, Uppsala.
Jackson, J., McKenzie, D., 1984. Active tectonics of the Alpine–Himalayan Belt between western Turkey and Pakistan. Geophysical Journal International 77(1), 185–264. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1984.tb01931.x.
Javadi, H.R., Foroutan, M., Esrabi Ashtiani, M., Angel Urbina, J., Saidi, A., Faridi, M., 2011. Tectonics changes in NW South American Plate and their effect on themovement pattern of the Boconó Fault System during the Mérida Andes evolution. Journal of South American Earth Sciences 32, 14–29. https://doi.org/10.1016/j.jsames.2011.04.008.
Javadi, H.R., Ghassemi,  M.R., Shahpasandzadeh, M., Guest, B., Ashtiani,. M.E., Yassaghi, A., Kouhpeyma, M. 2013. History of faulting on the Doruneh Fault System: implications for the kinematic changes of the Central Iranian Microplate. Geological Magazine 150(4), 651–672. https://doi.org/10.1017/S0016756812000751.
Javadi, H.R., Esterabi Ashtiani, M., Guest, B., Yassaghi, A., Ghassemi, M.R., Shahpasandzadeh, M., Naeimi, A., 2015. Tectonic reversal of the western Doruneh Fault System: Implications for Central Asian tectonics. Tectonics 34, 2034–2051. https://doi.org/10.1002/2015TC003931.
Kim, Y.S., Andrew, J.R., Sanderson, D.J., 2001. Reactivated strike-slip faults: examples from north Cornwall, UK. Tectonophysics 340, 173– 194. https://doi.org/10.1016/S0040-1951(01)00146-9.
Lacassin, R., Replumaz, A., Leloup, P.H., 1998. Hairpin river loops and slip-sense inversion on southeast Asian strike-slip faults. Geology 26, 703–706. https://doi.org/10.1130/0091-7613(1998)026%3C0703:HRLASS%3E2.3.CO;2.
Leloup, P.H., Lacassin, R., Tapponnier, P., Scha¨rer, U., Zhong, D., Liu, X., Zhang, L., Ji, S., Phan, T.T., 1995. The Ailao Shan-Red River shear zone (Yunnan China), tertiary transform boundary of Indochina. Tectonophysics 251, 3 – 84. https://doi.org/10.1016/0040-1951(95)00070-4.
Lindenberg, H.G., Jacobshagen,V., 1983. Post Paleozoic geology of the Taknar Zone and adjacent areas (NE Iran, Khorasan). Geodynamic project (Geotraverse) in Iran. Geological Survey of Iran  Report No. 51.
Maruyama, T., Lin, A., 2004. Slip sense inversion on active strike-slip faults in southwest Japan and its implications for Cenozoic tectonic evolution. Tectonophysics 383, 45–70. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2004.02.007.
Mattei, M., Cifelli, F., Muttoni, G., Zanchi, A., Berra, F., Mossavvari, F., Eshraghi, S.A., 2012. Neogene block rotation in central Iran: Evidence from paleomagnetic data. Geological Society of America Bulletin 124(5-6), 943–956. https://doi.org/10.1130/B30479.1.
McQuarrie, N., Stock, J., Verdel, C., Wernicke, B., 2003. Cenozoic evolution of Neotethys and implications for the causes of plate motions. Geophysical Research Letters 30(20), 2036. https://doi.org/10.1029/2003GL017992.
Nadirov, R.S., Bagirov, B.E., Tagiyev, M., Lerche, I., 1997. Flexural plate subsidence, sedimentation rates, and structural development of the super-deep south Caspian Basin. Tectonophysics 14, 383–400. https://doi.org/10.1016/S0264-8172(96)00054-2.
Navabpour, P., Angelier, J., Barrier, E. 2007. Cenozoic post-collisional brittle tectonic history and stress reorientation in the High Zagros Belt (Iran, Fars Province). Tectonophysics 432(1-4), 101–131. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2006.12.007.
