تلفیق روش‌های پیرولیز راک _ ‌ایول و پتروگرافی آلی برای مطالعه‌ی رخساره‌ی آلی سازند پابده در میدان نفتی رگ‌سفید، جنوب‌غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی نفت و حوضه‌های رسوبی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشکده علوم زمین-گروه زمین شناسی-دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22055/aag.2023.43221.2350

چکیده

در این مطالعه رخساره‌ی آلی و محیط رسوبی دیرینه‌ی سازند پابده در میدان نفتی رگ‌سفید واقع در فروافتادگی دزفول جنوبی مورد مطالعه قرار گرفته است. با وجود مطالعات پیشین انجام شده بر روی سازند پابده، اطلاعات کمی در مورد رخساره‌ی آلی و محیط رسوبی دیرینه‌ی آن وجود دارد. بدین منظور، تعداد 4 نمونه از سازند پابده در عمق‌های مختلف از چاه شماره‌ی 99 میدان نفتی رگ‌سفید انتخاب و با استفاده از روش‌های پیرولیز راک ـ ایول و پتروگرافی‌آلی مورد بررسی قرار گرفتند. دیاگرام HI در مقابل Tmax نشان داد که کروژن موجود در سازند پابده مخلوطی از کروژن نوع II و III، بوده و در مراحل اولیه‌ی پنجره‌ی نفتی قرار دارد. نتایج پتروگرافی آلی نشان داد که بخش میانی سازند پابده در میدان مورد مطالعه دارای رخساره‌ی غنی از ماده‌ی آلی است که توسط رخساره‌های فقیر از ماده‌ی آلی احاطه شده است. رخساره‌ی غنی از ماده‌ی آلی عمدتاً دارای ماده‌ی آلی آمورف، بیتومینایت و پیریت فرمبوئیدال است. این در حالیست که رخساره‌های فقیر از ماده‌ی آلی غالباً دارای مقدار ناچیزی از ماده‌ی آلی آمورف بوده و همچنین پیریت‌های آنها به شکل ائوهدرال و ثانویه هستند. بر اساس مشاهدات و نتایج بدست آمده، بخش غنی از ماده-ی آلیِ سازند پابده در محیطی با شرایط احیایی نهشته شده و سازند پابده در این بخش دارای پتانسیل قابل‌توجهی برای زایش هیدروکربن است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات