اهمیت اکوگروه‌های اسپورومورفی و پالینوفاسیس در شناخت محیط‌های رسوبی و اقلیم دیرینه نهشته‌های ژوراسیک میانی البرز مرکزی و شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

2 مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

اسپورها و پولن‌ها (میوسپورها) در گروه‌هایی به نام اکوگروه‌های اسپورومورفی (Sporomorph EcoGroups) طبقه‌بندی شده‌اند. تغییر در تجمعات اسپورومورف‌ها منعکس کننده تغییر در ترکیب جوامع گیاهان والد آنها می‌باشد و تغییر در ترکیب جوامع ماکروفسیل‌های گیاهی نیز از تغییرات اقلیم دیرینه و محیط رسوبی دیرینه حکایت می‌کند. از آنجایی که میوسپورها با حفظ‌شدگی نسبتا خوب در توالی‌های سازند دلیچای در برش‌های چینه‌شناسی کنز (البرز مرکزی) و طالو (البرز شرقی) وجود دارند، از این روش جهت تفسیر اقلیم و محیط دیرینه استفاده شده است. تجزیه و تحلیل کمی اکوگروه‌های اسپورومورفی معرف وجود اکوگروه اسپورومورفی سازگار با مناطق مرتفع، سازگار با مناطق پست، سازگار با مناطق رودخانه‌ای، سازگار با مناطق پیشگام، سازگار با مناطق ساحلی و سازگار با مناطق جزر و مدی در برش‌های چینه‌شناسی مورد مطالعه می‌باشد. فاکتورهای Upland/Lowland و Lowland/Coastal+Tidally influenced و تغییرات عناصر پالینوفاسیس در برش‌های چینه‌شناسی کنز و طالو مؤید پایین بودن سطح آب دریا در ابتدای تشکیل این سازند می‌باشد که به تدریج به طرف انتهای هر دو برش چینه‌شناسی سطح آب دریا در حال بالا آمدن بوده و حوضه شاهد افزایش جزئی در عمق می‌باشد. در انتهای برش، عمق حوضه افزایش بیشتری نسبت به مرحله قبل داشته و تا رسوبگذاری آهک‌های ضخیم لایه حاوی چرت سازند لار (ژوراسیک پسین) ادامه می‌یابد. الگوی فراوانی نسبی عناصر warmer/cooler و wetter/drier در توالی‌های مورد مطالعه، معرف آب و هوای گرم تا نیمه‌گرم و مرطوب در زمان نهشته‌شدن سازند دلیچای در برش‌های چینه‌شناسی کنز و طالو می‌باشد. فراوانی اسپورهای منتسب به سرخس‌ها در هر دو برش این نتیجه‌گیری را تایید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Abbink, O.A., 1998. Palynological investigations in the Jurassic of the North Sea region. Ph.D thesis. University of Utrecht, Utrecht.
Abbink, O., Targarona, J., Brinkhuis, H., Visscher, H., 2001. Late Jurassic to earliest Cretaceous palaeoclimatic evolution of the southern North Sea. Global and Planetery Change 30(3-4), 231-256. https://doi.org/10.1016/S0921-8181(01)00101-1.
Abbink, O.A., Van Konijnenburg-Van Cittert, J.H.A., Visscher, H., 2004a. A sporomorph ecogroup model for the Northwest European Jurassic-Lower Cretaceous: concepts and framework. Netherlands Journal of Geosciences, Geologie en Mijnbouw 83(1), 17-38. https://doi.org/10.1017/S0016774600020436.
Abbink, O.A., Van Konijnenburg-Van Cittert, J.H.A., Van der Zwan, C.J., Visscher, H., 2004b. A sporomorph ecogroup model for the NW European Jurassic–Lower Cretaceous. Netherlands Journal of Geosciences 83(2), 81–92. https://doi.org/10.1017/S0016774600020059.
Afshar, A., 2020. Palynostratigraphy of the upper part of the Shemshak Formation and the base of the Dalichai Formation (north of Neishabor). M.Sc. thesis, University of Tehran, Iran (In Persian).
Aghanabati, A., 2004. Geology of Iran. Geological Survey and Mineral Exploration of Iran, p. 650 (In Persian).
Arkani, A., 2018. Palynostratigraphy and paleoecology of the Dalichai Formation in Bar village (north of Neishabor) in order to prepare Triassic and Jurassic paleoecological map of Alborz and Koppeh Dagh. M.Sc. thesis, Faculty of Geology, College of Science, University of Tehran, Iran (In Persian).
Bashiri, B., 2019. Palynology of the Dalichai Formation, Andariyeh stratigraphic section, northwestern Firuzkuh. M.Sc. thesis, University of Tehran, Iran (In Persian).
