بررسی زمین شناسی، کانی‌شناسی و تعیین خاستگاه کانسار مس هراران، بافت، کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا پترولوژی، واحد زرند، دانشگاه آزاد اسلامی، زرند، ایران

2 دانشیار زمین شناسی اقتصادی، واحد زرند، دانشگاه آزاد اسلامی، زرند، ایران

3 دانشیار زمین شناسی، واحد زرند، دانشگاه آزاد اسلامی، زرند، ایران

چکیده

چکیده
کانسار هراران در 110 کیلومتری شمال شرق شهرستان بافت، استان کرمان واقع شده است این منطقه بر روی کمربند ارومیه – دختر قرار گرفته است. لیتولوژی غالب در محدوده کانسار مس هراران شامل مجموعه‌ای از سنگ‌های آتشفشانی و آذرآورای به همراه توده‌های نفودی نمیه‌عمیق می‌باشد. از ویژگی‌های مهم این منطقه، فعالیت شدید آتشفشانی و تشکیل حجم دگرسانی‌های پتاسیک، آرژیلیک، پروپلیتیک و سیلیسی نتیجه تاثیر نفوذ توده‌های آذرین به داخل سنگ‌های آتشفشانی می‌باشد، که مربوط به زمان ائوسن است. در سنگ میزبان کانسار هراران، کانی‌زایی بیشتر به صورت رگه‌ای، رگچه‌ای، تحت کنترل فضاهای باز شکستگی‌ها و استوک ورکی قابل تشخیص می‌باشد. محدوده مورد نظر دارای هاله‌های دگرسانی آرژیلیک، پتاسیک، پروپلیتیک و سیلیسی‌شدگی می‌باشد. کانی‌سازی در مناطق دگرسانی سیلیسی با مقادیر طلا و عناصر نقره، آرسنیک و آنتیموان ممکن است همراه باشد. فرایندهای سوپرژن در زون‌های پتاسیک و پروپلیتیک با رخنمون کانی مالاکیت، نئوتسیت و در زون آرژیلیک با بروز کانیهای ژاروسیت وگوتیت مشاهده میشود. داده‌های حاصل از مطالعه میانبارهای سیال کانی کوارتز نشان می‌دهد که،کانی‌زایی در محدوده‌ی دمایی 110 تا 410 درجه‌ی سانتی‌گراد تشکیل شده است. بیشترین نرخ شوری بین 4 تا 21 درصد وزنی معادل نمک طعام تشخیص داده شد. شواهد صحرایی و ریزدماسنجی میانبارهای سیال در کانی کوارتز کانسار هراران نشان می‌دهد که سیال کانسنگ ساز بسیار شبیه به اپی‌ترمال است.

کلیدواژه‌ها


Ahmadian, J., Haschke, M., McDonald, I., Regelous, M., Ghorbani, M.R., Emami, M., Murata, M., 2008. High magmatic flux during Alpine–Himalayan collision: constraints from the Kal-e-Kafi complex, central Iran, Geological Society of American Bulletin.
Beans, R.E., 1983. The Megmatic–Meteoric Transition. Geothermal Resources Counil, Special Report 13, 245–253.
Bodnary, R.H., Vityk, M.O., 1994. Inter pretation of microthermometric date for H2o-NaCl fluid inclusion, in system. Reviews of Economic Geology 2, 73-97.
Dimitrijevic, M. D. 1973. Geology of Kerman Region. Geological Survey of Iran, 110-125.
Giles, A.D., Marshall, B., 2004. Genetic significance of fluid inclusions in the CSA Cu-Pb-Zn deposit, Cobar, Australia. Ore Geology Reviews 24, 241-266.
Giles, A.D., Marshall, B., 2004. Genetic significance of fluid inclusions in the CSA Cu-Pb-Zn deposit, Cobar, Australia, Ore Geology Reviews 24, 241-266.
Haghipor, A., Aghanabaty, A., 1989. Geological map of Iran. 1: 2500000, Geological Survey of Iran.
Hitzman, M.W. 2000. Iron oxide-Cu-Au deposits, what, where, when and why, in Hydrothermal Iran Oxide Copper-Gold and Related Deposits: A Global Perspective, Australian Mineral Foundation, T. M. Porter, Ed., vol. 1, pp. 9–25, Australian Mineral Foundation, Adelaide, Australia, 2000.
Kirkham, R.V., Dunne, K.P., 2000. World distribution of porphyry, porphyry-associated skarn, and bulk-tonnage epithermal deposits and occurrences Geological Survey of Canada, Open File, 3792, 26.
Kirkham, R.V., Dunne, K.P., 2000. World distribution of porphyry, porphyry-associated skarn, and bulk-tonnage epithermal deposits and occurrences Geological Survey of Canada, Open File 3792, 26.
Mcinnes, B.I.A, Evans, N.J., Fu, F.Q., Garwin, S., 2005. Application of thermochronology to hydrothermal ore deposits, Reviews of Mineral and Geochemistry 58, 467–498.
Mcinnes, B.I.A., Evans, N.J., Fu, F.Q., Garwin, S., 2005. Application of thermochronology to hydrothermal ore deposits. Reviews of Mineral Geochemistry 58, 467–498.
Rodder. E. 1984. Fluid inclusions. Reviews in Mineralogy 12, pp. 644.
Roedder, E., 1984. Fluid inclusions: Reviews in Mineralogy 12-644p.
Shepherd, T.J., Rankin, A.H., Aldderton, D.H.M., 1985. A Practical Guide to fluid Inclusion Studies. Blackie and Son. 239 pp.
Simmons, S.F., Simpson, M.P., Mauk, J., 2000. The mineral products of boiling in golden cross epithermal deposit, New Zealand Minerals and Mining Conference Proceeding 209-216.
Van den Kerkhof, A.M., Hein, U.F., 2001. Fluid inclusion petrography. Lithos 55, 1-40.
Wilkinson., J. J.2001. Fluid inclusions in hydrothermal ore deposit. Lithos 55, 229. 72.
Zang, Y.G., Frantz, J.D., 1987. Determination of the homogenization temperatures and densities of supercritical fluid in the system NaCl- KCl- CaCl2- H2O using synthetic fluid inclusions. Chemical Geology 64, 355- 350.