کانی شناسی و ژئوشیمی عناصر اصلی، کمیاب و نادر خاکی معدن زغال سنگ چاه بادام، بهاباد، استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل ایران

2 شرکت معادن سرمک

چکیده

معدن زغال سنگ چاه بادام استان یزد از لحاظ زمین شناسی ساختاری بخشی از زون ایران مرکزی است. رخنمون اصلی محدوده معدن ماسه سنگ های میکادار، شیل همراه با لایه های زغال سنگی با سن ژوراسیک آغازین می باشد. بر اساس مطالعات پتروگرافی ویترینیت مهم ترین ماسرال تشکیل دهنده زغال سنگ های منطقه مورد مطالعه است و ماسرال اکسینیت و اینرتینیت فراوانی کمتری دارند. لیتوتیپ زغال سنگ کلارودوریت است. مطالعات XRD حاکی از وجود کانی های کوارتز، ایلیت، دولومیت و ژیپس در زغال ها و شیل های زغالی منطقه است. در این پژوهش عنصر Pb با ضریب غنی شدگی بیش از 7برابر نسبت به میانگین جهانی زغال (CC>7) در نمونه های زغال سنگ یافت شده است. اغلب نمونه ها از سایر عناصر کمیاب شامل Bi, Mo, Sc, Zn, W نیز اندکی غنی شده اند (CC=2-5). عناصری مانند Pb, Mo, Zn, Ag, As, Cu, Mo, Mn, Se, Ti, Zn, Co, B, Ba همبستگی مثبتی با SO3 نشان می دهند که نشان دهنده همراهی این عناصر با فازهای سولفیدی و سولفاته است. نتایج آنالیز ژئوشیمیایی برای تمام عناصر کمیاب خاکی دارای مقادیر پایین تری از میانگین زغال سنگ قیری جهان بودند که متاثر از طبیعت کانی های اولیه تشکیل دهنده آنهاست که تحت تاثیر فرسایش به صورت آواری وارد حوزه زغال سنگی شده اند. همبستگی مثبت بین عناصر خاکی کمیاب با اکسیدهایی مانند SiO2, Al2O3, K2O و همبستگی منفی این عناصر با SO3 و CaO نشانگر منشا آواری (حضور کانی های رسی مانند کائولینیت و ایلیت) برای عناصر خاکی کمیاب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Aghaie Qariq, M., 2009. mineralogy and geochemistry study in Glendrud coal mine and tailings of Watani coal washing plant (west of Mazandaran province) in order to evaluate the potential of acid drainage production. MSC thesis. Golestan University, Iran. http://ijcm.ir/article-1-361-fa.html.
Alavi, M., 1991. Sedimentary and structural characteristics of the paleo- Tethys remnants in northeastern Iran. Geological Society of American; 103, 983-992.Alavi, M., 1991. Sedimentary and Structural Characteristics of the Paleo-Tethys Remnants in Northeastern Iran. Geological Society of America Bulletin, 103, 983- 992. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1991)103<0983:SASCOT>2.3.CO;2.
Alimolaei, M., Aminzadeh, B., 2019. Geochemical properties of major and rare earth elements in the South KouchekAli Coal Mine, Tabas. Journal of Economic Geology 11(2), 321-337. http://10.22067/ECONG.V11I2.68357
Arbuzov, S.I., Volostnov, A.V., Mezhibor, A.M., Rybalko, V.I. Ilenok, S.S., 2014. Scandium (Sc) geochemistry of coals (Siberia, Russian Far East, Mongolia, Kazakhstan, and Iran). International Journal of Coal Geology 125, 1-35. http://10.1016/j.coal.2014.01.008.
Bahar Firouzi, Kh, 2003. General information about coal and a reference to its expansion in Iran, Tehran, Geological survey of Iran. https://www.gsi.ir/fa/reports/1588.
Chen, J., Chen, P., Yao, D., Liu, Z., Wu, Y., Liu, W. Hu, W., 2015. Mineralogy and geochemistry of Late Permian coals from the Donglin Coal Mine in the Nantong coalfield in Chongqing, southwestern China, International Journal of Coal Geology 149, 24–40. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2021.104582.
Chou, C.L., 2012. Sulfur in coals: A review of geochemistry and origins, International Journal of Coal Geology 100 , 1–13. https://doi.org/10.1016/j.coal.2012.05.009.
Dai ,S., Graham, I.T., Ward, C.R., 2016. A review of anomalous rare earth elements and yttrium in coal, International Journal of Coal Geology 159, 82–95. https://doi.org/10.1016/j.coal.2016.04.005.
Dai, S., Li,T., Jiang, Y., Ward,C.R., Hower, J.C., Sun, J., Liu, J., Song, H., Wei, J., Li, Q., Xie, P., Huang, Q., 2015. Mineralogical and geochemical compositions of the Pennsylvanian coal in the Hailiushu Mine, Daqingshan Coalfield, Inner Mongolia, China: Implications of sediment-source region and acid hydrothermal solutions, International Journal of Coal Geology 137, 92–110. https://doi.org/10.1016/j.coal.2014.11.010.
Ding, D., Liu, G., Fu, B., Qi, C., 2018. Characteristics of the coal quality and elemental geochemistry in Permian coals from the Xinjier mine in the Huainan Coalfield, north China: Influence of terrigenous inputs, Journal of Geochemical Exploration 186, 50–60. https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2017.12.002.
Dunn., C., 2007., Biogeochemistry in mineral exploration. Elsevier, Amsterdam, The Netherlands p. 480.
Emamalipour, A., Nazari, H., Esmailzadeh, M., 2020. An overview of the geochemical distribution of trace and rare earth elements in coals, with a perspective on Iranian coals. New Findings in Applied Geology (14)28. 1-8. https://civilica.com/doc/1205842.
Esmailpour, R., Alipour, S., Ardejani, F.D., Rodrigues, S., Esterle, J., 2022. Petrology of the Parvadeh coals, Tabas Basin, Iran. International Journal of Coal Geology 104028. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4065566.
Erarslan, C., Örgün , Y., 2017. Mineralogical and geochemical characterization of the Saray and Pınarhisar coals, Northwest Thrace Basin, Turkey. http://10.1016/j.coal.2017.01.015.
Erkoyun, H., Kadir S., Külah, T. and Huggett, J., 2017. Mineralogy, geochemistry and genesis of clays interlayered coal seams succession in the Neogene lacustrine Seyitömer coal deposit, Kütahya, western Turkey. International Journal of Coal Geology 172, 112-133.  http://10.1016/j.coal.2017.01.014.
Fu, B., Liu,G., Liu, Y., Cheng,S., Qi,C. and Sun, R., 2016. Coal quality characterization and its relationship with geological process of the Early Permian Huainan coal deposits, southern North China. Journal of Geochemical Exploration 166, 33-34. http://10.1016/j.gexplo.2016.04.002.
Hower , J. C., Dai.S., 2016. Petrology and chemistry of sized Pennsylvania anthracite, with emphasis on the distribution of rare earth elements. Fuel 305–315. http://10.1016/j.fuel.2016.07.055.
Huang,S., Ning,S., Zhang,J., Zhang,L., Liu, K., 2021. REE characteristics of the coal in the Erlian Basin, Inner Mongolia, China, and its economic value, China Geology 2, 256−265. https://doi.org/10.31035/cg2021001.
 Imamalipour, A., Nazari, H. and Esmailzadeh, M., 2020, A Review on the geochemical distribution of rare earth elements (REE) in coal, with a view on Iran's coal, New Findings in Applied Geology 14(28), 62-69. https://civilica.com/doc/1205842.
Karayiğit, A. I., Littke, R., Querol, X., Jones, T., Oskay, R. G, Christanis, K., 2017. The Miocene coal seams in the Soma Basin (W. Turkey): Insights from coal petrography, mineralogy and geochemistry, International Journal of Coal Geology 173, 110–128. http://dx.doi.org/10.1016/j.coal.2017.03.004.
Khalili, M and Parsapour., A., 2019. Coal geology. University of Isfahan, Iran. P. 321.
Kolker,A., Scott, C., Hower, J. C., Vazquez J. A., Lopano, C.L., Dai , S., 2017. Distribution of rare earth elements in coal combustion fly ash, determined by SHRIMP-RG ion microprobe. International Journal of Coal Geology 184, 1-10. http://10.1016/j.coal.2017.10.002.
Li, C., Liang. H., Wang, S., Liu, J., 2018. Study of harmful trace elements and rare earth elements in the Permian tectonically deformed coals from Lugou Mine, North China Coal Basin, China, Journal of Geochemical Exploration 190, 10–25. http://10.1016/j.gexplo.2018.02.016.
Liu, J., Soong, H., Dai, S., Nechaev, V.P., Grahamf, I.T., French, D., Nechaeva,E.V., 2019. Mineralization of REE-Y-Nb-Ta-Zr-Hf in Wuchiapingian coals from the Liupanshui Coalfield, Guizhou, southwestern China: Geochemical evidence for terrigenous input, Ore Geology Reviews 115, 103190. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2019.103190.
