بیوزوناسیون روزنبران و بررسی محیط دیرینه نهشته‌های پلاتفرم کربناتی کرتاسه پیشین-میانی برش گزرش، شمال شرق رفسنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

10.22055/aag.2023.43343.2355

چکیده

نهشته‌های کربناتی کرتاسه پیشین و میانی در شمال شرقی شهرستان رفسنجان مجموعه‌ای فراوان و متنوع از روزنبران را دربردارند. یک برش چینه-شناسی از این نهشته‌ها در نزدیکی روستای گزرش به منظور انجام مطالعات ریز ‌دیرینه‌شناسی و محیط دیرینه نمونه برداری شده است. رسوبات کرتاسه در این ناحیه از نظر سنگ شناسی غالب به دو واحد زیرین و فوقانی قابل تفکیک هستند، به طوری که نهشته‌های بخش زیرین بیشتر از مارن، شیل و میان لایه‌های نازکی از سنگ آهک تشکیل شده‌اند در حالی که در بخش فوقانی به طور عمده شامل سنگ آهک فسیل دار، آهک‌های ریفی و معدود میان لایه‌هایی از مارن می‌باشند. در بخش پایینی برش روزنبران شناور و الیگوستژینیدها و در بخش بالایی روزنبران کف‌زی و جلبک-ها در اکثریت هستند. روزنبران شناور اغلب شامل گونه‌های مختلف هدبرگلید (r strategies) می‌باشند که نشان می‌دهد محیط دریایی غنی از مواد غذایی (اوتروفیک) بوده است. در بخش بالایی فزونی اربیتولین‌های مخروطی شکل و جلبک‌های سبز همراه با بی‌مهرگان (خارداران، نرمتنان و مرجان‌ها) نهشتگی در محیطی کم عمق با شرایط دمایی و شوری ثابت در منطقه نورانی پلاتفرم دریای باز را منعکس می‌کند. یک زیست زون بر مبنای روزنبران شناور و پنج زیست زون بر مبنای روزنبران کف‌زی بزرگ به ترتیب از قاعده به سمت راس برش به شرح زیر شناسایی شده است. سن برش مورد نظر بر مبنای مجموعه زیستی بارمین-؟سنومانین پیشین معرفی می‌گردد.
Hedbergella spp. Assemblage Zone
Palorbitolina lenticularis Zone
Praeorbitolina spp. Assemblage Zone
Mesorbitolina parva Zone
Mesorbitolina texana Zone
Mesorbitolina subconcava Zone

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Ahmadi, T., Vaziri, M.R., Dastanpour, M., 2010. Biostratigraphy and paleoecology of the Lower Cretaceous deposits in the Ravar region, North of Kerman. Journal of Stratigraphy and Sedimentology Researches 25(2), 87-116. https://doi.org/20.1001.1.20087888.1388.25.2.6.0
Alperin, M.I., Cusminsky, G.C., Bernasconi, E. 2011. Benthic foraminiferal morphogroups on the Argentine continental shelf. Journal of Foraminiferal Research 41(2), 155–166. https://doi.org/10.2113/gsjfr.41.2.155
Asghari, L., Arab, A., Vaziri, M. R., 2015. Introduction, taphonomy and paleoecology of Late Aptian- Early Cenomanian oysters (family Gryphaeidae), Basab Area, Northwest of Kerman. Geosciences (Stratigraphy & Sedimentology) 24 (94), 121-132. https://doi.org/10.22071/gsj.2015.42588
Arnaud-Vanneau, A. (Coordinator, Late Cretaceous), 1998. Larger benthic foraminifera. In: Hardenbol, J., Jacquin, T., Farley, M.B., de Graciansky, P.-C., Vail, P. (Eds.), Cretaceous Biochronostratigraphy. SEPM Special Publication 60, Chart 5.
Arnaud, H., Arnaud-Vanneau, A., 1991. Les Calcaires urgoniens des Massifs subalpins septentrionaux et du Jura (France): âge et discussion des données stratigraphiques. Géologie Alpine 67, 63-79.
