ارزیابی عملکرد عملیات اسیدکاری ماتریسی در یک مخزن گاز میعانی کربناته چندلایه با استفاده از تلفیق نتایج تحلیل چاه‌آزمایی و تفسیر نمودار نگار تولید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی نفت، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، ایران

2 گروه مهندسی نفت، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، ایران/ انستیتو مهندسی نفت، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

3 انستیتو مهندسی نفت، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

چکیده

اسیدکاری ماتریسی یکی از مهمترین اقدامات برای افزایش و نگهداشت بهره‌دهی طولانی مدت چاه است. اسیدکاری ماتریسی چاه-های انحرافی عمیق در مخازن هتروژنژ/ناهمگن بسیار چالش‌برانگیز است و بررسی میزان کارایی این عملیات اهمیت بسزایی دارد. این مطالعه ارزیابی عملکرد اسیدکاری ماتریسی و بهبود قابلیت انتقال سیال چاه در یک مخزن گاز میعانی کربناته چندلایه‌ را با استفاده از تفسیر داده‌های آزمایشات سرچاهی، تحلیل چاه‌آزمایی دی‌کانولوشن / آنالیز فشار گذرا مرسوم و بکارگیری نتایج تفسیر نمودار نگار تولید ارائه می‌کند. این ارزیابی می‌تواند برای بهینه‌سازی استراتژی عملیات اسیدکاری در چاه‌های اطراف ، طراحی و همچنین اجرای عملیات اصلاحی مناسب در چاه‌های آتی مورد استفاده قرار گیرد. در این مطالعه، نتایج تفسیر داده‌های آزمایشات سرچاهی حاکی از موفقیت‌آمیز بودن عملیات تحریک چاه می‌باشد، بطوریکه شاخص بهره‌دهی کل حدود سه برابر و فشار جریانی سرچاهی حدود 623 پام افزایش پیدا کرده است. علاوه بر این، میزان انداخت فشار نیز به حدود یک سوم (3/1) کاهش یافت. تفسیر نمودارهای تولید و تحلیل چاه‌آزمایی در مخزن چندلایه مورد مطالعه نشان داد عملیات تحریک چاه، عمدتاً عمیق‌ترین لایه مخزنی با بالاترین فشار را تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین، ضریب پوسته لایه‌های مخزنی مختلف بطور یکنواخت برطرف نگردیده است. این مهم بایستی در طراحی عملیات‌های اسیدکاری آتی، در سایر چاه‌های اطراف /مشابه مورد توجه قرار گیرد به نحوی که هدایت اسید در مخزن به سمت فواصل مخزنی که کمتر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند نیز کنترل گردد.

کلیدواژه‌ها


Abou-Sayed, I.S., Shuchart, C.E., Gong, M., 2005. Well stimulation technology for thick carbonate reservoirs. International Petroleum Technology Conference IPTC-10647-MS.
Curtis, C., Jacques, M., Ron, T., 1992. Trends in matrix acidizing. Schlumberger Oilfield Review.
Geravand, R., Foroozesh, J., Nakhaee, A., Abbasi, M., 2020. Integrated reservoir study using well-test deconvolution analysis and well-logging data in a gas condensate carbonate reservoir. IOP Conference Series. Materials Science and Engineering 863(1), p. 012009.
Gringarten, A.C., 2008. From straight lines to deconvolution: The evolution of the state of the art in well test analysis. SPE Reservoir Evaluation and Engineering 11(01), 41-62.
Gringarten, A.C., 2010. Practical use of well test deconvolution, SPE Annual Technical Conference and Exhibition SPE-134534-MS.
Guo, B., Lyons, W.C., Ghalambor, A., 2007. Petroleum Production Engineering; A Computer-Assisted Approach. Gulf Professional Publishing. p. 247.
Hong-Wei, S., Guo-Feng, Y., 2016. Multiple Flow Rate Well Testing with Production Logging in Determining Production Formation Dynamics Parameter. Electronic Journal of Geotechnical Engineering 24(21), 7629-7639. ‏
Huner, K.H., Pshtiwan, T.M.J., 2018. Matrix Acidizing of Carbonate Formations: A Case Study. International Journal of Engineering and Techniques 4(2), 851-858.
ILK, D., Valko, P.P., Blasingame, T.A., 2005. Deconvolution of Variable Rate Reservoir Performance Data Using B-Splines. MSc. Dissertation. Texas A&M University, Texas.
Kappa, 2015. Ecrin 4.30. Deconvolution process, Software Tutorial, France.
 Levitan, M., 2005. Practical Application of Pressure/Rate Deconvolution to Analysis of Real Well Tests. SPE Annual Technical Conference and Exhibition SPE-84290-PA 8(2), 113–121.
Liu, W., Liu, Y., Han, G., Zhang, J., Wan, Y., 2017. An improved deconvolution algorithm using B-splines for well-test data analysis in petroleum engineering. Journal of Petroleum Science and Engineering 149, 306-314.
Onur, M., Cinar, M., ILK, D., Valko, P.P., Blasingame, T.A., Hegeman, P.S., 2008. An investigation of recent deconvolution methods for well-test data analysis. SPE Journal 13(2), 226-247.
Poe Jr, B.D., 2006. Production optimization methodology for multilayer commingled reservoirs using commingled reservoir production performance data and production logging information. U.S. patent 7,062,420.
Shuchart, C. E., Jackson, S., Mendez-Santiago, J., Choi, N. H., Montgomery, J. K., Khemakhem, A. S., Wang, Z., 2009. Effective Stimulation of Very Thick, Layered Carbonate Reservoirs Without the Use of Mechanical Isolation. International Petroleum Technology Conference 13621-MS.
Von Schroeter, T., Hollaender, F., Gringarten, A.C., 2002. Analysis of well test data from permanent downhole gauges by deconvolution. SPE Annual Technical Conference and Exhibition SPE-77688-MS.
Ziauddin, M., Robert, J., 2003. Method of optimizing the design, stimulation and evaluation of matrix treatment in a reservoir. U.S. Patent No. 6,668,922.