بهبود ارزیابی پتروفیزیکی مخزن آسماری با استفاده از روش توموگرافی میان‌چاهی در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زمین‌شناسی نفت، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی

2 استادیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه خوارزمی

3 استادیار پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران، مدیریت اکتشاف نفت، شرکت ملی نفت ایران

4 دانشجوی دکتری مهندسی اکتشاف نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در این مطالعه مخزن آسماری در 39 حلقه چاه یکی از میادین نفتی جنوب غربی زاگرس، واقع در فروافتادگی دزفول با استفاده از روش توموگرافی میان‌چاهی داده‌های نگار گاما و داده‌های تخلخل مغزه بررسی شده است. به این منظور مدل‌های دو‌بعدی و سه‌بعدی نگار گاما و تخلخل مغزه در 4 زون مخزنی سازند آسماری توسط نرم‌افزار پترل طراحی گردید. از میان برش‌های تهیه شده نگار گاما و تخلخل از هر زون، 2 برش از بخش‌های بالایی و پایینی زون‌ها انتخاب و در کل 8 برش توموگرافی از 10 چاه کلیدی تهیه و با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج حاصل از مدل‌های توموگرافی نگار گاما و تخلخل بسیار به هم نزدیک و قابل انطباق بوده و نشان می‌دهد بین میزان نگار اشعه گاما و تخلخل در برش‌های ساخته شده سازند آسماری در چاه‌های مورد مطالعه یک رابطه معکوس وجود دارد. همچنین با افزایش میزان دولومیتی شدن در زون‌ها، خصوصیات پتروفیزیکی تغییر و مقدار تخلخل افزایش یافته است. بر مبنای مدل توموگرافی میان‌چاهی میدان نفتی مورد مطالعه مشخص شد که زون 2 با کمترین مقدار گاما و بیشترین مقدار دولومیتی شدن، دارای تخلخل بالاتر نسبت به سایر زون‌ها بوده و می‌تواند هدف اصلی چاه‌های تولیدی در میدان باشد. از آنجایی که مغزه‌گیری چاه‌ها با هزینه و زمان زیادی همراه است، می‌توان با استفاده از روش توموگرافی میان‌چاهی به نتایج بسیار نزدیک و دقیق به داده‌های مغزه‌گیری چاه دست یافت. بنابراین پیش از اقدام به افزایش حفاری‌ها در منطقه، برای کسب اطلاعات کلی، انجام مطالعات توموگرافی می‌تواند بسیار مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


Aghanbati, A., 2006. Geology of Iran, Publications of the Geological Survey of Iran, p. 586.
Aghli, GH., Moussavi-Harami, R., Tokhmechi, B., 2020a. Integration of sonic and resistivity conventional logs for identification of fracture parameters in the carbonate reservoirs (A case study, Carbonate Asmari Formation, Zagros Basin, SW Iran). Journal of Petroleum Science and Engineering 186, 106728.
Aghli, GH., Moussavi-Harami, R., Mohammadian, R., 2020b. Reservoir heterogeneity and fracture parameter determination using electrical image logs and petrophysical data (a case study, carbonate Asmari Formation, Zagros Basin, SW Iran). Petroleum Science 17, 51–69.
Ahmadhadi, F., Lacombe, O., Daniel, J.M., 2007. Early reactivation of basement faults in Central Zagros (SW Iran): evidence from pre-folding fracture populations in Asmari Formation and lower Tertiary paleogeography. In Thrust Belts and Foreland Basins (pp. 205-228), Springer, Berlin, Heidelberg.
Aki, K., Christoffersson, A., Husebye, E.S.,1977. Determination of 3-dimensional seismic structure of the lithosphere. Journal Geophysics Reservoir 82(2), 277-296.
Alavi, M., 2007. Structures of the Zagros fold-thrust belt in Iran. American Journal of Science 307, 1064-1095.
Aminzadeh, S.A., Mirjerdavi, N., Nouri Taleghani, M., 2013. Static modeling of oil and gas reservoirs and seismic interpretation using Petrel software. Azadeh Publications, p. 304.
Berberian, M., King, G.C.P., 1981. Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran. Canadian journal of Earth Sciences 18(2), pp. 210-265.
Cormack, A.M., 1963. Representation of a function by its line integrals, with same radiological application. Journal of Applied Physics 34(9), 2722-2727.
Farshi, M., Moussavi-Harami, R., Mahboubi, A., Khanehbada. M., Golafshani, T., 2019. Reservoir rock typing using integrating geological and petrophysical properties for the Asmari Formation in the Gachsaran oil field, Zagros basin. Journal of Petroleum Science and Engineering 176, 161-171.
Feyz Aghaei, F., 2015. Three-dimensional tomography of volumetric waves of local earthquakes in the northwestern region of Iran, M.Sc. Thesis, Zanjan University, p. 181.
Gharecheloua, S., Aminia, A., Bohlolib, B., Swennenc, R., 2020. Relationship between the sedimentary microfacies and geomechanical behavior of the Asmari Formation carbonates, southwestern Iran. Marine and Petroleum Geology 116, 104-306.
Heydari, E., 2008. Tectonics versus eustatic control on supersequences of the Zagros Mountains of Iran. Tectonophysics 251, 56-70.
Jafari, J., Mahboubi, A., Moussavi-Harami, R., Al-Aasm, I.S., 2020. The effects of diagenesis on the petrophysical and geochemical attributes of the Asmari Formation, Marun oil field, southwest Iran. Petroleum Science 17, 292–316.
Le, M.A., 2004. Application of well log tomography to the Dundee and Rogers City Limestones, Michigan Basin, USA. M.ScThesis, Michigan Technological University, Honghton, Michigan, p. 123.
Maghsoudi, M., 2001. Structural map of Zagros. Exploration Management of the National Iranian Oil Company.
Motiei, H., 1995. Petroleum geology of Zagros. In: Hushmandzadeh, A. (Ed.), Treatise on the Geology of Iran. Geological Survey of Iran. p.1009.
Sharghi, Y., 2009. Estimation of seismic wave propagation speed in Bakhtiari dam supports using tomography and statistical methods, PhD Thesis, Amirkabir University of Technology, p. 210.
Stewart, R.R., 1991. Exploration Seismic Tomography: Fundamentals, Society of Exploration Geophysicists.
Wylie, Jr, A.S., Huntoon, J.E., 2003. Log-curve amplitude slicing: Visualization of log data and depositional trends in the Middle Devonian Traverse Group, Michigan basin, United States. American Association of Petroleum Geologists Bulletin 87(4), 581-608.
Wylie, Jr, A.S., Wood, J.R., 2005. Well-log tomography and 3-D imaging of core and log-curve amplitudes in a Niagaran reef, Belle River Mills field, St. Clair County, Michigan, United States. American Association of Petroleum Geologists Bulletin 89(4), 409-433.