تعیین سن فرآیند ساختارهای چینخورده کمربند چین‌خورده و رانده زاگرس بر اساس برش های عرضی بازسازی شده (لرستان مرکزی، جنوب‌غرب ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حوضه‌های رسوبی و نفت، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه حوضه های رسوبی و نفت، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

3 مدیریت اکتشاف، شرکت ملّی نفت ایران، تهران، ایران

10.22055/aag.2023.44099.2383

چکیده

منطقه مورد مطالعه این پژوهش در جنوب‌غرب ایران و شمال‌غربی کمربند چین‌خورده و رانده‌ی زاگرس قرار دارد. این منطقه در کمربند ساده چین‌خورده واقع شده و بخشی از منطقه لرستان مرکزی است. این پژوهش، با تلفیق داده‌های زمین‌شناسی ساختاری سطحی و زیرسطحی شامل اطلاعات چاه‌های منطقه و تفسیر نیمرخ‌های لرزه‌ای، ضمن ترسیم برش‌های عرضی زمین‌شناسی ساختاری، تاریخچه و الگوی دگرریختی ساختارهای زمین‌شناسی را مورد بررسی قرار می‌دهد. این برش‌ها با راستای شمال‌شرقی-جنوب‌غربی، از ساختارهای زمین‌شناسی شامل سفیددشت، زنگول، پشت‌جنگل، امیران، سرکان، سلطان و ماله کوه (پلانژ جنوب‌شرقی) و بخشی از کبیرکوه عبور می‌کنند. سپس برش‌های عرضی موازنه گردید و فرآیند بازسازی‌ صورت گرفت. برش‌ها نشان می‌دهند که تفاوت در نحوه ‌چین‌خوردگی لایه‌ها در بخش‌های مختلف، ناشی از تغییر در سبک چین‌خوردگی در جهت جانبی و عمقی در ستون چینه‌شناسی منطقه است. سن فرآیند چین‌خوردگی در تاقدیس‌های سفیددشت، زنگول، پشت‌جنگل، امیران، سرکان و سلطان، پالئوسن، اما سن فرآیند چین‌خوردگی در تاقدیس کبیرکوه، الیگوسن میوسن می‌باشد. به نظر می‌رسد تفاوت در زمان فرآیند چین‌خوردگی را بتوان به تغییرات رخساره نهشته‌های ساختارهای زمین‌شناسی مورد مطالعه منسوب نمود. سازوکار این ساختارها، چین‌های مرتبط با گسلش و از نوع چین‌خوردگی‌های جدایشی هستند. میزان کوتاه‌شدگی کل در امتداد برش‌های عرضی ساختاری برابر 6/25% تا 27% می‌باشد. علاوه بر این، عامل کنترل هندسه چین‌خوردگی، رفتار مکانیکی متفاوت توالی‌ رسوبی در طی فرآیند چین‌خوردگی است. به‌طوری‌که فعالیت نهشته‌های پالئوزوئیک زیرین (سطح جدایش قاعده‌ای)، رسوبات ژوراسیک و کرتاسه زیرین (سطح جدایش میانی) و رسوبات فلیشی پالئوسن (سطح جدایش بالایی)، سبب تغییرات ساختاری در هندسه چین‌خوردگی شده‌ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Abdollahie Fard, I., Sepehr, M., Serkati, S., 2011. Neogene salt in SW Iran and its interaction with Zagros folding. Geological Magazine 148, 854–867. https://doi.org/10.1017/S0016756811000343.
Abdollahi, R., Motahhari, S.M., Akari, A.A., Hematpour, H., Zamani, Z., Tirtashi, R.B., Daryabandeh, M. Hao, C.H.E.N., 2022. A systematic step-wise approach for shale gas assessment in undeveloped prospects: A case study of Lurestan shale gas area in Iran. Petroleum Exploration and Development 49(3), 596-604. https://doi.org/10.1016/S1876-3804(22)60049-1
Ahmadhadi, F., Lacombe, O., Daniel, J., 2007. Early Reactivation of Basement Faults in Central Zagros (SW Iran): Evidence from Pre-folding Fracture Populations in Asmari Formation and Lower Tertiary Paleogeography, Thrust Belts and Foreland Basins. 41, 205-228. https://doi.org/10.1007/978-3-540-69426-7_11
Alavi, M., 1994. Tectonics of the Zagros orogenic belt of Iran: new data and interpretations: Tectovophysics 229, 211-238. DOI https://doi.org/10.1016/0040-1951(94)90030-2
Alavi, M., 2004. Stratigraphy of the Zagros fold-thrust belt of Iran and its proforeland and evolution. American Journal Science 304, 1–20. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2010.01.002
Alavi, M., 2007. Structures of the Zagros fold thrust belt in Iran. American Journal Science. 307, 1064–1095. https://doi.org/10.2475/09.2007.02
Alipoor, R., Jahangiri, A.,Ghasemi, Z., 2022. Effect of deep and surface thrust faults on structural geometry of the Ghalajeh anticline, Lurestan, West Zagros. Scientific Quarterly Journal of Geosciences 32(4), 221-234.
