شبیه‌سازی سه‌بعدی استاتیکی و تخمین پارامترهای مخازن کربناته به روش زمین‌آمار: مطالعه موردی مخزن بنگستان (سازندهای سروک و ایلام)، کرتاسه بالایی در میدان نفتی کبود جنوب غربی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان، استهبان، ایران

2 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

چکیده

امروزه استفاده از روش‌های مدل‌سازی مخازن هیدروکربوری جهت تولید بهینه، پیش‌بینی رفتار مخزن و مدیریت تولید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در این مـطالعـه، زمین‌شناسی مخزن بنگستان (سازندهای سروک و ایلام) به سن کرتاسه بالایی به همراه مـدل سه‌بعدی زمین‌شناسی ایجادشده توسط نرم‌افزار RMS (مدل‌های ساختمانی و پتروفیزیکی) میدان نفتی کبود مورد ارزیابی و تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. بررسی پتروگرافی نمونه‌های موردمطالعه نشان می‌دهد که عمده سنگ‌شناسی مخزن بنگستان در این میدان شامل سنگ‌آهک، شیل، دولومیت و سنگ‌آهک پلاژیک است. با استفاده از ترکیب داده‌های زمین‌شناسی (پالئولاگ ها)، پتروفیزیکی، ساختمانی و خروجی نرم‌افزار RMS، مخزن بنگستان به 8 زون و 4 زیرزون تقسیم شد. نتایج حاصل از مطالعه مدل‌های ژئواستاتیک تهیه شده توسط نرم‌افزار RMS نشان داد که بهترین زون‌ مخزنی ازنظر ویژگی‌های پتروفیزیکی در مخزن بنگستان زون شماره 4 است. تطابق چینه‌شناسی مخزن بنگستان میدان کبود بر اساس چاه‌های موردمطالعه نشان داد که این زون بیشترین ضخامت را در چاه 1 و کمترین ضخامت را در چاه 5 دارد. در برش عرضی تهیه‌شده با توجه به نسبت سنگ‌های مفید به حجم کل سنگ مخزن، کیفیت مخزنی بهتری به‌طرف شرق میدان مشاهده می‌شود. محاسبات حجمی نشان داد که حجم درجای نفت در شرایط متعارف 048/308/72 بشکه و مربوط به زون شماره 4 مخزن است.

