کاربرد داده‌های مغناطیس هوایی در شناسایی خطواره‌های مغناطیسی، گسل‌های پنهان و چشمه‌های لرزه‌‌ای: مطالعه موردی شهرستان رامسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

محدوده مورد مطالعه در منطقه البرز مرکزی در عرض شمالی 5/36 تا 37 و طول شرقی 5/50 تا 51 از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است. از اهداف این پژوهش، شناسایی خطواره‌های ساختاری موجود در منطقه مورد مطالعه، با استفاده از داده‌های مغناطیس هوایی و بررسی ارتباط زمین‌ساختی خطواره‌های مغناطیسی با گسل‌های پنهان است. عکس‌های هوایی، تصاویر ماهواره-ای، نقشه‌ها‌ی موجود اعم از نقشه‌های توپوگرافی و نقشه‌های زمین شناسی به منظور تعیین ساختارهای اصلی مطالعه شد. موقعیت گسل‌های شناسایی شده قبلی بازنگری و با استفاده از نقشه‌های ژئوفیزیک هوایی، خطواره‌های ساختاری منطقه به روش چشمی و با استفاده از نرم‌افزاز ژئوسافت نسخه‌‌ی 1/4 Oasis montaj 4.1) Geosoft (استخراج شدند. با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و روش هم‌پوشانی، نقشه کانون‌های سطحی، نقشه خطواره‌های مغناطیسی و نقشه گره‌های تنش مغناطیسی بر یکدیگر منطبق شدند. برای شناسایی گسل‌های پنهان منطقه از دو روش تلفیق و تحلیل گره‌های تنش مغناطیسی و خطواره‌های مغناطیسی استفاده شد. محل خطواره‌ها یا پهنه‌های خطی که در هر سه نقشه مشترک بودند، نشان دهنده موقعیت گسل‌های جدید سطحی و گسل‌های قدیمی هستند و بقیه خطواره‌ها گسل‌های پنهان می‌باشند. بر این اساس خطوراه های ساختاری، گسل های پنهان و چشمه های لرزه زا شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


Allen, M.B., Ghassemi, M.R., Shahrabi, M., Qoreshi, M., 2003. Accommodation of late Cenozoic oblique shortening in the Alborz range, northern Iran. Journal of Structural Geology 25, 659- 672.
Argialas, D., Mavrantza, O.D., Polytechneiou, H., 2004. Comparison of edge detection and hough transform techniques for the extraction of geologic features. In the International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences 4, 790–795.
Bachmanov, D.M., Trifonov, V.G., Hessami, KH.T., Kozhurin, A.I., Ivanova, T. P., Rogozhin, E.A., Hademi, M.C., Jamali, F.H., 2004. Active Faults in the Zagros and Central Iran 6, 125- 133.
Biswas, R., Sil, J., 2012. An improved canny edge detection algorithm based on type-2 fuzzy sets. Procedia Technology 4, 820–824.
Fitton, N.C., Cox, S.J.D., 1998. Optimising the application of the hough transform for automatic feature extraction from geoscientific images. Computers & Geosciences 24, 933–951.
Karimpouli, S., 2016. Automatic detection of lineation in satellite images and aerial photos using Radon transform. Iranian Journal of Mining Engineering 10, 41–49.
Korhonen, K., Paanaaen, M., Paulamaki, S., 2004. Interpretation of lineaments from airborne geophysical and topographic data, Geological Survey of Finland.
Nakini, A., Mohajjal, M., Tadaion, M., 2016. Relationship of lead and zinc mineralization with faulting structure in Dareh-Zanjir mine, southwest of Yazd. Advanced Applied Geology 5, 25–33.
Neawsuparp, K., Charusiri, P., Meyers, J., 2005. New processing of airborne magnetic and electromagnetic data and interpretation for subsurface structures in the Loei area, Northeastern Thailand, Science Asia. 31, 283-298.
Nilforoushan, F., Masson, F., Vernant, P., Vigny, C., Martinod, J., Abbassi, M., Chéry, J., 2003. GPS network monitors the Arabia-Eurasia collision deformation in Iran. Journal of Geodesy 77(7), 411-422.
Rahnama, M., Gloaguen, R., 2014. TecLines: A MATLAB-based toolbox for tectonic lineament analysis from satellite images and DEMs, Part 1: Line segment detection and extraction. Remote Sensing 6, 5938–5958.
Rangzan, K., Kavoosi, F., Samani, B., Saberi, A., 2017. Investigation of thermal flow anomalies in the salt dome structure of the global, consortium and the sun using landslide satellite OLI and TIRS imaging 8. Advanced Applied Geology 7, 35–48.
Ritz, J.F., Nazari, H., Ghassemi, A., Salamati, R., Shafei, A., Solaymani, S., Vernant, P., 2006. Active transtension inside central Alborz: A new insight into northern Iran-southern Caspian geodynamics. Geology, 34, 477-480.
Sarp, G., 2005. Lineament analysis from satellite images, North- West of Ankara. Middle East Technical University 56, 91-103.
Sharma, S., Rani, U. 2012. Ellipse Detection Using Canny Edge Detection Algorithm, 45–47.
Silva, A.M., Pires, A.C., McCaffery, A., 2003. Application of airborne geophysical data to mineral exploration in the uneven exposed terrains of the Rio DasVelhas green stone belt, Revista Brasileira de Geociencias 33, 17-28.
Vernant, P., Nilforoushan, F., Che'ry, J., Bayer, R., Djamour, Y., Masson, F., Nankali, H., Ritz, J. F., Sedighi, M., Tavakoli, F., 2004. Deciphering oblique shortening of central Alborz in Iran using geodetic data: Earth and Planetary Science Letters 223, 177-185.
Zhang, L., Wu, J., Hao, T., Wang, J., 2006. Automatic lineament extraction from potential-field images using the Radon transform and gradient calculation. Geophysics 71, 31-40.