Allen, M., Talebian, M., 2011. Structural variation along the Zagros and the nature of the Dezful Embayment, Geolical Magazin 148 (5–6), 2011, 911–924. https://doi.org/10.1017/S0016756811000318
Bahroudi, A.,  Talbot, C. J., 2003. The Configuration of the Basement beneath the zagros basin, Journal of petroleum geology 26(3),257- 282. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2021.105072
Barber, D.E., Stockli, F., Horton, B.K., Koshnaw, R.I., 2018. Cenozoic Exhumation and Foreland Basin Evolution of the Zagros Orogen During the Arabia-Eurasia Collision, Western Iran, Tectonics  37,  12, 4396-4420. https://doi.org/10.1029/2018TC005328
Basilici, M., Ascione, A., Megna, A., Santini, S., Tavani, S., Valente, E., Mazzoli, S., 2020. Active deformation and relief evolution in the western Lurestan region of the Zagros mountain belt: new insights from tectonic geomorphology analysis and finite element modeling. Tectonics 39(12), p.e2020TC006402.
Berberian M., 1994. Master blind thrust faults hidden under the Zagros folds: Active basement tectonics and surface morphotectonics, Tectonophysics 241, 193-224. https://doi.org/10.1029/2020TC006402
Berberian, F., Muir, I.D., Pankhurst, R.J.,  Berberian, M., 1982. Late Cretaceous and early Miocene Andean-type plutonic activity in northern Makran and Central Iran, Journal of the Geological Society 139, 605-614. https://doi.org/10.1144/gsjgs.139.5.0605
Berberian, M., King, G.C.P., 1981. Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran: Reply. Canadian Journal of Earth Sciences 18(11), 1764-1766. https://cdnsciencepub.com/doi/10.1139/e81-163
Berberian, M., 2014.  Earthquakes and Coseismic Surface Faulting on the Iranian Plateau - A Historical, Social and Physical Approach. 2014
Blanc, E.P., Allen, M.B., Inger, S., Hassani, H., 2003. Structural styles in the Zagros simple folded zone, Iran. Journal of the Geological Society 160(3), 401-412. https://doi.org/10.1144/0016-764902-110
Casciello, E., Verges, J., Saura, E., Casini, G., Fernandez, N., Blanc, E., Homke, S., Hunt, D.W., 2009. Fold patterns and multilayer rheology of Lurestan Province, Zagros Simply folded belt, Journal of the Geological Society 2009, vol 166, pp 947-959. https://doi.org/10.1144/0016-76492008-138
Colman-Sadd, S.P., 1978. Fold development in Zagros simply folded belt,southwest Iran American Association of Petroleum Geologists Bulletin 62, 984–1003. https://doi.org/10.1306/C1EA4F81-16C9-11D7-8645000102C1865D
Chu, Yang, Bo Wan, Mark B. Allen, Ling Chen, Wei Lin, Talebian, M., 2021. Tectonic evolution of Paleo-Tethys in NE Iran. European Geosciences Union 21, 3557. https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-3557, 2021.
