بررسی رخداد کانه زایی در کانسار مس گزخیزان ( باختر سمنان ) ، براساس شواهد زمین شناسی اقتصادی و تکتونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زمین شناسی ساختمانی، دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 استاد دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

3 گروه علوم زمین، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

4 گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

5 گروه زمین شناسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

منطقه مورد مطالعه بخشی از چهارگوش زمین شناسی ترود می باشد که خود از دیدگاه زمین شناسی ساختاری ایران ، در زون ایران مرکزی واقع شده است. دو گسل اصلی ترود در جنوب و انجیلو در شمال با حرکات قائم و امتداد لغز چپگرد خود نقش به سزایی در رخدادهای ساختاری و حرکت سیالات کانه دار و نهشتگی مواد معدنی دارد . محدوده مورد مطالعه بیشتر از سنگ های آتشفشانی و کمتر آتشفشانی – رسوبی با ترکیب حد واسط تا بازیک و به سن ائوسن میانی- بالایی تشکیل شده است.
منطقه گزخیزان دارای زون کانه داری به درازای 350 متر و پهنای 50-70 متر و با روند تقریبا" خاوری – باختری می باشد. هندسه شکستگی در این منطقه با استفاده از نرم افزارهای Win Tensor و Georeient مشخص شده است.
همچنین یک منطقه برشی شمال خاوری-جنوب باختری با رگه های مس وجود دارد. تجزیه و تحلیل شکستگی ها در این منطقه نشان می دهد که بیشتر شکستگی های رگه دار مطابق با شکستگی های تیپ T ناشی از عملکرد یک ناحیه برشی جانبی سمت چپ است. این شکستگی های رگه دار با سمت شمال ، شمال خاوری-جنوب ، جنوب باختری قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Alavi, M., Hushmandzadeh, A., Etminan, H., Haghipour, A., 1976. Geological map of Torud. Scale 1:250000, Geological Survey of Iran, Tehran.
Angelier, J., 1984. Tectonic analysis of fault slips data sets. Journal of Geophysical Research 89, 5835-5848. https://doi.org/10.1029/JB089iB07p05835
Angelier, J., 1990. Inversion of field data in fault tectonics to obtain the regional stress III. A newrapid direct inversion method by analytical means. Geophysical Journal International.103, 363-376. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1990.tb01777.x.
Angelier, J., 1979b. Determination of the mean principal directions of stresses for a given fault population. Tectonophysics 56, 17-26.
Anderson, E.M., 1942. The Dynamics of Faulting and Dyke Formation with Applications to Britain, 1st Edition, Oliver and Boyd, Edinburgh. P. 206.
Angelier, J., 1979b. Tectonophysics, Determination of the mean principal directions of stresses for a given fault population. Tectonophysics 56, T17-T26. https://doi.org/10.1016/0040-1951(79)90081-7.
https://doi.org/10.1016/0040-1951(79)90081-7.
Amer, R., Kusky, T., Ghulam, A., 2010. New methods of processing aster data for lithological mapping: examples from Fawakhir, Central eastern desert of Egypt.  Journal of African Earth Sciences 56, 75-82. https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2009.06.004.
Behyari, M., Kanabi, A., 2019. Constraining of strain ellipsoid shape from sectional data in the Au bearing shear zone west of Iran. Acta Geodynamica et Geromaterialia 16, 131-143. 10.13168/AGG.2019.0010.
Decker, K., Eschede, M., Ring, U., 1993. Fault slip analysis along the northern margin of the eastern Alps (Molasse, Helvetic maps, North and South penninic flysh and northern calcareous Alps). Tectonophysics 223, 291-312 223. https://doi.org/10.1016/0040-1951(93)90142-7.
Ellie, L., Spell, T.L., Wallace, Alan R., Goldstrand, P., Arehart, G.B., 2003. Volcano- tectonic setting of the midas epithermal vein deposit. Elko County Nevada. Cordilleran Section - 99th Annual (April 1–3, 2003), Paper No. 23-5