Nozaem, R., Calzolari, G ., Della, M., Vignaroli, G., Rossetti, F., Cosentino, D., Faccenna, C., 2015. Geomorphic signal of active faulting at the northern edge of Lut Block: Insights on the kinematic scenario of Central Iran. Tectonics 35(1), 76-102. https:// doi.org/10.1002/2015TC003869.
Quennell, A.M., 1984. The Western Arabia rift system. In: Dixon J.E., Robertson A.H.F. (Eds), The Geological Evolution of the Eastern Mediterranean, Geological Society, London, Special Publication pp. 775–788. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.1984.017.01.62.
Robertson, A.H.F., 2000. Mesozoic-Tertiary tectonic sedimentary evolution of a south Tethyan oceanic basin and its margins in southern Turkey. In: Bozkurt E., Winchester , J.A., Piper J.D.A. (Eds), Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area, Geological Society of London, Special Publication pp. 97–138. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.2000.173.01.05.
Schmidt, K., Soffel, H., 1984. Mesozoic geological events in the Central-East Iran and their relation to palaeomagnetic results. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Abhandlungen 168, 173–81. https://doi.org/10.1127/njgpa/168/1984/173.
Shabanian, E., Bellier, O., Siame, L., Arnaud, N., Abbassi, M., Cocheme, J., 2009a. New tectonic configuration in NE Iran: active strike-slip faulting between the Kopeh-Dagh and Binalud mountains. Tectonics 28, TC5002, doi: 10.1029/2008TC002444, 29 pp.
Shabanian, E., Siame, L., Bellier, O., Benedetti, L., Abbassi, M., 2009b. Quaternary slip rates along the northeast boundary of the Arabia-Eurasia collision zone  (Kopeh-Dagh Mountains, north-east Iran). Geophysical Journal International 178, 1055–77. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2009.04183.x.
Shabanian, E., Bellier, O., Abbassi, M.R., Siame, L., Farbod, Y., 2010. Plio‐Quaternary stress states in NE Iran: Kopeh Dagh and Allah Dagh‐Binalud mountain ranges. Tectonophysics 480(1–4), 280–304. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2009.10.022.
Shahrabi, M., Hosseini, K., Shabani, K., & Massomi, R., 2005. Geological map of Bardaskan, 1:100000 scale. Tehran: Geological Survey of Iran.
Soffel, H. C.,Davoudzadeh, M., ROLF, C., Schmidt, S., 1996. New palaeomagnetic data from Central Iran and a Triassic palaeoreconstruction. Geologische Rundschau 85, 293–302. https://doi.org/10.1007/BF02422235.
Storti, F., Holdsworth, R.E., Salvini, F., 2003. Intraplate strike-slip deformation belts. Geological Society of London  Special Publication, 210(1), 1–14. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.2003.210.01.01.
Stöcklin, J., 1968. Structural history and tectonics of Iran: A review American Association of Petroleum Geologist Bulletin, 52, 1229-1258.          
Stöcklin, J., Nabavi, M.H., 1973. Tectonic map of Iran, scale 1:250000. Tehran: Geological Survey of Iran.
Tadayon, M., Rossetti, F., Zattin, M., Nozaem, R., Calzolari, G., Madanipour, S., Salvini, F. 2017. The post‐Eocene evolution of the Doruneh Fault region (Central Iran): The intraplate response to the re‐ organisation of the Arabia‐Eurasia collision zone. Tectonics 36, 3038–3064. https://        doi.org/10.1002/2017TC004595.
Tadayon, M., Rossetti, F., Zattin, M., Calzolari, G., Nozaem, R., Salvini, F., Khodabakhshi, P., 2019. The long‐term evolution of the Doruneh Fault region (Central Iran): A key to understanding the spatio‐temporal tectonic evolution in the hinterland of the Zagros convergence zone. Geological Journal 54(3), 1454-1479. https://doi.org/10.1002/gj.3241.
Taheri, J., Shamanian, G., Shojai Kaveh, N., Rezai, M., Bahremend, M., Amirrazavi, M., Hosseini, S.Z., 1998. Geological map of Kashmar, 1:100000 scale. Tehran: Geological Survey of Iran.