Derikvand, B., Alavi, S.A., Fard, I.A., Hajialibeigi, H., 2018. Folding style of the Dezful Embayment of Zagros Belt: Signatures of detachment horizons, deep rooted faulting and syn-deformation deposition. Marine and Petroleum Geology 91, 501–518. https://doi.org/10.1306/C1EA4F81-16C9-11D7-8645000102C1865D
Fakhari, M. D., Axen, G. J., Horton, B. K., Hassanzadeh, J., Amini, A., 2008. Revised age of proximal deposits in the Zagros foreland basin and implications for Cenozoic evolution of the High Zagros. Tectonophysics 451,  1-4, 170-185. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2007.11.064
Falcon, N. L., 1969. Problems of the relationship between surface structure and deep displacements illustrated by the Zagros range. geological Society, London, Special Publications 3(1), 9-21. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.1969.003.01.02
Falcon, N.L., 1974. An Outline of the Geology of the Iranian Makran, The Geographical Journal  140(2) 284-291. https://doi.org/10.2307/1797086
Farzipour-Saein, A., Yassaghi, A., Sherkati, S., Koyi, H., 2009. Mechanical stratigraphy and folding style of the Lurestan region in the Zagros Fold Thrust Belt, Iran, Journal of the Geological Society. 166, 1101-1115. https://doi.org/10.1144/0016-76492008-162
Ghanavati, K. , Rezaee P., Shabafrooz R., 2021, Investigation of facies, sedimentary environment and stratigraphy of evaporitecarbonate sequence of Asmari in Bangestan Anticlines, Putu and Parsi oil field, Zagros sedimentary basin, SW Iran. Advanced Applied Geology 11(3), 572-593. https://doi.org/10.22055/aag.2020.34365.2140
Gillard, D., Wyss, M., 1995. Comparison of strain and stress tensor orientation: application to Iran and southern California. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 100(B11), 22197-22213. https://doi.org/10.1029/95JB01871
Golonka, J., 2004. Plate tectonic evolution of the southern margin of Eurasia in the Mesozoic and Cenozoic. Tectonophysics 381, 235-273. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2002.06.004
Hajialibeigi, H., 2015. An image from the deep-seated Balarud faulted zone, North Andimeshk, SW of Iran, Geosciences 25, 316-328.https://doi.org/10.22071/gsj.2015.41517
Haynes, S.J., McQuillan, H., 1974. Evolution of the Zagros suture zone, southern Iran. Geological Society of America Bulletin 85(5), 739-744. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1974)85%3C739:EOTZSZ%3E2.0.CO;2
Hemmati, M., Ahmadi, Y., 2022. Detection of heavy bitumen contaminations with using corrected Rock-Eval pyrolysis data. Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology 11(2). https://doi.org/10.22050/ijogst.2021.290550.1598
Hemmati, M., Ahmadi, Y., 2022. Investigation of origin, sedimentary environment and preservation of organic matter: A case study in Garau Formation. Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology 11(1), 1-15. https://dx.doi.org/10.22050/ijogst.2021.265594.1578
Hessami, K., Jamali, F., Tabassi, H., 2003. Major Active Faults of Iran (map), Ministry of Science, Research and Technology, International Institute of Earthquake Engineering and Seismology.
Hessami, K., Koyi, H. A., Talbot, C. J., Tabasi, H., Shabanian, E., 2001. Progressive unconformities within an evolving foreland fold–thrust belt, Zagros Mountains. Journal of the Geological Society 158(6), 969-981. https://doi.org/10.1144/0016-764901-007
Homke, S., Saura, E., Serra-Kiel, J., Bernola, G., Hunt, D., Sharp, I., Verges, J., Blanc, E., Casciello, E., Hasem, M., Goodarzi, H., 2009. ­Development and folding of the NW Zagros foreland basin, Lurestan Povince, SW Iran- Shiraz 2009. First International Petroleum Conference and Exhibition 4-6. https://doi.org/10.3997/2214-4609.20145865
Homke, S., Vergés, J., Garcés, M., Emami, H., Karpuz, R., 2004. Magnetostratigraphy of Miocene–Pliocene Zagros foreland deposits in the front of the Push-e Kush arc (Lurestan Province, Iran). Earth and Planetary Science Letters 225(3), 397-410. https://doi.org/10.3997/2214-4609.20145865
Hooper, R.J., Fitzsimmons, R.J., Grant, N.,  Vendeville, B.C., 2002. The role of deformation in controlling depositional patterns in the south-central Niger Delta, West Africa, Journal of Structural Geology 24,  4, 847-859. https://doi.org/10.1016/S0191-8141(01)00122-5
Jackson, J. A., 1980. Reactivation of basement faults and crustal shortening in orogenic belts. Nature 283, 5745, 343-346. https://doi.org/10.1038/283343a0
Jackson, J., Fitch, T., 1981. Basement faulting and the focal depths of the larger earthquakes in the Zagros mountains (Iran). Geophysical Journal International 64(3), 561-586. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1981.tb02685.x