Baranyi, V., Rostási, Á., Raucsik, B., Kürschner, W.M., 2019. Palynological and X-ray fluorescence (XRF) data of Carnian (Late Triassic) formations from western Hungary. Data in brief 23, 103858. https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.103858.
Barrón, E., Gomez, J.J., Goy, A., Pieren, A.P., 2006. The Triassic - Jurassic boundary in Asturias (northern Spain): palynological characterisation and facies. Review of palaeobotany and palynology 138, 187-208. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2006.01.002.
Barrón, E., Ureta, S., Goy, A., Lassaletta, L., 2010. Palynology of the Toarcian - Aalenian Global Boundary Stratotype Section and Point (GSSP) at Fuentelsaz (Lower - Middle Jurassic, Iberian Range, Spain). Review of Palaeobotany and Palynology 162, 11-28.
Batten, D.J., 1996. Upper Jurassic and Cretaceous miospores. Chapter 26A, Palynofacies and palaeoenvironmental interpretation. In: Jansonius, J., McGregor, D.C., (Eds.), Palynology: Principles and Application. American Association Stratigraphic Palynologists Foundation 3, pp. 1011-1064.
Bowman, V.C., Francis, J.E., Askin, R.A., Riding, J.B., Swindles, G.T., 2014. Latest Cretaceous-earliest Paleogene vegetation and climate change at the high southern latitudes: palynological evidence from Seymour Island, Antarctic Peninsula. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 408, 26-47. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2014.04.018.
Dehbozorgi, A., 2013. Palynology and paleoecology of the Middle Jurassic (Dalichai and Baghamshah formations) east of Semnan (Jam area). Ph.D. thesis. University of Tehran, Iran (In Persian).
Dehbozorgi, A., Sajjadi, F., Hashemi. H., 2013. Middle Jurassic palynomorphs of the Dalichai Formation, central Alborz Ranges, northeastern Iran: Paleoecological inferences. Science China Earth Sciences 56, 2107-2115. https://doi.org/10.1007/s11430-013-4697-z.
Dehbozorgi, A., Senemari, S., 2020. Palynostratigraphy, paleoclimate, and paleoenvironment of the Dalichai Formation in the Bashm stratigraphic section (Eastern Alborz). Scientific Semiannual Journal of Sedimentary Facies 13(1), 1-21. https://doi.org/10.22067/sed.facies.v13i1.87380.
Dermanaki Farahani, S., 2016. Palynology of Dalichai Formation in south-east (Guydagh Section) and north-west (Ahagh Section) of Maragheh. M.Sc. thesis. University of Tehran, Iran (In Persian).
Galfetti, T., Hochuli, P.A., Brayard, A., Bucher, H., Weissert, H., Vigran J.O., 2007. Smithian/Spathian boundary event: evidence for global climatic change in the wake of the end-Permian biotic crisis. Geology 35, 291-294. https://doi.org/10.1130/G23117A.1.
Galloway, J.M., Sweet, A.R., Swindles, G.T., Dewing, K., Hadlari, T., Embry, A., Sanei, H., 2013. Middle Jurassic to Lower Cretaceous paleoclimate of Sverdrup Basin, Canadian Arctic Archipelago inferred from the palynostratigraphy. Marine and Petroleum Geology 44, 240-255. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2013.01.001.
Gedl, P., Ziaja, J., 2012. Palynofacies from Bathonian (Middle Jurassic) ore - bearing clays at Gnaszyn, Kraków - Silesia Homocline, Poland, with special emphasis on sporomorph eco-groups. Acta Geologica Polonica 62(3), 325-349. https://doi.org/10.2478/v10263-012-0018-7.
Ghasemi-Nejad, E., Sabbaghiyan, H., Mosaddegh, H., 2012. Paleobiogeographic implications of late Bajocian-late Callovian (Middle Jurassic) dinoflagellate cysts from the Central Alborz Mountain, northern Iran. Journal of Asian Earth Sciences 43, 1–10. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2011.08.006.
Haque, A.K.M.K., Khan, S.A., Uddin, S.N., Rahim, M.A. 2016. Taxonomic checklist of the pteridophytes of Rajkandi Reserve Forest, Moulvibazar, Bangladesh. Jahangirnagar University Journal of Biological Sciences 5(2), 27-40. https://doi.org/10.3329/jujbs.v5i2.32528.
Hashemi Yazdi, F., 2009. Palynostratigraphy of the Dalichai Formation at the Blue section, north Semnan. M.Sc. thesis. University of Tehran, Iran (In Persian).
