ارزیابی تغییرات کمی منابع آب زیرزمینی دشت میاندربند در اثر شبکه آبیاری و زهکشی سد گاوشان در دوره های تر و خشک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران

2 گروه زمین شناسی کاربردی دانشگاه خوارزمی تهران گرایش آب زیرزمینی

3 عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

10.22055/aag.2023.43552.2366

چکیده

جهت مدیریت منابع آب، شناخت وضعیت موجود منابع و پیش بینی آن در آینده امری ضروری است. در تحقیق حاضر، برای بررسی اثرات تغذیه‌ای شبکه آبیاری و زهکشی سد گاوشان و در دو دوره تر و خشک بر منابع آب زیرزمینی دشت میاندربند، پس از جمع آوری اطلاعات زمین شناسی، هواشناسی، هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی، آزمایشات ژئوفیزیکی و گمانه های اکتشافی، آمار بارندگی و تراز سطح آب زیرزمینی در چاه های بهره‌برداری و ساخت مدل مفهمومی، شبیه‌سازی، واسنجی و صحت سنجی سطح آب زیرزمینی با استفاده از نرم افزار GMS10.1 صورت گرفت. نتایج واسنجی مدل گویای انطباق بسیار مناسب داده های سطح آب مشاهده‌ای و محاسبه‌ای مدل با R²=0.99 است. طبق مدل واسنجی شده اثرات آب برگشتی از شبکه آبیاری و زهکشی سد گاوشان در دوره‌های تر و خشک که از طریق آزمون دنباله‌ها مشخص گردید، با درصد نفوذهای 10، 20 و 40 درصد برای فصل بهار سال 96 پیش بینی شد. نتایج تحقیق تاثیر مثبت احداث شبکه آبیاری و زهکشی بر افزایش سطح آب زیرزمینی و همچنین تفاوت اثر مثبت در شرایط تر و خشک را به وضوح نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Altafi Dadgar, M., 2012. Prediction and the effect of exploitation development on the Bojnourd plain aquifer using GMS code. MSc thesis. Ferdowsi Mashhad University. 
Anderson, M.P., Woessner, W.W., 1992. Applied Groundwater Modeling: simulation of flow and advective transport. Academic Press, Inc., San Diego, CA. P.381.
Bijani, M., Moridi, A., Majdzadeh Tabatabaie M.R., 2017. Investigation of well deepening effects on aquifer yeild using numerical model. Iran-water resources research 12(4), 83-92
Chen CW., Wei CC., Jen H.J., Sheng Hsu N., 2014. Application of neural network and optimization model in conjunctive use of surface water and groundwater. Water Resource Manage 28(10), 2813-2832
Chitsazan, M., Mousavi F., 2012.Quantitative and qualitative management of Ramhormoz Aquifer using a mathematical model by MODFLOW and MD3DMS. Advanced Applied Geology 5(1), 1-8
Citsazan, M., Nozarpour, L., Nadri, A., Farhadimanesh, M., 2015. Evaluate of hydraulic relationship between Lour Plain Aquifer and Dez River by MODFLOW model. Advanced Applied Geology 5(17), 36-23
Fazeli, M., 2010. Simulation of Zeydoun plain groundwater resource by mathematic model. MSc thesis. Shahid Chamran University
Ghamari Ghaleh, Y., Karimi, H., Saeidi, M., 2019. Predicting the behavior of Mehran plain aquifer in Ilam province using GMS model. Journal of Advanced Applied Geology 8(2), 1-8.https://doi.org/10.22055/aag.2019.24171.1799
Ghasempour, L., 2011. Effect of Narmab dam on quantitative groundwater of Minoodashat. MSc thesis. Kharazmi University of Tehran
Huo, A., Dang, J., Song, J., Chen, X., Mao, H., 2016. Simulation modeling for water governance in basins based on surface water and groundwater. Agricultural Water Management 174, 22-29 http://doi.org/10.1016/j.agwat.2016.02.027
Izadi Kharemeh, E., 2005. Hydrogeochemistry and qualitative model of the alluvial aquifer of Kermanshah Mian Darband Plain. MSc thesis. Shahid Beheshti University
Karbasi Marouf, M., Naseri, H., Alijani, F., 2022. The effect of Bar Dam on Neyshabur conjunctive use of surface and groundwater resources. Iranian Journal of Irrigation and Drainage 16(2), 399-412
Kianinasab, H., Nakhaei, M., Karimi, H., 2016. Sensitivity analysis of the hydraulic behavior of Kermanshah M yandarband Plain aquifer using GMS software. Proceeding of the 34th national and 2th international geosciences congress the geological survey of Iran 22-24 February
Mahdavi, G., 2012.Optimizing the utilization of the Bazman aquifer by MODFLOW. MSc thesis. Sistan and Balouchestan University
Nakhaei. M., Mohebi Tafreshi. A., Mohebi Tafreshi. G., 2019. Modeling and prediction of TDS concentration changes in Varamin aquifer using GMS software. Advanced Applied Geology Journal 9(1), 25-37 https://doi.org/10.22055/aag.2019.27539.1903
Parsasadr, H., Mohammadzadeh, H., Naseri, H., 2016. Numerical simulation of Sabzevar Rudab plain aquifer and investigation of the effects of construction of Rudab dam on it. Water and Soil Conservation Research 23(5), 119-135 https://doi.org/10.22069/jwfst.2016.3022
Sedghi, M., Chitsazan, M., 2005. Determine the boundary conditions for groundwater flow model Arsanjan Plain. 23th congress of Earth Sciences, Tehran
Todd, W.R., Kennet, R.B., Maureen, A.M., 2001. Delineation of capture zones for municipal wells in fractured dolomite. Sturgeon Bay, Wisconsin, USA. Hydrogeology Journal 9(5), 432-450 https://doi.org/10.1007/s100400100154
Yang, Q., Lu, W., Fang, Y., 2011. Numerical modelling of three dimension groundwater flow in tongliao, china. Procedia Engineering 24, 638-642 https://doi.org/10.1016/j.proeng.2011.11.2709
Yuxiang, L., Jing Jiang, L., Chen,W., Yongjun, J., 2022. Elaborate simulation and predication of the tunnel drainage effect on karst groundwater field and discharge based on Visual MODFLOW. Journal of Hydrology 612, p.128023. https:// doi.org/10.1016/j.jhydrol.2022.128023
Zare, M., 2011. Evaluate the effects of irrigation and drainage network Gavashan dam on groundwater resources Myandarband by mathematics and conceptual model GMS6.5. MSc thesis. Razi University