Jackson, J.,  Mckenzie, D., 1984. Active tectonics of the Alpine-­Himalayan Belt between western Turkey and Pakistan, Geophysical Journal International 77,  1, 185-264. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1984.tb01931.x
Jahani, S., 2007. Salt tectonics, folding and faulting in the Eastern Fars and southern offshore provinces (Iran). PhD Thesis. Université de Cergy – Pontoise https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2017.06.003
Jamalreyhani, M., Rezapour, M., Cesca, S., Dahm, T., Heimann, S., Sudhaus, H., Isken, M.P., 2022. Insight into the 2017–2019 Lurestan arc seismic sequence (Zagros, Iran); complex earthquake interaction in the basement and sediments. Geophysical Journal International 230(1), 114-130. https://doi.org/10.1093/gji/ggac057
Jamison, W.R., 1987. Geometric analysis of fold development in overthrust terranes, Journal of Structural Geology 9,  2, pp 207- 219. https://doi.org/10.1016/0191-8141(87)90026-5
Koshnaw, R., Horton, B.K., Stockli, D.F., Barber, D.E., Tamer-Agha, M.Y.,  Kendall, J., 2017. Neogene shortening and exhumation of the Zagros fold-thrust belt and foreland basin in the Kurdistan region of northern Iraq, 694, 332-355. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2016.11.016
Lees, G.M., 1928. The geology and tectonics of Oman and of parts of south-eastern Arabia. Quarterly Journal of the Geological Society 84(1-4), 585-670. https://doi.org/10.1144/GSL.JGS.1928.084.01-04.24
Mann, C.D.,  Vita- Finzi, C., 1988. Holocene serial Folding In The Zagros, Geological Society 37,  51-59. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.1988.037.01.05
Marshak, S.,  Mitra, G., 1988. Basic Methods Of Structural Geology.
McQuarrie, N., 2004, Crustal scale geometry of the Zagros fold-thrust belt, Iran. Journal of Structural Geology 26, 519–535. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2003.08.009
McQuarrie, Stock, J.M., Verdel, C.,  Wernicke, B.P., 2003. Cenozoic evolution of Neotethys and implications for the causes of plate motions, Geophysical Research Letters 30,  20. https://doi.org/10.1029/2003GL017992
Mohammadi, Z., Mehrabi, H., Gharechelou, S., Jalali, M., Swennen, R., 2022. Stratigraphic architecture and depositional–diagenetic evolution of Oligocene–Miocene carbonate–evaporite platform in the southern margin of the Neo-Tethys Ocean, Lurestan zone of Zagros, Iran. Journal of Asian Earth Sciences 233, p.105249. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2022.105249
Molinaro, M., Leturmy, P., Guezou, J.C., Frizon de Lamotte, D., Eshraghi, S.A., 2005, The structure and kinematics of the southeastern Zagros fold‐thrust belt, Iran: From thin‐skinned to thick‐skinned tectonics. Tectonics 24(3). https://doi.org/10.1029/2004TC001633
Motiei, H., 1374, Geology of Zagros oil, plan for compilation of Iran Geology book, Tehran, Geology and Mineral Exploration Organization of Iran.
Mouthereau, F., Lacombe, O., Verges, J., 2012. Building the zagros collisional orogeny: Timing, strain, distribution and the dynamics of Arabia/Eurasia plate convergence, Tectonophysics 27-60. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2012.01.022
N.I.O.C., 1969. Geological map of Iran: southwest Iran, Scale1:1,000,000, National Iranian Oil Company. Exploration and Production, Tehran.
Nissen, E., Tatar, M., Jackson, J.A., Allen, M.B., 2011. New views on earthquake faulting in the Zagros fold-and-thrust belt of Iran. Geophysical Journal International 186(3), 928-944. 10.1111/j.1365-246X.2011.5119.x. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2011.05119.x
Nissen, E., Yamini-Fard, F., Tatar, M., Gholamzadeh, A., Bergman, E., Elliott, J.R., Jackson, J.A. and Parsons, B., 2010. The vertical separation of mainshock rupture and microseismicity at Qeshm island in the Zagros fold-and-thrust belt, Iran. Earth and Planetary Science Letters 296(3-4), 181-194. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2010.04.049
Orang, K., Gharabeigli, Gh., 2020. Tectonostratigraphic evolution of the Helleh Paleo-high (NW Persian Gulf): Insights from 2D and 3D restoration methods, Marine and Petroleum Geology 119, No. 104443. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2020.104443
Ruh, J.B., Hirt, A.M., Burg, J.,  Mohammadi, A., 2014. Forward propagation of the Zagros Simply Folded Belt constrained from magnetostratigraphy of growth strata, Tectonics 33,  8, 1534-1551. https://doi.org/10.1002/2013TC003465
Sepehr, M., Cosgrove, J., Moieni, M., 2006. The impact of cover rock rheology on the style of folding in the Zagros fold-thrust belt, Tectonophysics 427,  1-4, 265-281. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2006.05.021
Shamszadeh, A., Alavi, A., Valinejad,  M., Tavakoli Baraki, M., 2015 folding style and structural complexities in the central Lorestan sub-zone, scientific and promotional monthly of oil and gas exploration and production. Magazine No. 140.
