تعیین گونه‌های سنگی با استفاده از روش‌های واحدهای جریانی، آنالیز خوشه‌ای گرافیکی و خوشه‌بندی میان‌مرکز فازی سازند سروک در یکی از میدان‌های نفتی فروافتادگی دزفول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 ، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 پژوهشگاه صنعت نفت ، تهران، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت سازند سروک و نقش مهم تعیین گونه‌های سنگی در کیفیت مخزنی، در این مقاله به تعیین گونه‌های سنگی سازند سروک با استفاده از روش‌های واحدهای جریانی، آنالیز خوشه‌ای گرافیکی و خوشه‌بندی میان‌مرکز فازی در کنار مطالعات پتروفیزیکی به روش احتمالی، در یکی از میدان‌های نفتی واقع در فروافتادگی دزفول شمالی پرداخته می شود. ابتدا با بهره‌گیری از روش شاخص زون جریان، 4 گونه‌سنگی به دست آمد که به ترتیب کیفیت مخزنی گونه سنگی 4 خیلی خوب و گونه سنگی 1 ضعیف در نظر گرفته شد. در روش آنالیز خوشه‌ای گرافیکی، 6 رخساره ‌الکتریکی توصیف شد که رخساره‌های الکتریکی شماره 6، 5 و 4 دارای پتانسیل مخزنی خوب بوده که وجود آنها در بخش‌هایی از سازند حاکی از یک بخش مخزنی در سازند سروک است. روش خوشه‌بندی میان‌مرکز فازی 7 گونه‌سنگی مشخص که کیفیت مخزنی گونه‌های سنگی 7، 6 و 5 با توجه به مقادیر بالای تخلخل و تراوایی خیلی خوب می‌باشد. تطابق داده‌های به دست آمده در نهایت منجر به شناسایی 7 زون مخزنی برای سازند سروک شده است. زون‌های 3 و 7 دارای بهترین کیفیت مخزنی هستند که عمدتاً در بخش‌ میانی و پایینی سازند مورد مطالعه قرار دارند. تطابق داده‌ای به دست آمده با منحنی‌های فشار موئینه نیز بیان‌گر همبستگی با گونه‌های سنگی تعیین شده و خصوصیات مخزنی است. نتایج این مطالعه نشان دهنده کارایی بالای روش‌های واحدهای جریانی، آنالیز خوشه‌ای گرافیکی و خوشه‌بندی میان‌مرکز فازی برای تعیین گونه‌های سنگی در فواصل فاقد مغزه در سازند سروک در میدان نفتی مورد مطالعه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 
Amaefule, J.O., Altunbay, M.H., Tiab, D., Kersey, D.G., Keelan, D.K., 1993. Enhanced reservoir description using core and log data to identify hydraulic (flow) units and predict permeability in uncored intervals/wells. Society of Petroleum Engineers, Annual Technical Conference and Exhibition, Houston, Texas. https://doi.org/10.2118/26436-MS
Abbaszadeh, M., Fujii, H., Fujimoto, F., 1996. Permeability prediction by hydraulic flow units-theory and applications. Society of Petroleum Engineering 11, 263–271. https://doi.org/10.2118/30158-PA
Alsharhan, A.S., Nairn A.E.M., 2003. Sedimentary basins and petroleum geology of the Middle East. 2st edition, Elsevier, p. 843.
Aghanabati, A., 2004. Geology of Iran. Geological Survey of Iran, p. 586.
Ahmadi, A., 2005. Determination of reservoir rock types based on wireline logs by using fuzzy logic method. M.Sc. thesis. University of Tehran, Iran.
Ahr, W.M., 2008. Geology of carbonate reservoirs: the identification, description, and characterization of hydrocarbon reservoirs in carbonate rocks. Wiley, Texas University, p. 277. https://doi.org/10.1002./9780470370650
Asadi Mehmandosti, E., Adabi, M.H., Woods, A.D., 2013. Microfacies and geochemistry of the middle Cretaceous Sarvak Formation in Zagros basin, Izeh zone, SW Iran. Sedimentary Geology 293, 9–20. https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2013.04.005
Asadi Mehmandosti, E., Mirzaee, S., Moallemi, S.A., Arbab, B., 2017. Study and three-dimensional modeling of the Dariyan Formation Electrofacies by using Geostatistics, in one of the Persian Gulf Oilfields. Kharazmi Journal of Earth Science 1, 25–44.