Arnaud-Vanneau, A., Schroeder, R., 1976. Paleodictyoconus actinostoma n. sp. Orbitolinidae nouveau des “Couches á orbitolines” intra-urgoniennes du Vercors (France). Géobios 9(3), 279-289. https://doi.org/10.1016/S0016-6995(76)80035-6
Arnaud-Vanneau, A., Sliter, W.V., 1995. Early Cretaceous shallow-water benthic foraminifers and fecal pellets from Leg 143 compared with coeval faunas from the Pacific Basin, Central America, and the Tethys. In Winterer, E.L., Sager, W.W., Firth, J.V., Sinton, J.M., (Eds.), Proceedings of Ocean Drilling Program, Scientific Results 143: College Station, TX, Texas A & M University, Ocean Drilling Program, pp. 537-564.
Babazadeh, S. A., Raessadat, S. N., Ahrari, F., 2010. Biostratigraphy and evolutionary trend of the Cretaceous orbitolinids in the sedimentary succession of east Lut Block, southwest of Qayen. Sedimentary Facies 3 (1), 1-10. https://sid.ir/paper/199831/fa
Bachmann, M., Hirsch, F., 2006. Lower Cretaceous Carbonate Platform of the Eastern Levant (Galilee and Golan Heights): Stratigraphy and Second-Order Sea Level Change. Cretaceous Research 27, 487-512. https://doi.org/10.1016/j.cretres.2005.09.003
Bernaus, J.M., Arnaud-Vanneau, A., Caus, E., 2003. Carbonate platform sequence stratigraphy in a rapidly subsiding area: the Late Barremiane-Early Aptian of the Organyà Basin, Spanish Pyrenees. Sedimentary Geology 159, 177-201. https://doi.org/10.1016/S0037-0738(02)00316-0
Birkeland, E., 1988. Second-order ecological effects of nutrient input into coral communities. Galaxea 7, 91-100. https://www.researchgate.net/publication/284046286
Boudagher-Fadel, M. K., 2008. Evolution and geological significance of larger benthic foraminifera., Developments in Palaeontology and Stratigraphy, 1 st edition. Elsevier Amsterdam, p. 544.
BouDagher-Fadel, M., Hu, X., Price, G.D., Sun, G., Wang, J.G., An, W., 2017. Foraminiferal biostra-tigraphy and palaeoenvironmental analysis of the mid-Cretaceous limestones in the southern Tibetian Plateau. Journal for Foraminiferal Research 47 (2), 188-207. https://doi.org/10.2113/gsjfr.47.2.188
Bucur, I., Granier, B., Sasaran, E., 2008. Upper Aptian calcareous algae from Padurea Craiului (Northern Apuseni Mountains, Romania). Geologica Croatica 61, 297-309. https://doi.org/10.4154/gc.2008.22
Bucur, I.I., Rashidi, K., Senowbari-Daryan, B., 2012. Early Cretaceous calcareous algae from central Iran (Taft Formation, south of Aliabad, near Yazd). Facies 58, 605–636. https://doi.org/10.1007/s10347-012-0303-7
Bucur, I.I., Majidifard, M.R., Senowbari-Daryan, B. 2013. Early Cretaceous calcareous benthic microfossils from the eastern Alborz and western Kopet Dagh (northern Iran) and their stratigraphic significance. Acta Palaeontologica Romaniae 9(1), 23–37.
Bucur, I., Yarahmadzahi, H., Mircescu, C.V., 2019. The lower Cretaceous Tirgan formation in the Gelian section (Kopet Dagh, North Iran): microfacies, microfossils, and their biostratigraphic significance. Acta Paleontologica Romaniae, 15(1), 13-33. https://doi.org/10.35463/j.apr.2019.01.02
Carevic, I., ljubovic-obradovic D., Božinovic M., Jovanovic M. 2010. Upper Barremian-lower Aptian Urgonian limestones in the Rakova Bara section (Carpatho- Balkanides, ne Serbia): Analysis and comparison with adjacent areas. Glasnik Srpskog geografskog drustva 90 (1), 1-16. https://doi.org/10.2298/GSGD1001001C
Caron, M., 1985. Cretaceous planktonic foraminifera. In Bolli HM, Saunders JB, perch-Nielsen, K., (Eds.), plankton Stratigraphy. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 17-86
Coccioni, R., Erba, E., Premoli Silva, I., 1992. Barremian–Aptian calcareous plankton biostratigraphy from the Gorgo a Cerbara section (Marche, Central Italy) and implications for plankton evolution. Cretaceous Research 13, 517–537. https://doi.org/10.1016/0195-6671(92)90015-I
Coccioni, R., Premoli-Silva, I., 1994. Planktonic foraminifera from the Lower Cretaceous of Rio Argos sections (southern Spain) and biostratigraphic implications. Cretaceous Research 15, 645–647. https://doi.org/10.1006/cres.1994.1037
Conrad M.A., Peybernes, B., 1976. Hauterivian-Albian Dasycladaceae from Urgonian limestones in the French and Spanish eastern Pyrenees. Geologica Romana 15, 175-197. https://www.researchgate.net/publication/258049265.