Lin, R., Soong, Y. and Granite, E.J., 2018. Evaluation of trace elements in U.S. coals using the USGS COALQUAL database version 3.0. Part I: Rare earth elements and yttrium (REY), International Journal of Coal Geology 192, 1–13. http://dx.doi.org/10.1016/j.coal.2017.03.004.
Mahdavi, M.A., 1996. 1:100000 schale geological map of Bahabad, Geological survey of Iran.
Mashyanov, N.R., Pogarev, S.E., Panova, E.G., Panichev, N., Ryzhov, V., 2017. Determination of mercury thermospecies in coal. Fuel 203, 973–980. https://doi.org/10.1038/s41598-020-76453-z.
Munir, M., M.A., Liu, G., Yousaf, B., Ali, M.U., Abbas, Q., Habib Ullah, H., 2018. Enrichment of Bi-Be-Mo-Cd-Pb-Nb-Ga, REEs and Y in the Permian coals of the Huainan Coalfield, Anhui, China. Ore Geology Reviews 95, 431–455.http:// 10.1016/j.oregeorev.2018.02.037.
Nguyen, X., Lia, J., Zhuang, X., Li,B., Xavier Querol,X., Moreno,N., Cordoba,P., 2022. Significant enrichment of Rb and Cs in the Late Triassic coals from the Coc Sau surface mine, Cam Pha Coalfield, Quang Ninh Province, Vietnam. Ore Geology Reviews 142, 104700. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2022.104700.
Seredin V. V.,  Dai S., 2012. Coal deposits as potential alternative sources for lanthanides and yttrium. International Journal of Coal Geology 94, 67-93. https://doi.org/10.1016/j.coal.2011.11.001.
Shahraz, S and Kouhsari, A., 2014, investigation of rare and rare earth elements in the coal fields of Iran (investigation in the underground mine of Karmozd coal). Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy  22, 4, 696-685. http://ijcm.ir/article-1-209-fa.html.
Shao, P., Hou, H., Wang, W., Qin, K. and Wang, W., 2022. Distribution and enrichment of Al-Li-Ga-REEs in the High-Alumina coal of the Datong Coalfield, Shanxi Province, China. Ore Geology Reviews 140, 104597. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2021.104597.
Shariat Nia, M.H.,Taheri, B., Shahrivar Qozulu, J., Kazaroni, H., Qarabaghi, M., 2014, Investigating strategic metal reserves and rare earth elements in coal ash, The second national coal congress of Iran. 2nd National Iranian Coal Congress, https://civilica.com/doc/331074.
Xue, J., Liu,J., Huang, D., Zhou,W., Liu,C., Cao,Y., Cao,C., 2021.Sources of rare earth elements REE+Y (REY) in Bayili Coal Mine from Wensu County of Xinjiang, China, Transactions of Nonferrous Metals Society of China 31, 3105−3115. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2022.105146.
Yawooz, K., Cortland, F.E., 2017. Petrology, mineralogy and geochemistry of Hemrin Coal Seam, Hemrin South Mountain, Northern Iraq. International Journal of Coal Geology 181, 39-59. http:// 10.1016/j.coal.2017.08.001.
Yudovich, Y. and Ketris, M.P. 2009., Estimations of Clarkes for Carbonaceous Biolithes: World Averages for Trace Element Contents in Black Shales and Coals. International Journal of Coal Geology 78, 135-148. https://org/10.1016/j.coal.2009.01.002.
Zhao, L., Dai, S., Nechaev, V.P., Nechaevae E.V., Grahamf, I.T., French, D., Sun, J., 2019. Enrichment of critical elements (Nb-Ta-Zr-Hf-REE) within coal and host rocks from the Datanhao mine, Daqingshan Coalfield, northern China, Ore Geology Reviews 111, 102951. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2019.102951.
Zhao, C., Liu, B., Xiao, L., Li, Y., Liu, S., Li,Z., Zhao,B., Ma, J., Chu,G., Gao, P. and Sun, Y., 2016. Significant Enrichment of Ga, Rb, Cs, REEs and Y in the Jurassic No. 6 coal in the Iqe Coalfield, northern Qaidam Basin, China—A Hidden Gem. Ore Geology Reviews 83, 1-13. http://dx.doi.org/10.1016/j.oregeorev.2016.12.012.
Zhou, M., Zhao, L., Wang, X., Nechaev c, V., Frenche, D., Spiro, B., Graham, I., Hower, J., Dai, Sh., 2021. Mineralogy and geochemistry of the Late Triassic coal from the Caotang mine, northeastern Sichuan Basin, China, with emphasis on the enrichment of the critical element lithiu  Ore Geology Reviews, 139, 1-22. http:// 10.1016/j.oregeorev.2021.104582.