مطالعه ساختارهای برشی در طول پهنه ی گسلی حصار – کوچوک، جنوب غرب خوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد خوی

2 گروه زمین‌شناسی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران

چکیده

منطقه حصار - کوچوک ما بین طول جغرافیایی َ۴۴ ْ۳۰ تا "34 َ35 ْ44 شمالی و عرض جغرافیایی  َ30 ْ38  تا "34 35  38 شرقی در شمال غربی ایران، تقریباً در 45 کیلومتری جنوب غربی خوی قرار داد. منطقه حصار - کوچوک در بخشی از افیولیت ملانژ خوی واقع شده است. در این منطقه ساختارهای برشی فراوانی وجود دارد ­که با توجه به اطلاعات حاصله از مطالعات ساختارهای برشی در طول پهنه گسلی حصار – کوچوک مشخص شد که ساختارهای حاصله هم از نوع دمای بالا و هم از نوع دمای پایین می ­باشند به طوری که از مهم­ترین نشانگرهای سوی برش دمای بالا می­توان به باندهای برشی S-C، کشیدگی و نواری شدن فلدسپارها، پورفیروکلاست ­های گوشته­ ای از نوع d شکل، بودین­ های سیگموئیدال و نامتقارن اشاره­ کرد. از مهم­ترین نشانگرهای سوی برش دمای پایین در این منطقه می­ توان پورفیروکلاست­ های گوشته ­ای از نوع s شکل در میلونیت ­های منطقه، خرد شدن دینامیکی فلدسپار و کوارتز، خاموشی موجی در کوارتز اشاره کرد. مدل پیشنهادی منطقه مورد پژوهش از نوع رژیم تکتونیکی امتدادلغز-فشارشی راست­بر است. وجود نشانگرهای سوی برش همانند پورفیروکلاست ­های گوشته­ ای  شکل، باندهای برشی C-S و بلورهای ماهی­گون حرکات امتدادلغز شدیدی را در منطقه نمایان می­کنند و همچنین مشاهده زون گسلی حصار- کوچوک بیان­گر راندگی در این منطقه می ­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Ghasemi, A., Talbot, C.J., 2005. A new tectonic scenario for the Sanandaj-Sirjan Zone (Iran). Journal of Asian Earth Sciences 26, 683-693. https://doi /10.1016/j.jseaes.2005.01.003
Haji Hosseinlou, H., 2021. Petrofabric analysis of the Chaharsoton-Deshwan fault area, northwest Salmas. Advanced Applied Geology 11(3), 514-535. https://­ doi /10.22055/aag.2020.33165.2112.
Haji Hosseinlou H., 2020. Badalabad Shear Zone Structures Study at North Khoy. Kharazml journal Earth Scinces 7 (1), 59-67.
Haji Hosseinlou H. 2019. Deformational phases introducing in the Gheris shear zone, northwestern Khoy. Tectonics Journal 3(10), 68-80. https://­doi /10.22077/jt.2020.1435.
Haji Hosseinlou, H., 2016. Petrofabric. Islamic Azad University Khoy Branch publication, p. 334.
Haji Hosseinlou, H., 2015. Kinematics of Transpressional Deformation in Urmia Fault Zone, (Northwest Iran). Iranian Journal of Earth Scinces 7 (1), 59-67.
Haji Hosseinlou, H., Solgi, A., Mohajjel, M., Pourkermani, 2015. Deformation partitioning in response
inclined transpression collision of Arabian plate with west Alborz-to azarbayjan block, the Khoy shear
zone.­ Scientific Quarterly Journal, Geoscience 24, 181-196.­ https://­doi/20.1001.1.10237429.1393.24.94.24.4
Passchier, C.W., Coelho, S., 2006. An outline of shear-sense analysis in high-grade rocks. Gondwana  Research 10, 66–76. https://­doi/10.1016/j.gr.2005.11.016
Radfar, J., B. Amini, 2002. Geological map of Khoy. Geological Survey of Iran.
Ten Grotenhuis, S.M., Trouw, R. A.J., Passchier, C.W., 2003. Evolution of mica fish in mylonitic rocks. Tectonophysics 372, 1-21. https://­doi/ 10.1016/S0040-1951(03)00231-2
Trouw, T.R.A., Rudolph, A.J., Passchier, C.W., Wiersma, D.J., 2010. Atlas of Mylonites- and related micros structures. Springer, P. 322.