Corliss, B. H., Chen, C., 1988. Morphotype patterns of Norwegian sea deep-sea benthic foraminifera and ecological implications, Geology 16 (8), 716-719. https://doi.org/10.1130/0091-7613(1988)0162.3.CO;2
Eicher, D.L., Worstell, P., 1970. Cenomanian and Touronian foraminifera from the Great Plains, United States. Micropaleontology 16, 269-324. https://doi.org/10.2307/1485079
Erbacher, J., Gerth, W., Schmiedl, G., Hemleben, Ch., 1998. Benthic foraminiferal assemblages of Aptian- Albian black shale intervals in the Vocontian Basin, SE France, Cretaceous Research 19, 805-826. https://doi.org/10.1006/cres.1998.0134
Flügel, E., 1982. Microfaciese analysis of limestone. Springer Berlin, p. 633
Föllmi, K.B., Godet, A., Bodin, S., Linder, P., 2006. Interactions between environmental change and shallow-water carbonate build-up along the northern Tethyan margin and their impact on the Early Cretaceous carbon-isotope record. Paleoceanography 21, PA4211. https://doi.org/10.1029/2006PA001313
Ghanem, H., Mouty M., Kuss, J., 2012. Biostratigraphy and carbon-isotope stratigraphy of the uppermost Aptian to Late Cenomanian strata of the South Palmyrides, Syria. Geoarabia 17(2), 155-184. https://doi.org/10.2113/geoarabia1702155
Ghanem, H., Kuss, J., 2013. Stratigraphic control of the Aptian–Early Turonian sequences of the Levant Platform, Coastal Range, northwest Syria. GeoArabia 18(4), 85-132. https://doi.org/10.2113/geoarabia180485
Granier, B., Clavel, B., Moullade, M., Busnardo, R., Charollais, J., Troncheti, G., Desjaques, P., 2013. L'Estellon (Baronnies, France), a "Rosetta Stone" for the Urgonian biostratigraphy, Carnets de Géologie/Notebooks on Geology, Article 2013/04 (CG2013_04), 163-207. https://doi.org/ 10.4267/2042/51213
Hallock, P., 1985. Why are larger foraminifera large? Palaeobiology 11(2), 195-208. https://doi.org/10.1017/S0094837300011507
Haynes, J, 1965. Symbiosis, wall structure and habitat in Foraminifera. Contributions from the Cushman Foundation for Foraminiferal Research 16 (1), 40-43.
Hohenegger, J., 2000. Coenoclines of larger foraminifera. Micropaleontology 46(1), 127–151. https://www.jstor.org/stable/1486185
Hohenegger, J., 2004. Depth Coenoclines and environmental considerations of Western Pacific Larger Foraminifera, Journal of Foraminiferal Research 34, 9–33. https:// doi.org/10.2113/0340009
Hosseini, A., Conrad, M.A., 2008. Calcareous algae, foraminifera and sequence stratigraphy of the Fahliyan Formation at Kuh-e Surmeh (Zagros Basin, SW of Iran). Geologia Croatica 61, 215–237. https://doi.org/10.4154/GC.2008.18
Husinec, A. 2001. Palorbitolina lenticularis from the northern Adriatic region: Paleogeographical and evolutionary implications. Journal of Foraminiferal Research 31(4), 287-293. https://doi.org/10.2113/0310287.
Hottinger, L., 1997, Shallow benthic foraminiferal assemblages as signals for depth of their deposition and their limitations, Bulletin de la Société Géologique de France 168 (4), 491–505.
Hottinger, L., 1983. Reconstruction of marine paleoenvironments. In: Meulenkamp J.E., (Ed.), Processes determining the distribution of foraminifera in space and time. Utrecht Micropaleontological Bulletin 30, pp. 239–253.
Krobicki, M., Olszewska, B., 2005. Urgonian-type microfossils in exotic pebbles of the Late Cretaceous and Palaeogene gravelstones from the Sromowce and Jarmuta formations (Pieniny Klippen Belt, PolishCarapathians). Studia Geologica Polonica 124, 215-235. http://sgp.ing.pan.pl/
Kump, L., Bralower, T., Ridgwell, A., 2009. Ocean acidification in deep time. Oceanography 22, 94-107. https://doi.org/10.5670/oceanog.2009.100
Leckie, R.M. 1987. Paleoecology of mid-Cretaceous planktonic foraminifera: A comparison of open ocean and epicontinental sea assemblages. Micropaleontology 33, 164-176.
Loeblich Jr., A.R. and Tappan, H. 1988. Foraminiferal genera and their classification. p. 969.
Luiciani, V., Cobianchi, M., Lupi, C., 2006. Regional record of a global oceanic anoxic event: OAE1a on the Apulia Platform margin, Gargano Promontory, southern Italy. Cretaceous Research 27, 754-772. https://doi.org/10.1016/j.cretres.2006.01.003.
Mancinelli, A., Chiocchini, M., 2006. Cretaceous benthic foraminifers and calcareous algae from Monte Cairo (southern Latium, Italy). Bollettino della Socieatà Paleontologica Italiana, 45(1), 91-113.
Masse, JP. 2003. Integrated Stratigraphy of the Lower Aptian and Applications to Carbonate Platforms: A State of the Art. In: Gili, E., El Hédi Negra, M., Skelton, P.W., (Eds.), North African Cretaceous Carbonate Platform Systems. NATO Science Series Springer, Dordrecht, 203-214. https://doi.org/10.1007/978-94-010-0015-4_12.
Masse, J.P., Villeneuve, M., Leonforte, E., Nizou, J., 2009. Block tilting of the NorthProvence early Cretaceous carbonate margin: stratigraphic, sedimentologic andtectonic data. Bulletin de la Société Géologique de France 180(2), 105–115. https://doi.org/10.2113/gssgfbull.180.2.105.
Masse, J.P., Fenerci-Masse, M., 2011. Drowning discontinuities and stratigraphic correlation in platform carbonates. The late Barremian-early Aptian record of southeast France. Cretaceous Research 32, 659-684. https://doi.org/10.1016/j.cretres.2011.04.003.
Murray, J.W., 1991. Ecology and Palaeoecology of Benthic Foraminifera. Logman Scientific and Technical, London, p. 397. https://doi.org/10.4324/9781315846101.
Omana, L., González-Arreola, C., Ramírez-Garza, B.M., 2005. Barremian planktonic foraminiferal events correlated with the Ammonite zones from the San Lucas Formation, Michoacán (SW Mexico). Revista Mexicana de Ciencias Geológicas 22(1), 88-96.
Omaña, L., López-Doncel, R., Ramón Torres, J., Alencaster, G., López-Caballero, I., 2019. Mid–late Cenomanian larger benthic foraminifers from the El Abra Formation W Valles-San Luis Potosi Platform, central–eastern Mexico: Taxonomy, biostratigraphy and paleoenvironmental implications. Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana 71(3), 691-725. http://dx.doi.org/10.18268/BSGM2019v71n3a5.
Peybernès, B., 1976. Le Jurassique et le Crétacé inférieur des Pyrénées Franco-Espagnoles. Thèse de Doctorat ès Sciences naturelles Université Paul Sabatier de Toulouse.
Pittet, B., Van Buchem, F.S.P., Hillg¨artner, H., Razin, P., Grotsch, J., Droste, H., 2002. Ecological succession, palaeoenvironmental change, and depositional sequences of Barremian-Aptian shallow water carbonates in northern Oman. Sedimentology 49, 555–581. https://doi.org/10.1046/j.1365-3091.2002.00460.x.
Premoli Silva, I., Sliter, W.V., 1999. Cretaceous palaeoceanography: evidence from planktonic foraminiferal evolution: In E. Barrera and C. C. Johnson, eds. Evolution of the Cretaceous ocean-climate system. Geological Society of America Special Paper 332, 301–328. https://doi.org/10.1130/0-8137-2332-9.301
Premoli-Silva, I., Verga, D. 2004. Practical Manual of Cretaceous Planktonic Foraminifera. In: Verga, D., Rettori, R. (Eds.), International School on Planktonic Foraminifera: Perugia, Italy, Tipografia Ponte Felcino, Universities of Perugia and Milan, 3th Course, 283 p.
