چینه نگاری سکانسی سازند کژدمی در شمال‌شرق گچساران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی تمام وقت گروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش چینه نگاری سکانسی سازند کژدمی به سن آلبین در دو برش چینه‌شناسی در یال شمالی تاقدیس خامی و یال جنوبی تاقدیس لار، در شمال شرقی گچساران مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 10 ریزرخساره در این برش ها شناسایی شد که با توجه به رخساره‌ها و تغییرات عمودی آن‌ها، 2 سکانس رسوبی درجه سوم در سازند کژدمی شناسایی گردید. در برش یال شمالی خامی،TST سکانس‌های اول و دوم با رخساره‌های زیرمحیط‌های حوضه و رمپ بیرونی مشخص می‌شوند. HST سکانس اول با رخساره‌های زیرمحیط‌های حوضه، رمپ بیرونی، میانی و درونی و HST سکانس دوم از رخساره‌های رمپ بیرونی تشکیل شده است. در برش یال جنوبی لار، TST سکانس‌های اول و دوم از رخساره‌های زیرمحیط‌های حوضه و رمپ بیرونی و HST سکانس‌های اول و دوم از رخساره‌های رمپ بیرونی تشکیل شده‌اند. MFS در هر دو سکانس با وجود لامیناسیون ظریف، ارگانیسم‌های شناور مناطق عمیق مانند رادیولرها، فرامینیفرهای شناور و الیگوستژینیدها و نیز حضور فراوان آواری‌های ریزدانه و نیز تناوب با لایه‌های آهک مارنی و شیلی سازند کژدمی، قابل شناسایی است. مرز زیرین سکانس اول در هر دو برش بر مرز سازندهای داریان و کژدمی واقع شده است. وجود نودول های آهن در این مرز، نشانگر ناپیوستگی (مرز سکانسی نوع SB1) می‌باشد. مرز بالایی سکانس اول و مرزهای زیرین و بالایی سکانس دوم، با توجه به نبود شواهد خروج از آب، از نوع SB2 می‌باشند.

کلیدواژه‌ها