مطالعه ساختارهای برشی در طول پهنه ی گسلی حصار – کوچوک، جنوب غرب خوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زمین‌شناسی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران

چکیده

منطقه حصار - کوچوک ما بین طول جغرافیایی َ30, ْ44 تا "34 , َ35 , ْ44 شمالی و عرض جغرافیایی َ30, ْ38 تا "34 , َ35 , 38 شرقی در شمال غربی ایران، تقریباً در 45 کیلومتری جنوب غربی خوی قرار داد. منطقه حصار - کوچوک در بخشی از افیولیت ملانژ خوی واقع شده است. در این منطقه ساختارهای برشی فراوانی وجود دارد ‌که با توجه به اطلاعات حاصله از مطالعات ساختارهای برشی در طول پهنه گسلی حصار – کوچوک مشخص شد که ساختارهای حاصله هم از نوع دمای بالا و هم از نوع دمای پایین می‌باشند به طوری که از مهم‌ترین نشانگرهای سوی برش دمای بالا می‌توان به باندهای برشی S-C، کشیدگی و نواری شدن فلدسپارها، پورفیروکلاست‌های گوشته‌ای از نوع  شکل، بودین‌های سیگموئیدال و نامتقارن اشاره‌ کرد. از مهم‌ترین نشانگرهای سوی برش دمای پایین در این منطقه می‌توان پورفیروکلاست‌های گوشته‌ای از نوع  شکل در میلونیت‌های منطقه، خرد شدن دینامیکی فلدسپار و کوارتز، خاموشی موجی در کوارتز اشاره کرد. مدل پیشنهادی منطقه مورد پژوهش از نوع رژیم تکتونیکی امتدادلغز-فشارشی راست‌بر است. وجود نشانگرهای سوی برش همانند پورفیروکلاست‌های گوشته‌ای δ شکل، باندهای برشی C-S و بلورهای ماهی‌گون حرکات امتدادلغز شدیدی را در منطقه نمایان می‌کنند و همچنین مشاهده زون گسلی حصار- کوچوک بیان‌گر راندگی در این منطقه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها