مطالعه ریز رخساره ها و محیط رسوبی سازند تله زنگ، پهنه لرستان، غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری گروه علوم زمین، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان

3 گروه علوم زمین، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

سازند تله زنگ یک واحد کربناته می باشد که حاصل پیشروی دریا در ابتدای سنوزوییک در حاشیه شمالی و شرقی پهنه لرستان می باشد. این واحد بر روی سازند توربیدایتی امیران و در زیر نهشته های تخریبی و قاره ای سازند کشکان با مرز ناپیوسته قرار می گیرد . رخساره و سن سازند تله زنگ در مناطق مختلف پهنه لرستان تفاوت های مهمی را نشان می دهد. به منظور بررسی رخساره ها و محیط رسوبی سازند تله زنگ در شمال پهنه لرستان، 2 برش چینه شناسی قبله و دارابی به ترتیب در غرب و شمال کوهدشت مورد بررسی دقیق قرار گرفتند. محتویات روزنداران بزرگ کف زی این برش ها نشان دهنده سن تانتین می باشد. مطالعه سنگ شناسی و تحلیل مجموعه زیستی سازند تله زنگ منجر به شناسایی 6 رخساره مربوط به محیط های پهنه کشندی، رمپ داخال و میانی گردید. در برش مورد مطالعه مانند نهشته های تانتین تتیس خاوری و بر خلاف همین نهشته ها در تتیس باختری، تنوع روزن داران کف زی بسیار و در مقابل فراوانی جلبک های آهکی و مرجانها بسیار کم می باشد.

کلیدواژه‌ها