Rami, M., Vaziri, M. R., Taherpour Khalil Abad, M.,Hosseini, S. A., Carević, I., Allameh, M., 2012. Microbiostratigraphy of the Lower Cretaceous strata from the Bararig Mountain, SE Iran, Revista Mexicana de Ciencias Geológicas 29(1), 63-75.
Reiss, Z., and Hottinger, L., 1984. The Gulf of Aqaba. Ecological Micropaleontology, Ecological Studies 50, P. 354
Robaszynski, F., Caron, M., 1995, Foraminifères planctoniques du Crétacé; commentaire de la zonation Europe-Méditerranée. Bulletin de la Société Géologique de France 166(6), 681–692.
Rosenbaum, G., Lister, G.S., Duboz, C., 2004. The Mesozoic and Cenozoic motion of Adria (central Mediterranean): a review of constraints and limitations. Geodinamica Acta 17, 125–139. https://doi.org/10.3166/ga.17.
Schlagintweit, F., Ebli, O., 1999. New results on microfacies, biostratigraphy and sedi-mentology of Late Jurassic-Early Cretaceous platform carbonates of the Northern Calcareous Alps. Abh Geol Bundesanst 56, 379–418.
Schlagintweit, F., Bucur, I.I., Rashidi, K., Saberzadeh, B., 2013a. Praeorbitolina claveli n. sp. (benthic Foraminifera) from the Lower Aptian sensu lato (Bedoulian) of Central Iran. Carnets de Geologie (Notebooks on Geology), Letter 04, 255-272. https://doi.org/10.4267/2042/51217
Schlagintweit, F., Bucur, I.I., Rashidi, K., Hanifzadeh, R., Wilmsen, M., 2013b. Torremiroella hispanica Brun and Can_erot, 1979 (benthic foraminifera) from the Lower Cretaceous of Central Iran and its palaeobiogeographic significance. Cretaceous Research 46, 272-279. https://doi.org/10.1016/j.cretres.2013.09.008
Schroeder, R., 1965. Dictyoconus pachymarginalis n. sp. aus dem Apt des Elburz- Gebirges (Nord-Iran) (Studien über primitive Orbitolinidae III). Eclogae Geologiace Helvetiae 58(2), 976-979. http://doi.org/10.5169/seals-163287
Schroeder, R., 1975. General evolutionary trends in Orbitolinas. Revista Espan ola de Micropaleontologia Numero Especial, 117-128.
Schroeder, R., Neumann, M., 1985. Les grands Foraminifères du Crétacé moyen de la region Méditerranéenne. Gébios, Mémoire Spécial 7, 1-161.
Schroeder R., van Buchem F.S.P., Cherchi A., Baghbani D., Vincent B., Immenhauser A., Granier B., 2010. Revised orbitolinid biostratigraphic zonation for the Barremian – Aptian of the eastern Arabian Plate and implications for regional stratigraphic correlations, GeoArabia, Manama, Special Publi-cation 4(1), 49-96.
Shams Pegah, Maghfouri Moghaddam Iraj, Majidifard Mahmoudreza, Parvaneh Nejad Shirazi Mahnaz, 2019. Foraminifera and algal biostratigraphy of the Albian- Cenomanian deposits in north of Shiraz, Zagros Basin. International Journal of Engineering and Technology 11(2), 289-303. https://doi.org/10.21817/ijet/2019/v11i2/191102108
Simo, J.A.T., Robert, S.W., Masse, J.P., 1993. Cretaceous carbonate platforms: an overview. In: Simo, J.A.T., Roberts, S.W., Masse, J.P., (Eds.), Cretaceous Carbonate Platforms. American Association of Petroleum Geology, Memoirs 56, pp.1–23.
Simmons, M.D., 1994. Micropalaeontological biozonation of the Kahmah Group (Early Cretaceous), central Oman Mountains. In (Skelton & Massse, 2000): Simmons, M.D., (Ed.) Micropalaeontology and Hydrocarbon Exploration in the Middle East, Chapman and Hall, London pp. 177- 220.