Hashemi Yazdi, F., 2015. Palynology and palaeoecology of the Dalichai Formation in central-eastern Alborz Basin and the Hojedk Formation at the east-central Iran. Ph.D. thesis. University of Tehran, Iran (In Persian with English abstract).
Hashemi Yazdi, F., Sajjadi, F., Hashemi, H., 2015. Palaeoecology of the Middle Jurassic deposits in central and eastern Alborz. Iranian Journal of Geology 32(8), 3-17 (In Persian).
Hashemi Yazdi, F., Dehbozorgi, A., Sajjadi, F., Hashemi, H., 2017. Palaeoenvironmental implications for the Dalichai Formation in two stratigraphic sections, Sharaf and Tapal (central and eastern Alborz Mountains) based on Sporomorph EcoGroups. Journal of Stratigraphy and Sedimentology Researches 33(3), 1-14. https://doi.org/10.22108/jssr.2017.104681.1017.
Hashemi Yazdi, F., Sajjadi, F., Hashemi, H., 2018. Palynostratigraphy of the Middle Jurassic strata of central and eastern Alborz. Journal of Stratigraphy and Sedimentology Researches 34(3), 21-36 (In Persian). https://doi.org/10.22108/jssr.2018.109218.1039.
Hashemi Yazdi, F., Bashiri, N., sajjadi, F., 2020. Palynofacies and Sporomorph EcoGroups-based paleoecology implications for the Dalichai Formation, Andariyeh, central Alborz. Journal of Stratigraphy and Sedimentology Researches 36(1), 39-60. https://doi.org/10.22108/jssr.2020.118759.1116.
Hermann, E., Hochuli, P.A., Bucher, H., Brühwiler, T., Hautmann, M., Ware, D., Weissert, H., Roohi, G., Yaseen, A., ur-Rehman, K., 2012. Climatic oscillations at the onset of the Mesozoic inferred from palynological records from the North Indian Margin. Journal of the Geological Society 169(2), 227-237. https://doi.org/10.1144/0016-76492010-130.
Hochuli, P.A., Vigran, J.O., 2010. Climate variations in the Boreal Triassic- inferred from palynological records from the Barents Sea. Palaeogeography, Palaeoclimatoloy, Palaeoecology 290, 20-42. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2009.08.013.
Jansson, I.M., McLoughlin, S., Vajda, V., Pole, M., 2008. An Early Jurassic flora from the Clarence-Moreton Basin, Australia. Review of Palaeobotany and Palynology 150, 5-21. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2008.01.002.
Khaki, V., 2001. Palynostratigraphy of the Upper Jurassic sediments at Kuh-e- Sefid area, Soltaniyeh Mountains South - East Zanjan. M.Sc. thesis, Faculty of Geology, College of Science, University of Tehran, Iran (In Persian).
Kustatscher, E., Heunisch, C., Van Konijnenburg-Van Cittert, J.H.A., 2012. Taphonomical implications of the Ladinian megaflora and palynoflora of Thale (Germany). Palaios 27(11), 753-764. https://doi.org/10.2110/palo.2011.p11-090r.
Li, L., Wang, Y., Kürschner, W.M., Ruhl, M., Vajda, V., 2020. Palaeovegetation and palaeoclimate changes across the Triassic–Jurassic transition in the Sichuan Basin, China. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 556, 109891. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2020.109891.
Mafi, A., Ghasemi-Nejad, E., Ashouri, A., Vahidi-Nia, M., 2014. Dinoflagellate cysts from the Upper Bajocian-Lower Oxfordian of the Dalichai Formation in Binalud Mountains (NE Iran): their biostratigraphical and biogeographical significance. Arabian Journal of Geosciences 7, 3683-3692. https://doi.org/10.1007/s12517-013-0976-4.
Michel, J., Lehnert, M., Quandt, D., 2023. Elevation and cation exchange capacity determine diversity of ferns in a low-montane tropical rainforest in Ecuador. Journal of Tropical Ecology 39, E20. https://10.1017/S0266467423000081.
Mohammad Khani, Kh., Zarei, E,. 2019. Palynostratigraphy of the Dalichai Formation in Darjazin section, North of Semnan. Journal of Stratigraphy and Sedimentology Researches 34(4), 21–38 (In Persian). https://doi.org/10.22108/jssr.2019.112088.1062.
Navidi Izad, N., 2013. Palynostratigraphy of the Dalichai Formation at Diktash section, northeast of Semnan. M.Sc. thesis, University of Tehran, Iran (In Persian).
Olivera, D.E., Zavattieri, A.M., Quattrocchio, M.E., 2015. The palynology of the Cañadón Asfalto Formation (Jurassic), Cerro Cóndor depocentre, Cañadón Asfalto Basin, Patagonia, Argentina: palaeoecology and palaeoclimate based on ecogroup analysis. Palynology 39(3), 362-386. https://doi.org/10.1080/01916122.2014.988382.
Paterson, N.W., Mangerud, G., Mørk, A., 2016. Late Triassic (early Carnian) palynology of shallow stratigraphical core 7830/5-U-1, offshore Kong Karls Land, Norwegian Arctic. Palynology 41, 230-254. https://doi.org/10.1080/01916122.2016.1163295.
Phipps, D., Playford, G., 1984. Laboratory techniques for extraction of palynomorphs from sediments. Department of Geology, University of Queensland, Papers 11(1), 1-23.
Sabbaghiyan, H., 2009. Palynostratigraphy of the Dalichai Formation at Kuh-e-Rahband, South of Mahdishahr, Central Alborz, Iran. M.Sc. thesis, Faculty of Geology, College of Science, University of Tehran, Iran (In Persian).
Sajjadi, F., Dermanaki Farahani, S., 2016. Palynostratigraphy and paleoecology of Middle Jurassic strata, southeastern Maragheh, according to terrestrial palynomorphs. Journal of Stratigraphy and Sedimentology Researches 33(2), 41-64 (In Persian). https://doi.org/10.22108/jssr.2017.21622.
Sajjadi, F., Hashemi Yazdi, F., Hashemi, H., 2023. Palynostratigraphy and palaeoecology of the Dalichai Formation at the Yonjehzar stratigraphic section, northeastern Tehran, central Alborz. Scientific Quarterly Journal of Geosciences 33(2), 128, 259-282. https://doi.10.22071/gsj.2023.350092.2013.
Schweitzer, H.J., Kirchner, M., 1995. Die rhäto-jurassischen Floren des Iran und Afghanistans: 8. Ginkgophyta. Palaeontographica, Abteilung B 237(1-3), 1-58.
Schweitzer, H.J., Kirchner, M., 1996. Die rhäto-jurassischen Floren des Iran und Afghanistans: 9. Coniferophyta. Palaeontographica, Abteilung B 238(4-6), 77-139.
Schweitzer, H.J., 1997. Die Rhato-Jurassischen Floren des Iran und Afganistans 4. Die ratische Zwitterblute Irania hermaphroditica nov. spec. und ihre Bedenirtrung fur die Phylogenie du Angiospermen. Palaeontographica, Abteilung B 161, 98-145.
Schweitzer, H.J., Kirchner, M., 1998. Die rhäto-jurassischen Floren des Iran und Afghanistans.11. Pteridospermophyta und Cycadophyta I. Cycadales. Palaeontographica, Abteilung B 248(1-3), 1-85.
Schweitzer, H.J., Kirchner, M., 2003. Die rhäto-jurassischen Floren des Iran und Afghanistans: 13, Cycadophyta III. Bennettitales. Palaeontographica, Abteilung B 264(1-6), 1-166. https://doi.org/ 10.1127/palb/264/2003/1.
Stöcklin, J., 1968. Structural history and tectonics of Iran; a review. AAPG Bulletin 52(7), 1229-1258. https://doi.org/10.1306/5D25C4A5-16C1-11D7-8645000102C1865D.
Suissa, J.S., Sundue, M.A., Testo, W.L., 2021. Mountains, climate and niche heterogeneity explain global patterns of fern diversity. Journal of Biogeography 48, 1296–1308. https://doi.org/10.1111/jbi.14076.
Tyson, R.V., 1995. Sedimentary organic matter; organic facies and palynofacies. Chapman and Hall, London, p. 615. https://doi.org/10.1007/978-94-011-0739-6.
Vakhrameev, V.A., 1991. Jurassic and Cretaceous floras and climates of the earth. Cambridge University Press, Cambridge, P. 318.
Van der Zwan, C.J., 1990. Palynostratigraphy and Palynofacies reconstruction of the Upper Jurassic to lowermost Cretaceous of the Draugen Field, offshore Mid Norway. Review of Palaeobotany and Palynology 62, 157-186. https://doi.org/10.1016/0034-6667(90)90021-A.
Wang, Ch., Zhang, M., Li, X., Wang, Y., 2017. Early Cretaceous Palynological Assemblages of the Shuangliao Fault Depression, Songliao Basin and their Geological Implications. Acta geologica sinica (English Edition) 9(6), 1949-1963. https://doi.org/10.1111/1755-6724.13443.
Zhou, N., Xu, Y., Li, L., Lu, N., An, P., Popa, M.E., Kürschner, W.M., Zhang, X., Wang, Y., 2021. Pattern of vegetation turnover during the end-Triassic mass extinction: Trends of fern communities from South China with global context. Global and Planetary Change  205, 103585. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2021.103585.