Assadi, A., Honarmand, J., Moallemi, S.A., Abdolahi Fard, I., 2017. Determination of flow units in the reservoir section Sarvak, case study in one of the fields hydrocarbons of southwestern Iran. Pazhoheshe Naft 91, 66–82. https://doi.org/10.22078/PR.2017.719
Al-Jawad, S.N.A., Ahmed, M.A., Saleh, A.H., 2020.  Integrated reservoir characterization and quality analysis of the carbonate rock types, case study, southern Iraq. Journal of Petroleum Exploration and Production Technology 10, 3157–3177. https://doi.org/10.1007/s13202-020-00982-6
Asadi Mehmandosti, E., Asadi, A., Daneshian, J., Woods, A.D., Loyd, S.J., 2021. Evidence of Mid-Cretaceous carbon cycle perturbations and OAE2 recorded in Cenomanian to middle Campanian carbonates of the Zagros fold–thrust belt basin, Iran. Journal of Asian Earth Sciences 218, 104863. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2021.104863   
Azadivash, A., Shabani, M., Mehdipour, V., 2021. Determining hydraulic flow units by using the flow zone indicator method and comparing them with electrofacies and microscopic sections in Sarvak Formation in one of the fields of Abadan plain. Advanced Applied Geology 11, 473–492. https://doi.org/10.22055/AAG.2020.34529.2147 
Bear, J., 1972. Dynamics of fluids in porous media. Elsevier, p. 757.
Bezdek, J.C., 1981. Pattern Recognition with fuzzy objective function algorithms, Plenum Press, New York, p. 256. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-0450-1_3
Bordenave, M.L., 2002. The middle Cretaceous to early Miocene petroleum system in the Zagros domain of Iran and its prospect evaluation. American Association of Petroleum Geologists Annual Meeting, Houston, Texas.
Bordenave, M.L., Hegre, J.A., 2005. The influence of Tectonics on the entrapment of oil in the Dezful embayment, Zagros fold belt, Iran. Journal of Petroleum Geology 28, 339–368. https://doi.org/10.1111/j.1747-5457.2005.tb00087.x
Davis. J.C., 2018. Electrofacies in reservoir characterization. Handbook of mathematical geosciences. Springer, Cham, p. 914. https://doi.org/10.1007/978-3-319-78999-6
Dehyadegari, E., 2019. Geochemistry and origins of Sarvak oils in Abadan plain: oil-oil correlation and migration studies. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects 43, 716-726. https://doi.org/10.1080/15567036.2019.1631908
Ebanks, W.J., 1987. The flow unit concept an integrated approach to reservoir description for engineering projects. American Association of Petroleum Geologists Annual meeting, Los Angeles 71, 551–552.
Farazani, N., Khoshbakht, F., Tavakoli, V., 2014. Determination of electrofacies type by combining well logs and image logs in Asmari Formation using Multi Resolution Graph. Pazhohesh Naft 83, 186–184.
Farshi, M., Moussavi-Harami, R., Mahboubi, A., Khanehbad, M., Golafshani, T., 2019. Reservoir rock typing using integrating geological and petrophysical properties for the Asmari Formation in the Gachsaran oil field, Zagros basin. Journal of Petroleum Science and Engineering 176, 161–171. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2018.12.068
Farahzadi, E., Alavi, S.A., Sherkati, Sh., Ghassemi, M.R., 2019. Variation of subsidence in the Dezful Embayment, SW Iran: influence of reactivated basement structures. Arabian Journal of Geosciences 12, 1–22. https://doi.org/10.1007/s12517-019-4758-5
Gunter, G.W., Finneran, J.M., Hartman, D.J., Miller, J.D., 1997. Early determination of reservoir flow units using an integrated petrophysical method. Society of Petroleum Engineering, Annual Technical Conference and Exhibition, San Antonio. https://doi.org/10.2118/38679-MS