Simmons, M.D., Whittaker, J.E., Jones, R.W., 2000. Orbitolinids from Cretaceous sediments of the Middle East–a revision of the FRS Henson and Associates Collection. In Proceedings of the fifth international workshop on agglutinated foraminifera 7, 411-37.
Sliter, W.V., 1989. Biostratigraphic zonation for Cretaceous planktonic foraminifers examined in thin section. examined in thin section. Journal of Foraminiferal Research, 19, 1–19. https://doi.org/10.2113/gsjfr.19.1.1
Sliter, W.V., 1999. Cretaceous planktic foraminiferal biostratigraphy of the Calera Limestone, northern California, USA. Journal of Foraminiferal Research 29, 318–339
Stampfli, G.M., Borel, G.D., 2004. The transmed transects in space and time: constraints on the paleotectonic evolution of the Mediterranean domain. In: Cavazza, W., Roure, F.M., Spakman, W., Stampfli, G.M., Ziegler, P.A., (Eds.), The Transmed Atlas-The Mediterranean region from crust to mantle. Springer, Berlin, 53–80. https://doi.org/10.1007/978-3-642-18919-7_3
Stein, M., Westermann, S., Adatte, T., Matera, V., Fleitmann, D., Spangenberg, J. E., Föllmi, K.B., 2012. Late Barremian–Early Aptian palaeoenvironmental change:The Cassis-La Bédoule section, southeast France. Cretaceous Research 37, 209–222. https://doi.org/10.1016/j.cretres.2012.03.021.
Taherpoor, M., Vaziri, S.H., Ashori, A.R., 2015a. Palorbitolina lenticularis Blumenbach, 1805, an index taxon from Tethyan basin and its biometric factors from the Kopet-Dagh basin, NE Iran, Geosciences 95, 121-134. https://doi.org/10.22071/gsj.2015.42302
Taherpour Khalil Abad M., Vaziri, S.H., Aryaei A.A., Ashouri A.R., 2015b. Application of Benthic foraminifera and calcareous algae in determination of the biostratigraphic boundary of the Barremian/Aptian: A case study on the Tirgan Formation, West of Kopet-Dagh sedimentary basin, Journal of Paleontology 2(2), 180-197. https://www.researchgate.net/publication/290449172.
Vahdati Daneshmand, 1995. Geological map of Iran, scale 1:100.000, Davaran sheet 7251. Geological Survey and Mineral Explorations of Iran.
Vilas, L., Masse J.P., Arias, C., 1995, Orbitolina episodes in carbonate platform: the early Aptian model from SE Spain. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 119, 35–45. https://doi.org/10.1016/0031-0182(95)00058-5
Velić, I., 2007. Stratigraphy and Palaeobiogeography of Mesozoic Benthic Foraminifera of the Karst Dinarides (SE Europe). Geologia Croatica 60(1), 1-113. https://hrcak.srce.hr/21887.
Yavari, M., Yazdi, M., Ghalavand, H., Adabi, M. H., 2017. Urgonian Type Microfossils of the Dariyan Formation, from Southwest of Iran (Northeast of Shiraz). Journal of Sciences Islamic Republic of Iran 28 (3), 255-265.
Yazdi-Moghadam, M., Amiri, F., 2010. Lower Cretaceous Agglutinating Larger Benthic Foraminifera from the Sarvestan Section, south of Esfahan, Iran, The 1st International Applied Geological Congress, Department of Geology, Islamic Azad University - Mashad Branch, Iran, 26-28.
Yazdi-Moghadam, M., Sarfi, M., Sharifi, M., Ariafar, B., Sajjadi, F., Abbasi, P., 2017. Early Barremian orbito-linid record from the Moghan area, NW Iran: Nor-thern margin of the Neotethys. Creataceous Research 77, 133-142. https://doi.org/10.1016/j.cretres.2017.05.014.
Zolfaghari, Z., Foroughi, F., Ghasemi-Nejad, E., Yazdi-Moghadam, M., 2016. Biostratigraphy and paleoenvironmental studies of the Garau Formation in Well A, Central Lurestan, Northwest of Zagros, Sedimentary Facies 9(1), 91-106. https:// doi: 10.22067/sed.facies.v9i1.46208.