زیست ‌چینه نگاری نهشته های ائوسن شرق بلوک لوت در برش چینه‌شناسی آلنج بر اساس نانوفسیلهای آهکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، ایران

2 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین، ایران

چکیده

در این پژوهش زیست چینه نگاری نهشته های ائوسن حاشیه شرقی بلوک لوت، برمبنای نانوفسیل‌های آهکی در برش چینه شناسی آلنج بررسی شده است تا زیست‌زونها و نهایتا بر اساس آنها سن دقیق این نهشته‌ها تعیین شود. نهشته‌های ائوسن در این برش چینه‌شناسی حدود 633 متر ضخامت دارد و ترکیب سنگ شناسی عمدتا شامل واحدهای شیل و مارنی با میان‌لایه‌های ماسه‌سنگی و واحدهای ماسه سنگ می باشد. براساس مطالعات تاکسونومیکی، 45 گونه نانوفسیلی متعلق به 20 جنس در برش چینه‌شناسی آلنج شناسایی و عکسبرداری شد. بر اساس گونه‌های نانوفسیلی شناسایی شده، در برش چینه‌شناسی آلنج زونهای ‌زیستی زیر تفکیک گردیده است:
Discoaster binodosus Zone (NP11), Tribrachiathus Orthostylus Zone (NP12), Dicoaster lodoensis
Zone (NP13), Discoaster sublodoensis Zone (NP14), Nannotetrina fulgens Zone (NP15), Discoaster taniinodifer Zone (NP16), Discoaster saipanensis Zone (NP17), Chiasmolithus oamaroensis Zone (NP18), Isthmolithus recurvus ZONE (NP19)
بر اساس این زون‌های‌ زیستی، سن توالی مورد مطالعه در این برش چینه‌شناسی، ائوسن پیشین تا ائوسن پسین) ایپرزین تا پریابونین) پیشنهاد میشود.

کلیدواژه‌ها


Aghanbati, A., 2004. Geology of Iran, Geological Survey of Iran, p. 586.
Agnini, C., Fornaciari, E.R.I., Catanzariti, R., Pälike, H., Backman, J., Rio, D., 2014. Biozonation and biochronology of Paleogene calcareous nannofossils from low and middle latitudes. Newsletters on Stratigraphy 47, 131–181.
Andruleit, H., 1997. Coccolithophore   fluxes in the Norwegian- Greenland Sea, seasonality and assemblage alterations. Marine Micropaleontology 31, 45- 64.
Bown, P.R., Young, J.R., 1998. Techniques. In: Bown, P.R., Ed. Calcareous Nannofossil Biostratigraphy, British Micropalaeontology Society Publish, pp. 16- 28.
Gansser, A., 1995. New aspects of the geology in central Iran-4th World Petroleum Congress. Rome 5, 279-300.
Hadavi, F., Mazhari, N., Khazaei, A.R., 2012, Biostratigraphy of Paleogene deposits in Kafaz village section (southeast of Birjand) based on calcareous nanofossils. 16th Conference of Iranian Geological Society, Shiraz University.
Hadavi, F., Khazaei, A. R., Moazen, M., 2013, Calcareous nanofossils of Paleogene sediments in the section of Binabad village (northwest of Birjand), 7th National Conference on Geology, Payame Noor University, Payame Noor University of Lorestan.
Honjo, S., 1976. Coccoliths: production. Transportation and sedimentation. Marine Micropaleontology 1, 65-79.
Jalili, F., Hadavi, F., Khazaei, A.R, 2015. Nanostratigraphy of Afzalabad filyshoids (north of Birjand). Journal of Paleontology 3, 132-143.
Jalili, F., Natghi Moghadam, M., Hadavi, F., 2019. Calcareous nannoplanktons in the Contiguous Oceanin East of Iran  in Chahkand section (North of Birjand). Oceanography 39, 73-79.
Mahdavi, F., Hadavi, F., Khazaei, A.R, 2013. Calcareous nanofossils of Paleogene deposits in the section of Kalat-e-Shams village (northwest of Birjand), 7th Symposium of Iranian Paleontological Society, Isfahan.
Martini, E., 1970. Standard Paleogene calcareous nannoplanktone zonation. Nature 1(226), 560.
Martini, E., 1971. Die Typen und Typoide des Natur-Museums Senckenberg. 46: Fossiles Nannoplankton. Senckenbergiana lethaea 52,115-127.
Natghi Moghadam, M., Jalili, F., Hadavi, F, 2019. Nannostratigraphy of the Avij section deposits (Eastern margin of Lut Block). Sedimentary Facies, Under Review.
Nowroozi, A.A., 1972. Focal mechanism of earthquakes in Persia. Turkey. West Pakistan and Afghanistan and plate tectonics of the middle east. Bulletin of the Seismolgical Society of America 62, 823-850.
Romein, A.­J.­T., 1979. Lineages in Early Paleocene nannoplankton. Utrecht Micropaleontology Bulletin 22, 18–22.
Okada, H., Bukry, D., 1980. Supplementary modification and introduction of code numbers to the low-latitude coccolith biostratigraphic zonation (Bukry 1973, 1975). Marine Micropaleontology 5, 321–325.
Perch-Nielsen, K., 1985. Mesozoic Calcareous Nannofossils. In: Bolli, H.M., Saunders, J.B., Perch-Nielsen, K., (Eds.), Plankton Stratigraphy. Cambridge University Press, pp. 329-426.
Stocklin, J., Nabavi, M. H., 1973. Tectonic map of Iran, Geology Survey of Iran.
Stocklin, J., 1972. Lexique stratigraphique International, Vol. III, Fascicule 9b, Iran.
Thierstein, H.R., 1976. Mesozoic Calcareous Nannoplankton. Micropaleontology 1, 325-362.
Varol, O., ­1991. Paleocene calcareous nannofossil biostratigraphy. In: Crux, J.A., van Heck, S.E., (Eds.), Nannofossils and their applications. Chichester: Ellis Hoewood Limited, British Micropaleontological Society Series, pp. 267–310.