کلیدواژه‌ها


Alavi, M., 2007. Structures of the Zagros Fold-Thrust Belt in Iran. American Journal of Science 307, 1064-1095. https://doi.org/10.2475/01.2008.05.
Alizadeh, B. Jahangard, A.A, Alipour, M. Gandumi Sani A.R., 2020. Genetic classification and geochemical evaluation of oil families in the South Dezful Embayment, southwest of Iran, Advanced Applied Geology, Shahid Chamran Ahwaz, Summer, 10 (2), 208-223. https://doi.org/10.22055/aag.2020.31504.2053.
Archie, G.E., 1952. Classification of Carbonate Reservoir Rocks and Petrophysical Consideration, AAPG Bulletin 36, 278-298. https://doi.org/10.1306/3D9343F7-16B1-11D7-8645000102C1865D.
Bahroudi, A. Koyi, H.A., 2004. Tectono-Sedimentary Framework of the Gachsaran Formation in the Zagros Foreland Basin, Marine and Petroleum Geology 21, 1295-1310. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2004.09.001.
Bordenave, M.L., Burwood, R., 1995. The Albian Kazhdumi Formation of the Dezful Embayment, Iran: one of the most efficient petroleum generating systems. In: Katz, B.J., (Ed), Petroleum Source Rocks. Springer Verlag Heidelberg, pp. 183-207. https://doi.org/10.1007/978-3-642-78911-3_11.
Bordenave, M., Hegre, M., 2010. Current distribution of oil and gas fields in the Zagros Fold Belt of Iran and
contiguous offshore as the result of the petroleum systems. Geological Society London Specefic
Publication. 330, 291–353. https://doi.org/10.1144/SP330.14.
Ghanavati, K., Tavakoli Zaniani, A., 1995. Geological preliminary Study of Bangestan Reservoir in Kabud oil Field, National Iranian South Oil Company, Report No. P-4610.
Hashemi, M.B., 2011. Geological study and static model prepration of Bangestan reservoier in Kabud Oil field, MSc Thesis, Shahid Chamran University of Ahvaz.
Maroufi, K., Alizadeh, B., Rokni, E., Fajrak, M., 2017. Integrating Reservoir Geochemistry and Engineering Approaches to Investigate Connectivity of Asmari and Bangestan Reservoirs in Gachsaran Oilfield. Advanced Applied Geology 7(4), 27-39. https://doi.org/ 10.22055/aag.2017.20831.1650.
Mirzaee Mahmoodabadi, R., 2018. The Assessment of microfacies and reservoir potential relationship
(porosity and pore size) of the Sarvak Formation in SW Iran, Geosciences Journal 22 (5), 793-805.
https://doi.org/10.1007/s12303-017-0084-7.
Mirzaee Mahmoodabadi, R., 2020. Facies analysis, sedimentary environments and correlative sequence stratigraphy of Gachsaran formation in SW Iran, Carbonate and Evaporites 35, 25. https://doi.org/10.1007/s13146-020-00555-y
Mirzaee Mahmoodabadi, R. Zahiri, S., 2022. Formation evaluation and Rock Type Classification of Asmari Formation based on petrophysical- petrographic data: A case study in one of super fields in Iran southwest, Petroleum Journal (In press). https://doi.org/10.1016/j.petlm.2022.01.009
Mirzaee Mahmoodabadi, R. Armoon, A., 2022. Geological Study and Geostatic Modeling of Asmari/Shahbazan Reservoir of Balarud Oil field in SW Iran Using RMS Software, Advanced Applied Geology 13(1), 118-143.  https://doi.org/10.22055/aag.2022.39636.2270
Mirzaee Mahmoodabadi, R., 2022. Properties reservoirs assessment of Sarvak formation in Yadavaran oil field based on petrographical and petrophysical data, Applied Sedimentology 9(18), 186-210.  https://doi.org/10.22084/psj.2021.24154.1288
Mitra S. and Leslie W., 2005. Three-dimensional structural model of the rhorde el baguel field. AAPG Bulletin 87(2), 231-250. https://doi.org/10.1306/07120201114
Mitra S. Figueroa G.C. Garcia J.H. Alvarado A.M., 2006. Three-dimensional structural model of the Cantarell and Sihil structures Campeche Bay, Mexico. AAPG Bulletin 89(1), 19. https://doi.org/10.1306/08310403108
Moradi, M., Moussavi Harami, S., Sadeghi, G., 2015. Geostatic Modeling of the Asmari Reservoir in Mansuri Oil Field Using RMS Software. Journal of Petroleum Research 25(84), 173-185.  https://doi.org/ 10.22078/pr.2015.558
Moteiei, H., 1993. Geology of Iran, Stratigraphy of Zagros, Iranian Geological Survey, p. 682 (In Persian)
Moteiei, H., 1995. Petroleum geology of Zagros, Iranian Geological Survey, 1st Edition, p. 589 (In Persian)
Nazari Vanani, K., 2009. Asmari reservoir modeling of Ramin oil field using RMS software Master Thesis in Petroleum Geology, Shahid Chamran University of Ahvaz.
Pringle J.K., Howell, J.A., Hodgett D., Westerman A.R., Hodgson D.M., 2008. Virtual outcrop models of
petroleum reservoir analogues: A review of the current state of the art. First Break 24(3), 33-42. https://doi.org/10.3997/1365-2397.2006005
ROXAR Company, 1993. Norway, manual of IRAP-RMS software.
Shabani, F., 2009. Modeling of Asmari Reservoir of Shadegan Oil Field Using RMS Software, MSc thesis, Shahid Chamran University of Ahvaz.
Soleimani, B. Rajabzadeh, M., 2011. Application geostochastic method (Kriging) using RMS software to estimate the reservoir in-situ oil volume: A case study of the Khami reservoir in Dezful embayment, Journal of Stratigraphy and Sedimentology Researches 26(1), 103-120. https://doi.org/ 20.1001.1.20087888.1389.26.1.6.5
Soleimani, B. Abdolrahimi, G. Ashjaie, A. Charchi, A., 2012. Investigation into Lithological and Structural Modelling of Gachsaran Formation in Marun Oil Field Using Geostatistic Methods. Advanced Applied Geology 2(4), 21-31.
Soleimani, B. Shiravani, S. Ashjaee, A., 2015. Investigation of structural changes of Gachsaran Formation in Ahvaz oil field and design of wells using RMS software, Researches in Earth Sciences, Shahid Beheshti University 17, 19-32
Valcarce G.Z. Zapata T. Ansa A. and Selva G., 2006. Three-dimensional structural modeling and its application for development of the El Porto´n field, Argentina. AAPG Bulletin 90(3), 307-319. https://doi.org/10.1306/09300504142
Zohorian, S., 2009. Depth prediction program for entering the upper structures of Asmari reservoir in Shadegan oil field using RMS software, Proceedings of the 12th Conference of the Iranian Geological Society, Ahvaz, Iran.