Tchalenko, J., Berberian, M., Behzadi, H., 1973. Geomorphic and seismic evidence for recent activity on the Doruneh Fault, Iran. Tectonophysics 19(4), 333–341. https://doi.org/10.1016/0040-1951(73)90027-9
Tirrul, R., Bell, I.R., Griffis,  R.J., Camp, V.E., 1983. The Sistan suture zone of eastern Iran. Geological Society of America Bulletin 94, 134–50. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1983)94%3C134:TSSZOE%3E2.0.CO;2.
Van Hinsbergen, D.J.J., Cunningham, D., Straathof, G.B., Ganerød, M., Hendriks, B.W.H., Dijkstra, A.H., 2015. Triassic to Cenozoic multi-stage intra-plate deformation focused near the Bogd Fault system, Gobi Altai, Mongolia. Geoscience Frontiers 6(5), 723–740. https://doi.org/10.1016/j.gsf.2014.12.002
Vernant, P., Nilforoushan, F., Hatzfeld, D., Abbassi, M.R., Vigny, C., Masson, F., Nankali, H., Marinod, J., Ashtiani, A., Bayer, R., Tavakoli, F. Chery, J. 2004. Present-day crustal deformation and plate kinematics in the Middle East constrained by GPS measurements in Iran and northern Oman. Geophysical Journal International 157, 381–98. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2004.02222.x.
Vigny, C., Huchon, P., Ruegg, J.C., Khanbari, K., Asfaw, L.M., 2006- Confirmation of Arabia plate   slow motion by new GPS data in Yemen. Journal of Geophysical Research-Solid Earth
        111(B2). https://doi.org/10.1029/2004JB003229. 
Walker, R., Jackson, J., 2004. Active tectonics and late Cenozoic strain distribution in central and eastern Iran. American Geophysical Union: Tectonics 23, 1–24. https://doi.org/10.1029/2003TC001529.
Walpersdorf, A., Manighetti, I., Mousavi, Z., Tavakoli, F., Vergnolle, M., et al., 2014. Present-day kinematics and fault slip rates in eastern Iran, derived from 11 years of GPS data. Journal of Geophysical Research Solid Earth 119, 1359–1383. https://doi.org/10.1002/2013JB010620.
Wells, A.J., 1969. The Crush Zone of the Iranian Zagros Mountains, and its implications. Geological Magazine 106, 385–94. https://doi.org/10.1017/S0016756800058787.
Wellman, H.W., 1965. Active wrench faults of Iran, Afghanistan and Pakistan. Geologische Rundschau 18, 217-34. https://doi.org/10.1007/BF02029650
Wensink, H., 1970. The implication of some paleomagnetic data from Iran for its structural history. Geologie en Mijnbouw 58, 175–85.
Westaway, R., 1994. Present day kinematics of the Middle-East and Eastern Mediterranean. Journal of Geophysical Research 99, 12071–90. https://doi.org/10.1029/94JB00335.
Yilmaz, Y., 1993. New evidence and model on the evolution of the southeast Anatolian orogen. Geological Society of America Bulletin 105, 251–71. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1993)105%3C0251:NEAMOT%3E2.3.CO;2.
Zamani, B.G., Angelier, J., Zamani, A., 2008. Sate of stress induced by plane convergence and stress partitioning in northeastern Iran, as indicated by focal mechanisms of earthquakes, Journal of Geodynamics 45: 123-130. https://doi.org/10.1016/j.jog.2007.07.003.
Yazdanpanah, H., Khatib, M.M., Nazari, H., Gholami, E., 2015. Analysis of strike-slip Kinematics in extension in a shear zone with heterogeneous slip rate: case study Lut area, eastern Iran Scientific Quarterly Journal, Geosciences  97, 279-290, http://dx.doi.org/10.22071/gsj.2015.41512.
Zare, M., 2000. Seismic analysis of Doruneh fault system and investigation of earthquakes in winter 1999-spring 2000 in Kashmar. Research Paper on Seismology and Earthquake Engineering 1, 32-40.