Sherkati, S., Letouzey, J., 2004. Variation of structural style and basin evolution in the central Zagros (Izeh zone and Dezful Embayment), Iran. Marine and petroleum geology 21(5), 535-554. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2004.01.007
Snyder, D.B., Barazangi, M., 1986. Deep crustal structure and flexure of the Arabian plate beneath the Zagros collisional mountain belt as inferred from gravity observations. Tectonics 5(3), 361-373. https://doi.org/10.1029/TC005i003p00361
Stocklin, J., 1968. Structural history and tectonics of Iran, a review. The American Association of Petroleum Geologists Bulletin 52, 1229-1258.
Suppe, J., 1985. Principles of structural geology. New York: Prentice-Hall, . 537
Talebian, M., Jackson, J., 2004. A reappraisal of earthquake focal mechanisms and active shortening in the Zagros mountains of Iran. Geophysical Journal International 156(3), 506-526. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2004.02092.x
Tatar, M., 2001. Etude sismotectonique de deux zones de collision continentale: le Zagros central et l'Alborz (Iran) (Doctoral dissertation, Grenoble 1).
Takin, M., 1972. Iranian geology and continental drift in the Middle East. Nature, 235, 147-151.
Tatar, M., Hatzfeld, D., Ghafory-Ashtiany, M., 2004. Tectonics of the Central Zagros (Iran) deduced from microearthquake seismicity. Geophysical Journal International, 156(2), 255-266. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2003.02145.x
Tavakolian, I., Yassaghi, A., Najafi, M., 2022. Structural style in the south Dezful Embayment, SW Iran: Combined influence of the Zagros frontal fault system and the detachment in the Miocene Gachsaran Formation. Journal of Petroleum Geology 45(3), 303-323. https://doi.org/10.1111/jpg.12821
Tavani, S., Parente, M., Vitale, S., Iannace, A., Corradetti, A., Bottini, C., Morsalnejad, D. and Mazzoli, S., 2018. Early Jurassic rifting of the Arabian passive continental margin of the Neo‐Tethys. Field evidence from the Lurestan region of the Zagros fold‐and‐thrust belt, Iran. Tectonics, 37(8), 2586-2607. https://doi.org/10.1029/2018TC005192
Vergés, J., Goodarzi, M. G. H., Emami, H., Karpuz, R., Efsathiou, J. and Gilleespie, P., 2011. Multiple Detachment folding in Pusht-e Kuh Arc, Zagros: Role of Mechanical Stratigraphy, American Association of Petroleum Geologists Bulletin 94, 69-94. https://doi.org/10.1306/13251333M942899
Verges, J., Ruh, J.B.,  Burg, J.,P., 2018. Shale-related minibasins atop a massive olistostrome in an active accretionary wedge setting: Two-dimensional numerical modeling applied to the Iranian Makran, The Geological Society of America 46,  9, 791-794. https://doi.org/10.1130/G40316.1
Vernant, Ph., Nilforoushan, F., Hatzfeld, D., Abbassi, M.R., Vigny, C., Masson, F., Nankali, H., Martinod, J., Ashtiani, A., Bayser, R., Tavakoli, F., Chery, J., 2004. Present-­day crustal deformation and plate kinematics in the Middle East constrained by GPS measerments in Iran and northern Oman, Geophys 570, 381-398. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2004.02222.x
Vita- Finzi, C., 2004. Neotectonics at the Arabian plate margins, Journal of Structural Geology 23,  2- 3, pp 521- 530. https://doi.org/10.1016/S0191-8141(00)00117-6
Wallace, W.K., Homza, Th., 2004. Detachment Folds versus Fault-propagation Folds, and Their Truncation by Thrust Faults, The American Association of Petroleum Geologists 82, 324-355. https://doi.org/10.1306/M82813C18
Wells, A.J., 1969. The Crush Zone of the Iranian Zagros Mountains, and its implications, Geological Magazine 106,  5. https://doi.org/10.1017/S0016756800058787