Gomes, J.S., Ribeiro, M.T., Strohmenger, C.J., Negahban, S., Kalam, M.Z., 2008. Carbonate reservoir rock typing the link between geology and SCAL. Society of Petroleum Engineering, Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference, 1–14. https://doi.org/10.2118/118284-MS
Hearn, C.L., Ebanks, W.L., Tye, R.S., Ranganathan, V., 1984. Geological factors influencing reservoir performance of the Hartzog Draw field. Journal of Petroleum Technology 36, 1335–1344. https://doi.org/10.2118/12016-PA
Hosseinzadeh, S., Kadkhodaie, A., Yarmohammadi, S., 2019. NMR derived capillary pressure and relative permeability curves as an aid in rock typing of carbonate reservoirs. Journal of Petroleum Science and Engineering 184, 1–30. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2019.106593
James, G.A., Wynd, J.G., 1965. Stratigraphic nomenclature of Iranian Oil Consortium Agreement Area: American Association of Petroleum Geologists Bulletin 49, 2182–2245. https://doi.org/10.1306/A663388A-16C0-11D7-8645000102C1865D
Jooybari, A., Rezaie, P., 2017. Petrophysical Evaluation of the Sarvak Formation Based on Well Logs in Dezful Embayment, Zagros Fold Zone, South West of Iran. Engineering Technology and Applied Science Research 7, 1358–1362. https://doi.org/10.48084/etasr.982
Kadkhodaie Ilkhchi, A., 2004. Rock types identification and reservoir quality evaluation of the lower Kangan Formation, Southern Persian Gulf, utilizing Fuzzy Logic technique. M.Sc. thesis. University of Tehran, Iran. https://doi.org/10.1088/1742-2132/3/4/007
Kadkhodaie, A., 2019. Evaluation of oil formations. Dayereh Danesh, p. 552.
Kadkhodaie Ilkhchi, A., 2006. A fuzzy logic approach for estimation of permeability and rock type from conventional well log data: an example from the Kangan reservoir in the Iran Offshore Gas Field. Journal of Geophysics and Engineering 3, 356–369. https://doi.org/10.1088/1742-2132/3/4/007
Kadkhodaie, A., Kadkhodaie, R., 2018. A review of reservoir rock typing methods in carbonate reservoirs: relation between geological, seismic and reservoir rock types. Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology 7, 13–35. https://doi.org.10.22050/ijogst.2019.136243.1461
Kadkhodaie, A., Hosseinzadeh, S., Mossadegh, H., Kadkhodaie Ilkhchi, R., 2019. Pore throat size characterization of carbonate reservoirs by integrating core data, well logs and seismic attributes. Geopersia 9, 395–410. https://doi.org.10.22059/GEOPE.2019.269872.648430
Khalid, M., Desouky, S.E.D., Rashed, M., Shazly, T., Sediek, K., 2020. Application of hydraulic flow
units’ approach for improving reservoir characterization and predicting permeability. Journal
of Petroleum Exploration and Production Technology 10, 467–479. https://doi.org/10.1007/s13202-019-00758-7
Kiani, A., Saberi, M.H., Zarenejad, B., Asadi Mehmandousti, E., Rahmani, N., 2021. Reservoir zonation based on petrography and petrophysics data. Case study: Upper part of Sarvak Formation in one of the oilfield Abadan plain, SW Iran. Journal of Analytical and numerical methods in mining engineering 11, 51–69. https://doi.org/10.22034/ANM.2021.2130
Motiei, H., 1995. Geology of Iran; Petroleum geology of Zagros. Geological Survey of Iran, p. 1009.
Motiei, H., 2010. An introduction to Zagros petroleum reservoir evaluation (for geologist). Arian Zamin, Iran, p. 807.
Mehrabi, H., Rahimpour-Bonab, H., Omidvar, M., Hajimashhadi, H., 2012. Sedimentary environment, diagenesis and sequence stratigraphy of Sarvak Formation in Abteymour Oilfield in Western part of the Dezful embayment. Journal of Stratigraphy and Sedimentology Researchers 28, 25–50. https://doi.org/20.1001.1.20087888.1391.28.2.2.7
Moradi, M., Moussavi-Harami, R., Mahboubi, A., Khanehbad, M., Ghabeishavi, A., 2017. Rock typing using geological and petrophysical data in the Asmari reservoir, Aghajari oilfield, SW Iran. Journal of Petroleum Science and Engineering 152, 523–537. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2017.01.050
Moradi, M., Tokhmechi, B., Masoudi, P., 2019. Inversion of well logs into rock types, lithofacies and environmental facies, using pattern recognition, a case study of carbonate Sarvak Formation. Carbonates Evaporites 34, 335–347. https://doi.org/10.1007/s13146-017-0388-8    
Mehrabi, H., Ranjbar-Karami, R., RoshaniNejad, M., 2019. Reservoir rock typing and zonation in sequence stratigraphic framework of the Cretaceous Dariyan Formation, Persian Gulf. Carbonates and Evaporites, 34, 1833–1853. https://doi.org/10.1007/s13146-019-00530-2
Rebelle, M., Umbhauer, F., Poli, E., 2009. Pore to Grid Carbonate Rock-Typing, International Petroleum Technology Conference, Doha, Qatar, International Petroleum Technology Conference. https://doi.org/10.2523/IPTC-13120-MS
Rahimpour‐Bonab, H., Mehrabi, H., Navidtalab A.H., Izadi Mazidi, E., 2012. Flow Unit Distribution and Reservoir Modelling in Cretaceous Carbonates of the Sarvak Formation, Abteymour Oilfield. Journal of Petroleum Geology 35, 213–236. https://doi.org/10.1111/j.1747-5457.2012.00527.x
Serra, O., Abbott, H.T., 1980. The contribution of logging data to sedimentology and stratigraphy. Society of Petroleum Engineering 9270, Dallas, Texas. https://doi.org/10.2118/9270-PA
Sepehr, M., Cosgrove, J.W., 2004. Structural framework of the Zagros Fold-Thrust Belt, Iran. Marine and Petroleum Geology 21, 829–843. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2003.07.006
Soleimani, B., Ghobeishavi, A., Tavasoli Kajani, O.R., 2014. Electrofacies and their adaptation to fracture density in Asmari reservoir of Lali oilfield. Advanced Applied Geology 10, 1–9.
Salehi, M.A., KazemShirodi, S., MosaviHarami, S.R., Ghafori, M., Lashkaripour, Gh. R., 2016. Integration different methods in determining petrophysical rock types for upper part of Surmeh Formation in one of the oilfields in the central part of the Persian Gulf. Pazhohesh Naft 84, 72–87. https://doi.org/10.22078/PR.2015.550
Soleimani Monfared, M., Jodeiri Shokri, B., Rafiei, M., 2016. Integrated Petrophysical Modeling for a Strongly Heterogeneous and Fractured Reservoir, Sarvak Formation, SW Iran. Natural Resources Research 26, 75–88. https://doi.org/10.1007/s11053-016-9300-9
Soleimani, B., Zahmatkesh, I., Sheikhzadeh, H., 2020. Electrofacies analysis of the Asmari reservoir, Marun oilfield, SW Iran. Geosciences Journal 24, 195–207. https://doi.org/10.1007/s12303-019-0035-6
Tiab, D., Donaldson, E.C., 2004. Petrophysics: Theory and practice of measuring reservoir rock and fluid transport properties, 2nd Edition, Elsevier. Gulf Professional Publishing, p. 915.
Taghavi, A.A., Mork, A., Kazemzadeh, E., 2007. Flow unit classification for geological modeling of a heterogeneous carbonate reservoir: Cretaceous Sarvak Formation, Dehluran field, SW Iran. Journal of Petroleum Geology 30, 129–146. https://doi.org/10.1111/j.1747-5457.2007.00129.x
Tavakoli, V., 2018. Geological core analysis: Application to reservoir characterization. Springer, 1st edition, p. 99.
Tavakoli, V., 2020. Carbonate reservoir heterogeneity, overcoming the challenges. Springer, 1st edition, p. 108. https://doi.org/10.1007/978-3-030-34773-4
Teymori, E., Abdideh, M., Gholamzadeh, M.A., 2020. The zoning and characterisation of heterogeneous
carbonate reservoirs based on the concept of flow units. Applied Earth Science 129, 122–132. https://doi.org/10.1080/25726838.2020.1791678
 Zakeri, M., Mosavi Harami, S.R., Khaneh Bad, M., Mahbobi, A., Saberi, A., 2016. Electrofacies, diagenesis and reservoir quality of Sarvak Formation in Kopal oilfield, southwest of Iran. Advanced Applied Geology 14, 46–59.
Zahmatkesh, I., Soleimani, B., Ghobeishavi, A., Sheykhzadeh, H., 2016. Identification and interpretation of electrofacie and its use to predict sedimentary facies in the reservoir Asmari is one of the oilfields in southwestern Iran. Advanced Applied Geology 16, 72–81.