چینه نگاری سکانسی سازند کژدمی در شمال‌شرق گچساران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی تمام وقت گروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش چینه نگاری سکانسی سازند کژدمی به سن آلبین در دو برش چینه‌شناسی در یال شمالی تاقدیس خامی و یال جنوبی تاقدیس لار، در شمال شرقی گچساران مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 10 ریزرخساره در این برش ها شناسایی شد که با توجه به رخساره‌ها و تغییرات عمودی آن‌ها، 2 سکانس رسوبی درجه سوم در سازند کژدمی شناسایی گردید. در برش یال شمالی خامی،TST سکانس‌های اول و دوم با رخساره‌های زیرمحیط‌های حوضه و رمپ بیرونی مشخص می‌شوند. HST سکانس اول با رخساره‌های زیرمحیط‌های حوضه، رمپ بیرونی، میانی و درونی و HST سکانس دوم از رخساره‌های رمپ بیرونی تشکیل شده است. در برش یال جنوبی لار، TST سکانس‌های اول و دوم از رخساره‌های زیرمحیط‌های حوضه و رمپ بیرونی و HST سکانس‌های اول و دوم از رخساره‌های رمپ بیرونی تشکیل شده‌اند. MFS در هر دو سکانس با وجود لامیناسیون ظریف، ارگانیسم‌های شناور مناطق عمیق مانند رادیولرها، فرامینیفرهای شناور و الیگوستژینیدها و نیز حضور فراوان آواری‌های ریزدانه و نیز تناوب با لایه‌های آهک مارنی و شیلی سازند کژدمی، قابل شناسایی است. مرز زیرین سکانس اول در هر دو برش بر مرز سازندهای داریان و کژدمی واقع شده است. وجود نودول های آهن در این مرز، نشانگر ناپیوستگی (مرز سکانسی نوع SB1) می‌باشد. مرز بالایی سکانس اول و مرزهای زیرین و بالایی سکانس دوم، با توجه به نبود شواهد خروج از آب، از نوع SB2 می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


Asilian Mahabadi, H., Lasemi, Y., 2007. Depositional Environments & Sequence Stratigraphy of the Kazhdomi and Sarvak Formations in the Northwest of Fars Province, Southwest Iran. Journal of Geoscience 16(63), 30-39. https://doi:10.22071/gsj.2008.58437.
Dousti Mohajer, M., Afghah, M., Dehghanian, M., Sheikhzakariaee, S., 2020. Biozonation of Foraminifera and Oligosteginids of Late Albian-Middle Turonian at south flank of Khumi Anticline (East of Izeh Zone). Advanced Applied Geology 11(4), 877-902. https://doi:10.22055/aag.2020.34912.2160.
Dunhum, R.J., 1962. Classification of carbonate rocks according to depositional texture. In: Ham, W.E. (Ed.), Classification of carbonate rocks. American Association of Petroleum Geologists, Memoir pp. 108-121.
Emery, D., Myers, K.J., 1996. Sequence Stratigraphy, Oxford, U.K., 1st edition, Blackwell, p. 297.
Flügel, E., 2004. Microfacies Analysis of Limestone: Analysis, Interpretation and Application, 1st edition, Springer Verlag, Berlin, p. 976
Flügel, E., 2010. Microfacies of Carbonate Rocks: analysis, interpretation and application, 2st edition, Springer, Berlin Heidelberg, New York, p. 984.
Haftlang, R., Afghah, M., Aghanabati, A., Parvaneh Nejad Shirazi, M., 2021. Biostratigraphy correlation, of Cretaceous successions in Kuh-e-Rahmat and Kuh-e-Sabz sections, NE Shiraz, Zagros (SW Iran). Iranian Journal of Earth Sciences 12(4), 250-265. https://doi:10.30495/ijes.2020.677467
Haq, B.U., Hardenbol, J.M., Vail, P.R., 1988. Mesozoic and Cenozoic chronostratigraphy and cycles of sea-level change. In: Sea Level Changes–An Integrated ApproachWilgus. , C.K. Hastings. B.S. Kendall. H.W. Posamentier. C.A. Ross., Van Wagoner., J.C. (Eds.) SEPM Special Publication 42, pp. 71–108.
Jalilian, A.H., 2020. Facies, depositional environment and sequence stratigraphy analysis of the Kazhdumi Formation (Middle Cretaceous) in the central Zagros Mountains. Applied Sedimentology 9(17), 49-64. https://doi:10.22084/psj.2020.22983.1262
James, G.A., Wynd, J.G., 1965. Stratigraphic nomenclature of Iranian oil consortium, Agreement area. American Association of Petroleum Geologists Bulletin 49(12), 2182-2245.
Keshavarzi, M., Afghah, M., Asadi, A., Parvaneh Nejad Shirazi, M., 2020. Albian Biozonation and Facies Analysis of the west of Shiraz (Nour Abad area, Southwest Iran). Himalayan Geology 41(1), 105-114.
Mial, A.D., 1997. The Geology of Stratigraphic Sequences, 1st edition, Springer-Verlag, p. 433.
Motiei, H., 1992. Stratigraphy of Iran, Zagros stratigraphy, 1st edition, Geology and Mineral exploration Organization, p. 583.
Saadi Rad, F., Moussavi Harami, R., Mahboubi, A., 2014. Sequence stratigraphy of Kazhdumi Formation in the Azadegan oil field. Journal of Petroleum Research 24(77), 26-33. https://doi: 10.22078/pr.2014.352.
Sharland, P.R., Archer, R., Casey, D.M., Davies, R.B., Hall, A.H., Heward, A.P., Horbury, A.D., Simmons, D., 2004. Arabian plate sequence stratigraphy, GeoArabia Special Publication, p.374.
Vail, P.R., Audemard, F., Bowman, S.A., Eisner, P.N., Perez-Cruz, C., 1991. The stratigraphic signatures of tectonics, eustasy and sedimentology–an overview. In: Einsele, G., Ricken, W. Seilacher, A., (Eds.), Events in Stratigraphy Berlin, Springer-Verlag, pp. 617–659.
Van Buchem, F.S.P., Simmons, M.D., Droste, H.J., Davies, R.B., 2011. Late Aptian to Turonian stratigraphy of the eastern Arabian Plate–depositional sequences and lithostratigraphic nomenclature. Petroleum Geoscience 17, 211–222. https://doi:10.1144/1354-079310-061.
Van Wagoner, J.C., Posamentier, H.W., Mitchum, R.M. Jr., Vail, P.R., Sarg, J.F., Loutit, T.S., Hardenbol, J., 1988. An overview of sequence stratigraphy and key definitions. In: Wilgus, C.K. Hastings, B.S., Kendall, C.G. Posamentier, H.W., Ross., C.A., Van Wagoner J.C., (Eds.), Sea Level Changes–An Integrated Approach SEPM Special Publication 42, pp. 39–45.
Wilson, J.L., 1975. Carbonate facies in geologic history, 1st edition, Springer-Verlag, New York, p.471.