استخراج نقشه ناهنجاری پرتوسنجی گاما در در یکی از مناطق پرتوزای ایران مرکزی به منظوراکتشاف اورانیوم با استفاده از پهپاد پایشگر خودکار: مطالعه میدانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

2 پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

چکیده

مراحل مقدماتی اکتشاف ذخایر عناصر پرتوزا به دو صورت هوادبرد و پایش زمینی صورت می‏ پذیرد. در ابتدا پایش ‏های هوابرد با کمک هواپیما و بالگرد صورت می‏ گیرد، اما اطلاعات به ‏دست آمده دارای قدرت تفکیک مکانی پایین می‏ باشد. بنابراین در مرحله بعد یک فرد با حضور در نقاط مشکوک به آنومالی، نقاط دقیق را با یک سیستم پایشگر دستی ثبت و در انتها نقشه پرتوی استخراج می‏ شود. به ‏دلیل وجود موانع طبیعی، در برخی از موارد پایش زمینی متوقف شده یا هزینه و زمان زیادی را نیاز دارد. پهپاهای پایشگر به‏عنوان یک راه حل میانی در حوزه اکتشاف عناصر پرتوزا می‏توانند عملیات اکتشاف را تسهیل و تکمیل نمایند. از طرفی استفاده از پهپاد باعث کاهش حضور فرد در مناطق پرتوزا می ‏شود. در این مطالعه، از پهپاد برای مقاصد اکتشاف معادن پرتوزا (اورانیوم) ایران مرکزی استفاده شده است. پهپاد پایشگر مشتمل بر ربات پهپاد، آشکارساز سوسوزن، لامپ تکثیرکننده نوری، سیستم موقعیت‏یاب، کامپیوتر مرکزی و سامانه دریافت و ارسال برخط اطلاعات است. نتایج نشان دادند ارتفاع پروازی تأثیر به ‏مراتب بیشتری در مقایسه با سرعت پروازی در کیفیت برداشت اطلاعات دارد و از این روی ارتفاع ‏های کمتری پروازی بیشتر توصیه می‏شوند. از نتایج اینگونه برداشت می ‏شود که پهپاد پایشگر توسعه داده ‏شده از قابلیت مناسبی برای کاربردهای اکتشافی مناطق پرتوزای طبیعی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Ardiny, H., Beigzadeh, A.M., 2022. Pre-Flight Experiments for the Unmanned Aerial Monitoring System (UAMS) Radioactive Detection under Its Limitations. Journal of Nuclear Research and Applications 2 (3), 23–28. https://doi.org/10.24200/jon.2022.1023.
Ardiny, H., Beigzadeh, A., Askari, M., 2022. Tracking a Moving Source Based on a Computer Vision System: Improving Detection Using Data Correlation. Journal of Nuclear Science and Technology (JonSat). https://doi.org/10.24200/nst.2022.986.1669.
Blowers, A., 1999. Nuclear Waste and Landscapes of Risk. Landscape Research 24(3), 241–64. https://doi.org/10.1080/01426399908706562.
Cember, H., Johnson, T.E., 2009. Introduction to Health Physics. 4th ed. McGraw-Hill Education. P. 888.
Darabi, F., Hezarkhani, A., Zare, M., 2013. Identification of Anomalous Area for U-235 by Fractal Geometry Method on Kriging Spatial Mapping of Anzali Wetland. Advanced Applied Geology 3(4), 64–72.
Kunze, C., Preugschat, B., Arndt, R., Kandzia, F., Wiens, B., Altfelder, S., 2022. Development of a UAV-Based Gamma Spectrometry System for Natural Radionuclides and Field Tests at Central Asian Uranium Legacy Sites. Remote Sensing 14(9), 2147. https://doi.org/10.3390/rs14092147.
Li, B., Zhu, Y., Wang, Z., Li, C., Peng, Z.R., Ge,L., 2018. Use of Multi-Rotor Unmanned Aerial Vehicles for Radioactive Source Search. Remote Sensing 10(5), 728. https://doi.org/10.3390/rs10050728.
Mochizuki, S., Kataoka, J.,  Tagawa, L., Iwamoto, Y., Okochi, H., Katsumi, N., Kinno, S., et al. 2017. First Demonstration of Aerial Gamma-Ray Imaging Using Drone for Prompt Radiation Survey in Fukushima. Journal of Instrumentation 12 (11), P11014. https://doi.org/10.1088/1748-0221/12/11/P11014.
Parsons-Davis, T., Wimpenny, J., Brenhin Keller C., Thomas, K., Samperton, K.M., Renne, P.R., Mundil, R., et al. 2018. New Measurement of the 238U Decay Constant with Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 318(1), 711–21. https://doi.org/10.1007/s10967-018-6148-y.
Pöllänen, R., Toivonen, H., Peräjärvi, K., Karhunen, T., Smolander, P., Ilander, T., Rintala, K., et al. 2009. Performance of an Air Sampler and a Gamma-Ray Detector in a Small Unmanned Aerial Vehicle. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 282(2), 433–37. https://doi.org/10.1007/s10967-009-0284-3.
Sanderson, D.C.W., Allyson. S., 1991. An Aerial Gamma Ray Search for a Missing 137Cs Source in the Niger Delta. Scottish Universities Research and Reactor Centre. http://eprints.gla.ac.uk/58144/http://eprints.gla.ac.uk.
Veeke, S. Limburg, R.L., Koomans, M., Söderström, van der Graaf. E.R., 2021. Optimizing Gamma-Ray Spectrometers for UAV-Borne Surveys with Geophysical Applications. Journal of Environmental Radioactivity 237,106717. https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2021.106717.