مقایسه داده‌های مدلسازی جهانی و حل ساز وکارکانونی زمین لرزه، معیاری جهت بررسی راستای حرکت پوسته در استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناسی ارشد تکتونیک، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

تعیین راستا و سرعت حرکت پوسته در شناخت میدان‌های تنش و کرنش عهد حاضر و فهم رخدادهای زمین ساختی حائز اهمیت می-باشد. تاکنون مدل های جهانی مختلفی به منظور تعیین ویژگیهای راستا و جهت حرکت پوسته ارائه شده است. در این مطالعه با استفاده از مدل‌های جهانی Nuvel1، ITRF و GSRM به تهیه نقشه‌های جهت و سرعت حرکت پوسته در استان خوزستان پرداخته شده است. بمنظور مقایسه نتایح حاصل از مدل سازیهای فوق با میدانهای تنش و کرنش کنونی، داده‌های حاصل از حل صفحه گسل برای بیست زمین لرزه در استان خوزستان نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که راستای حرکت پوسته در استان خوزستان با نتایج مدل سازی ITRF دارای انطباق بیشتری نسبت به سایر مدل‌ها بوده و می‌توان این مدل را به عنوان مدل مناسب‌تر برای اخذ داده‌ها و تحلیل‌ها در انجام مطالعات آینده در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


Alavi, M., 1994. Tectonics of the Zagros orogenic belt of Iran: new data and interpretation. Tectonophysics 229, 211–238.
Alavi, M., 2004. Regional stratigraphy of the Zagros fold-thrust belt of Iran, and its proforeland evolution. American Journal of Science 304, 1–20.
Altamimi, Z., Métivier, L., Collilieux, X., 2011. ITRF2008 plate motion model. Journal of Geophysical Research 117, 231-243.
 Altamimi, Z., Sillard, P., Boucher, C., 2007. ITRF2000: A new release of the International Terrestrial Reference Frame for earth science applications. Journal of Geophysical Research 89, 2-19.
Altamimi, Z., Sillard, P., Boucher, C., 2016. ITRF2000: A new release of the International Terrestrial Reference Frame for earth science applications. Journal of Geophysical Research 107, 2-19.
Argus, D.F., Gordon, R.G., DeMets, C., 2011. Geologically current motion of 56 plates relative to the no-net-rotation reference frame. Geophysics 12, 333–42.
Berberian, M., 1995. Master ‘blind’ thrust faults hidden under the Zagros folds: active basement tectonics and surface morphotectonics, Tectonophysics 241, 193–224.
Berberian, M., King, G.C.P., 1981. Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran. Canadian Journal of Earth Sciences 18, 210–265.
Carter, W.E., Robertson, D.S., 1986. Studying the earth by very long-baseline interferometry. Scientific American 255, 44–52.
Christodoulidis, D.C. et al., 1985. Observing tectonic plate motions and deformations from satellite laser ranging. Journal of Geophysical Research 90, 49–63.
Cohen, S.C., Smith, P.E., 1985. LAGEOS scientifi c results: intro duction. Journal of Geophysical Research 90, 17–20.
Dixon, T.H., 1991. An introduction to the Global Positioning System and some geological applications. Reviews of Geophysics 29, 249–76.
Gordon, R.G., 1998. The plate tectonic approximation: plate non-rigidity, diffuse plate boundaries, and global plate reconstructions. Annual Reviews of Earth Planet 26, 615–42.
Gordon, R.G., 2000. Diffuse oceanic plate boundaries: strain rates, vertically averaged rheology, and comparisons with narrow plate boundaries and stable plate interiors. In Richards, M.A., Gordon, R.G. & van der Hilst, R.D. (eds) The History and Dynamics of Plate Motions. Geophys. 121, 143–59.
Gordon, R.G., Stein, S., 1992. Global tectonics and space geodesy. Science 256, 333–42.
Kearey, P., Vine, F. J., 2009. Global Tectonics, John Wiley & Sons.
Kreemer, C., Holt, W. E., Haines, A. J., 2018. An integrated global model of present-day plate motions and plate boundary deformation. Geophysical Journal International 154, 8-34.
McDougall, I., Duncan, R.A., 1980. Linear volcanic chain recording plat motions?. Tectonophysics 63, 275-95.
McQuarrie, N., 2004. Crustal scale geometry of the Zagros fold–thrust belt, Iran. Journal of Structural Geology 26, 519–535.
Mohajjel, M., Fergusson, C.L., 2000. Dextral transpression in Late Cretaceous continental collision, Sanandaj–Sirjan Zone, western Iran. Journal of Structural Geology 22, 1125–1139.
Niell, A.E. et al., 1979. Comparison of a radiointerferometric differential baseline measurement with conventional geodesy.Tectonophysics 52, 49–58.
Prawirodirdjo, L., Bock, Y., 2004. Instantaneous global plate motion model from 12 years of continuous GPS observations. Journal of Geophysical Research, Solid Earth 105, 79-99.
Stocklin, J., 1968, Structural history and tectonics of Iran, a review. A. A. P. G. Bulletin 52(7), pp. 1229-1258.
Thatcher, W., 1979. Systematic inversion of geodetic data in central California. Geophysics 84, 83–95.
Thatcher, W., 2003. GPS constraints on the kinematics of continental deformation. International Geology Reviews 45, 191–212.
Wilson, D.S., 1993. Confi rmation of the astronomical calibration of the magnetic polarity timescale from seafl oor spreading rates. Nature 364, 788–90.