زیست چینه نگاری تریلوبیت های کامبرین پیشین تا کامبرین پسین در برش سیلو (جنوب کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .گروه اکولوژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی،دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

2 گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

برونزدهای نسبتاً محدودی از رسوبات کامبرین درشمال استان کرمان وجود دارد که حاوی آثار و بقایای تریلوبیت ها می‌باشند. یکی از مناطق مناسب جهت بررسیهای دیرینه شناسی برش سیلو در 17 کیلومتری جنوب شهر کرمان است. این برش 257 متر ستبری دارد. بررسیهای دیرینه شناسی در این برش منجر به شناسایی 12 جنس و 11 گونه از تریلوبیتها Afghanocera lategenatum، Anomocarella chainensis، A. sp.، Blountia blountia، Cheliedonocephalus farsia، Iranoleesia pisiformis، Kermanella lata lata، Kermanella lata minuta، Kermanella sp.، Kobayashiella sp.، Latouchella ? huckriedea، Paragralous ? dahuensis، Redlichia cf. chinensis، Redlichia noetlingi، Redlichia sp.، Stoecklina spinosa و Syspachelius sp. گردیده است. با توجه به جنس و گونه های موجود در این برش 4 زیست زون تجمعی مشخص گردید. این زیست زونها شامل Redlichia noetlingi Biozone، Kermanella kuhbananensis Biozone، Iranoleesia pisiformis Biozone و Cheliedonocephalus farsia Biozone است. سن این برش از Series 2 اشکوب Stage4 ( اواخر کامبرین پیشین)، تا Guzhangian اوایل کامبرین پسین در نظر گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Ameri, H., 2006. Biostratigraphy of Cambrian deposits in north and south east of Kerman. M.Sc. thesis. University of Shahid Bahonar Kerman.
Ameri, H., 2010.Systematic paleontology and Biostratigraphy of the Kuhbanan Formation in Kerman province. Ph.D. thesis. University of Shahid Bahonar Kerman.
Ameri, H., Zamani F., 2012. Biostratigraphy Late Early Cambrian - Late Cambrian successions in Kamar Siah Section (southeast Kerman) on the basis of trilobites, Sedimentary Facies 5(2), 211-220
Ameri, H., Dastanpour, M., 2010. Stratigraphy and Paleontology of Trilobites in Kuhbanan Formation in the Akbar-Abad Section (North of Kerman), Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran 21(1), 37-42.
Ameri, H., 2015. Peri-Gondwana Late Early–Middle Cambrian trilobites from the Kuhbanan Formation in Dahu section, Kerman Province, Iran. Arabian Journal of Geosciences 8(3), 1467-1478. https://doi.org/10.1007/s12517-013-1207-8
Ameri, H., Zamani F., 2016. Biostratigraphy of the Peri-Gondwana Cambrian trilobite fauna (northern Kerman, Iran) and correlation with other countries. Historical Biology 28(3), 331-346. https://doi.org/10.1080/08912963.2014.927870
Huckride, R., Kursten M., Venzlaff, H., 1962. Zur Geolog. des Gebietes Zwischen Kerman und Saghand (Iran). Vertrieb durch das Niedersächsische Landesamt für Bodenforschung, P. 197.
Wolfart, R., 1974a. Die Fauna (Brachiopoda , Mollusca , Trilobita )aus dem Unter – Kambrian von Kerman , Sudost- Iran. Geologisches Jahrbuch / Beihefte 8, 5-70.
Wolfart, R., 1974b. Die  Fauna (Brachiopoda , Mollusca , Trilobita ) des alteren ober – Kambrian ( Ober- Kushanian ) vonDorah Shah-Dad , Sudost – Iran , Und Surkh Bam , Zentral – Afghanistan. 
Geologisches Jahrbuch / Beihefte 8,71-184.
Wolfart, R., 1983. The Cambrian System in the Near and Middle East: Correlation Chart and Explanatory Notes (No. 15). IUGS.
Wolfart, R., Kursten, M., 1974. Stratigraphie und Paläogeographie des Kambriums im mittleren Süd-Asien (Iran bis Nord-Indien). Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung.