مکانیابی اصولی دفع نخاله‌های ساختمانی شهر تبریز با تاکید بر عوامل زمین‌شناسی زیست محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست‌محیطی، گروه علوم زمین، دانشگاه تبریز، تبریز

3 دانشگاه تبریز، دانشکده علوم طبیعی، گروه علوم زمین، گرایش آبشناسی

چکیده

با توسعه روزافزون شهرنشینی، تولید عظیم نخاله‌های ناشی از ساخت و تخریب به تهدیدی جدی برای توسعه پایدار شهرها تبدیل شده است. اگرچه تلاش‌هایی در جهت استفاده مجدد و بازیافت نخاله‌های ساختمانی انجام شده است اما همچنان دفن پسماندها به عنوان متداول‌ترین روش برای دفع زائدات ساختمانی محسوب می‌گردد. از این رو، مکان‌یابی و یافتن مکان بهینه جهت دفن نخاله‌های ساختمانی یکی از مهمترین جنبه-های مدیریت این پسماندها می‌باشد. با توجه به اثرات مخرب زیست‌محیطی نخالگاه، انتخاب محل دفن باید با دقت مضاعف و طی یک فرایند علمی انجام گیرد. در این تحقیق با منظور نمودن معیارهای زمین‌شناسی (گسل، سنگ‌شناسی، ریخت‌شناسی و شیب)، زیست‌محیطی (منابع آب سطحی، منابع آب‌زیرزمینی، سطح آب‌زیرزمینی و مناطق حفاظت شده) و اقتصادی- اجتماعی (مناطق مسکونی، فرودگاه، مناطق صنعتی، خطوط ارتباطی، معادن، خطوط انتقال نیرو و کاربری اراضی) از طریق قابلیت‌های نرم‌افزارGIS و با استفاده از تلفیق روشهای‌ فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی باکلی و گزینه ایده‌آل، محلهای مناسب برای دفع نخاله‌های سالم و ناسالم شهر تبریز تعیین شده است. بر اساس نتایج بدست آمده مکانهای مشخصی به تفکیک برای دفع نخاله‌های ساختمانی ناسالم و سالم در شمال، جنوب و شرق شهر تبریز انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها


Asghari, A., Harati, H., Rahimi, A., 2015. Site selection of construction waste landfill using GIS (Geographic Information System) in Tabriz. First national conference on science and environmental management in Ardabil, 1-23. https://civilica.com/doc/432298
Boral, S., Howard, I., Chaturvedi, S.K., McKee, K., Naikan, V.N.A., 2020. An integrated approach for fuzzy failure modes and effects analysis using fuzzy AHP and fuzzy MAIRCA. Engineering Failure Analysis 108, 104195. https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2019.104195
Boromandi, M., Khamechyian, M., Nikoudel, M.R., 2015. Hazardous wastes landfill site selection using Analytical hierarchy processs (AHP) in Zanjan province. Journal of Environmental Science and Technology 97-109. https://jest.srbiau.ac.ir/article_6096_eb9fe1f54ce7df075ae8c28120cfa39d.pdf
Chamchali, M.M., Tafreshi, A.M., Tafreshi, G.M., 2019. Utilizing GIS linked to AHP for landfill site selection in Rudbar County of Iran. GeoJournal, 1-21. https://doi.org/10.1007/s12517-019-4266-7
Chen, P., 2021. Effects of the entropy weight on TOPSIS. Expert Systems with Applications, 168, 114186. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2020.114186
Ding, Z., Zhu, M., Wu, Z., Fu, Y., Liu, X., 2018. Combining AHP-entropy approach with GIS for construction waste landfill selection a case study of Shenzhen. International journal of environmental research and public health 15(10), 2254. https://doi.org/10.3390/ijerph15102254
Duan, H., Miller, T.R., Liu, G., Tam, V.W., 2019. Construction debris becomes growing concern of growing cities. Waste Management 83, 1-5. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.10.044
Entezarion, F., Ahari Salmasi, R., 2018. Recycling of concrete and construction waste and with the approach of reducing the destructive effect on the environment. Fourth International Conference on New Findings in Agricultural Sciences, Natural resources and the environment, Tehran. https://civilica.com/doc/780226
East Azarbaija   Department of Environment., 2019. Guidelines for technical assessment and environmental criteria for normal and special waste landfills. A published report.
Feili, H., Qomi, M., Tarhsaz, M., Koliayi, H., Hashemi, K., 2017. Locating athletic spaces using fuzzy AHP for the sustainable development goals. In 2nd International Conference on Innovation in Engineering, Sciences and Technology Development. https://www.researchgate.net/publication/322071739_Locating_ Athletic_Spaces_using_Fuzzy_AHP_for_the_Sustainable_Development_Goals
Hafezi Moghadas, N., Mazlomi Bajestani, A., Porbanaei, F., Shirmohammadi, A., 2013. Assessment of construction waste management in Mashhad. The first national conference on urban services and the environment. https://civilica.com/doc/238215
Jafari Mansorian, H., Rajabizadeh, A., Dolatshahi, SH., 2013. Assessment of construction waste management status- a Case study of Kerman in 2008. Journal of Environmental Science and Technology 16(1(, 133-142. https://jest.srbiau.ac.ir/article_2869.html
Manoharan, E., Norazli Othman, R.M., Chelliapan, S., Tobi, S.U.M., 2020. Integrated Approach as Sustainable Environmental Technique for Managing Construction Waste: A Review. Journal of Environmental Treatment Techniques 8(2), 560-566. https://core.ac.uk/download/pdf/338813413.pdf
Mathew, M., Chakrabortty, R.K., Ryan, M.J., 2020. A novel approach integrating AHP and TOPSIS under spherical fuzzy sets for advanced manufacturing system selection. Engineering Applications of Artificial Intelligence 96, 103988. https://doi.org/10.1016/j.engappai.2020.103988
Nagapan, S., Rahman, I.A., Asmi, A., Adnan, N.F., 2013. Study of site's construction waste in Batu Pahat, Johor. Procedia Engineering 53, 99-103. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2013.02.015
Nasri, K., Ranjbar, A.A. 2018. Construction waste management and its role in the destruction of natural landscapes around cities in Iran. International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Development Management in Iran. https://civilica.com/doc/846466
Paz, D.H.F., Lafayette, K.P.V., Sobral, M.C.M., 2020. Management of construction and demolition waste using GIS tools. In Advances in Construction and Demolition Waste Recycling, Woodhead Publishing, 121-156. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819055-5.00008-5
Porkhabaz, H.R., Kmani, S., Javanmardi, S., Yosefi Khangah, SH., 2018. Ecological modeling of urban development using AHP and Fuzzy AHP Buckley interactive decision models- a case study of Arak. Journal of Planning and Space logistics 21(1), 133-165. http://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-1073-fa.html
Rahimi, S., Hafezalkotob, A., Monavari, S.M., Hafezalkotob, A., Rahimi, R., 2020. Sustainable landfill site selection for municipal solid waste based on a hybrid decision-making approach: Fuzzy group BWM-MULTIMOORA-GIS. Journal of Cleaner Production 248, 119-186. https://doi.org/1 0.1016/j.jclepro .2019 .119186
Soltani Largani, H., Nabizadeh, S.F., 2017. Management and recycling of construction waste. The Second National Conference on Urban Planning, Architecture, Civil Engineering, Environment, Lorestan, Payashahr Engineers Group. https://civilica.com/doc/733102
Taghizadeh, R., 2018. Survey on construction and demolition waste management in Tabriz city and presenting environmental and healthy methods for disposal of them. M.Sc thesis. Tabriz University, department of Environmental Health Engineering
Yildiz, N., Kahraman, C., 2019. Evaluation of social sustainable development factors using Buckley’s fuzzy AHP based on Z-numbers. In International Conference on Intelligent and Fuzzy Systems. Springer, Cham, 770-778. https://doi.org/10.1007/978-3-030-23756-1_92
Yu, D., Duan, H., Song, Q., Li, X., Zhang, H., Zhang, H., Zhang, H., Liu, Y., Shen, W., Wang, J., 2018. Characterizing the environmental impact of metals in construction and demolition waste. Environmental Science and Pollution Research 25(14), 13823-13832. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.01.080