تجزیه و تحلیل واحدهای جریانی هیدرولیکی مخزن سروک با استفاده از داده‌های مغزه و لاگ‌های پتروفیزیکی در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی نفت و حوضه های رسوبی، دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس پتروفیزیک شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، اهواز

چکیده

استفاده از واحدهای جریانی هیدرولیکی به عنوان روشی جهت تعیین کیفیت مخزنی و همچنین استفاده در زون‌بندی مخازن هیدروکربوری نقش بسیار بالایی در توسعه مخازن دارد. قابل اعتماد‌ترین داده‌ها در بحث مطالعه مخزن، از مغزه بدست می‌آیند که با توجه به هزینه بالای مغزه‌گیری مقدار کمی از این داده‌ها در هر میدان وجود دارد، با این حال داده‌های حاصل از مغزه می‌توانند نقش تعیین کننده‌ای در مطالعه مخزن ایفا کنند. در مطالعه حاضر داده‌های تخلخل و تراوایی مغزه مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از روش شاخص منطقه‌ای جریان تعداد 6 واحد جریانی هیدرولیکی (HFU) شناسایی و بر اساس کیفیت مخزنی از همدیگر تفکیک شدند. سپس با استفاده از لاگ‌های پتروفیزیکی به روش شبکه عصبی خودسازمانده 6 رخساره الکتریکی تعیین شد. تطابق رخساره الکتریکی و واحدهای جریانی هیدرولیکی تعیین شده بیانگر تطابق خوب بین آنها و افزایش کیفیت مخزنی از واحد شماره 1 به سمت واحد شماره 6 بودند. نتایج حاصل از این مطالعه می‌تواند به عنوان ورودی برای ساخت مدل‌های رخساره‌ای میدان در فرایند مدل‌سازی و تعیین مکان حفاری چاه‌های جدید مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


Abbaszadeh, M., Fujii, H., Fujimoto, F., 1996. Permeability prediction by hydrolic flow unit’s theory and applications SPE Format.
Al-Ajmi, F.A., Stephen, A.H., 2000. Permeability Estimation Using Hydraulic Flow Units in a Central Arabia Reservoir, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Dallas, Texas.
Amaefule, J.O., Altunbay, M., Tiab, D., Kersey, D.G., Keelan, D.K., 1993. Enhanced Reservoir Description: Using Core and Log Data to Identify Hydraulic (Flow) Units and Predict Permeability in Uncored Intervals/Wells, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, Houston, Texas, Society of Petroleum Engineers, Inc.
Amaefule, J.O., Altunbay, M., Tiab, D., Kersey, D.G., Keeland, D.K., 1994. Enhanced reservoir description: using core and log data to identify hydraulic (flow) units and predict permeability in uncored intervals/wells. SPE Paper 26436, 1–16.
Carmen, P.C., 1937. Fluid Flow through Granular Beds. Trans. AIChE 15, 150-166.
Davis, D.K., Vessell, R.K., 1996. Identification and Distribution of Hydraulic Flow Units in a Hetrogeneous Carbonate Reservoir: North Robertson Unit, West Texas. Evaluate 11, 263-271.
Farshi, M., Moussavi-Harami, R., Mahboubi, A., 2019. Reservoir rock typing using integrating geological and petrophysical properties for the Asmari Formation in the Gachsaran oil field, Zagros basin. Journal of Petroleum Science and Engineering 176, 161–171.
Gunter, G.W., et al., 1997. Early determination of reservoir flow units using an integrated petrophysical method. SPE 38679, 373-380.
James, G.A., Wynd, J.G., 1965. Stratigraphic nomenclature of Iranian oil consortium, agreement area. American Association of Petroleum Geologists Bulletin 49, 2118-2245.
Kadkhodaie-Ilkchi, A., Amini, A., 2009. Afuzzy logic approach to estimating hydraulic flow units from well log data: a case study from the ahvaz oil field, South Iran. Journal of Petroleum Geology 32(1), 1-12.
Kadkhodaie-Ilkhchi, R., Rezaee, R., Moussavi-Harami, R., Kadkhodaie-Ilkhchi, A., 2013. Analysis of the reservoir electrofacies in the framework of hydraulic flow units in the Whicher Range Field, Perth Basin, Western Australia. Journal of Petroleum Science and Engineering 111, 106–120.
Kozeny, J., 1927. Uber Kapillare Leitung des Wassers im Boden, Stizurgsberichte, Royal Academy of Science, Vienna, Proc. Class 1, 136, 271-306.
Lucia, F.J., 1995. Rock-fabric/petrophysical classification of carbonate pore space for reservoir characterization. AAPG Bulletin 79(9), 1275 – 1300.
Martin, A.J., Solomon, S.T., Hartmann, D.J., 1997. Characterization of petrophysical flow units in carbonate reservoirs. AAPG Bulletin 81, 734-759.
Mirzaei-Paiaman, A., Ghanbarian, B., 2021. A note on dynamic rock typing and TEM-function for grouping, averaging and assigning relative permeability data to reservoir simulation models. Journal of Natural Gas Science and Engineering 87, https://doi.org/10.1016/J.JNGSE.2020.103789.
Motiei, H., 1993. Geology of Iran. The stratigraphyof Zagros: Geological Survey of Iran, Tehran (in Farsi).
Omidivar, M., Mehrabi, H., Sajjadi, F., Bahramizadeh-Sajjadi, H., Rahimpour-Bonab, H., Afsharzadeh, A., 2014. Revision of the foraminiferal biozonation scheme in Upper Cretaceous Carbonates of the Dezful Embayment, Zagros, Iran: Integrated Palaeontological. Sedimentological and Geochemical Investigation, Revue de Micropaléontologie, 57 (3), 97-116.
Rahimpour-Bonab, H., Mehrabi, H., Navidtalab, A., Izadi-Mazidi, E., 2012. Flow Unit Distribution and reservoir modeling in cretaceous carbonates of the sarvak formation, Abteymour oilfield, Dezful Embayment, SW Iran. Journal of Petroleum Geology 35(3), 1-24.
Riazi, Z., 2018. Application of integrated rock typing and flow unit’s identification methods for an Iranian carbonate reservoir. Journal of Petroleum Science and Engineering 160, 483–497.
Soto, B.R., Garcia, J.C., Torres, F., Perez, G.S, 2001. Permeability prediction using hydraulic flow units and hybrid soft computing systems, SPE Annual Technical Conference and Exhibition, New Orleans, Louisiana.
Winland, H.D., 1972. Oil Accumulation in Response to Pore Size changes. Weyburn field, Saskatchewan. Amoco Production Research Report No, F72-G-25, 197.
Zahmatkesh, I., Kadkhodaie, A., Soleimani, B., 2018. Estimating Vsand and reservoir properties from seismic attributes and acoustic impedance inversion: A case study from the Mansuri oilfield, SW Iran. Journal of Petroleum Science and Engineering 161, 259–274.
Zahmatkesh, I., Kadkhodaie, A., Soleimani, B., Azarpour, M., 2021. Integration of well log-derived facies and 3D seismic attributes for seismic facies mapping: A case study from mansuri oil field, SW Iran. Journal of Petroleum Science and Engineering 202, 108563.