تعیین زایش و ماهیت سیال کانه‌دار در معدن طلا سنجده، ایران مرکزی با استفاده از مطالعات ریزدماسنجی سیالات درگیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

معدن طلا سنجده در60 کیلومتری جنوب‌باختری دلیجان و در بخش مرکزی پهنه سنندج- سیرجان واقع شده است. کانه‌زایی در منطقه مورد‌مطالعه به‌صورت رگه- رگچه‌ها و عدسی‌های کوارتز - سولفید در کانسنگ میزبان متاریولیتی و در امتداد گسل نرمال رخ داده است.دگرسانی‌های سیلیسی و سولفیدی‌شدن بیشترین گسترش را در زون‌های گسلی داشته و منطبق بر پهنه‌های کانه‌دار هستند. بر اساس پتروگرافی سیالات درگیر پنج گروه سیال درگیر شناسایی شد که غالبا از نوع دو فازی L+V (نوع I) با فازهای غالب CO2 و H2O است. مطالعات ریزدماسنجی سیالات درگیر نشان می‌دهد که سیالات کانه‌دار از نوع غنی از CO2 با میانگین دمای همگن‌شدن 300 درجه سانتیگراد و شوری میانگین %wt NaCl 11 می باشند که نشان‌دهنده نقش غالب سیالات دگرگونی در کانه‌زایی است. مطالعات پتروگرافی، دما و نحوه همگن‌شدن سیالات درگیر )همگن‌شدن به مایع(، نشان می‌دهد سیالات آزاد شده طی دگرگونی پیشرونده در طی بالاآمدگی با سیالات ماگمایی و سیالات جوی گرم شده که از طریق همین گسل ها ممکن است تا اعماق چند کیلومتری نفوذ کرده باشند، اختلاط پیدا کرده و سبب دگرسانی و کانه زایی در امتداد گسل های نرمال شده است. بر اساس این شواهد زایش کانسار طلای سنجده را می‌توان از نوع طلای کوهزایی دانست.

کلیدواژه‌ها


Abdollah Pour, M., Niroumand, S., Tajeddin, H.A., 2016. Geology, mineralization and study of fluid inclusions in Shoy orogenic gold deposit (northwest of Baneh), northwest of Sanandaj Sirjan Zone. Journal of Advanced Applied Geology 26, 66-78.
Aliyari, F., 2006. Mineralogy, Geochemistry and Fabrics of Gold Mineralization in Qolqoleh Ductile and Brittle Shear Zones, Southwest Saghez, M.Sc thesis. Tarbiat Modares University, Iran (in Persian).
Aliyari, F., 2011. Ore controls, age, genesis and type of gold mineralization in the Zartorosht deposit, southern Sanandaj- Sirjan Zone, southwest Jiroft. Ph.D Thesis, Faculty of Basic Sciences, Tarbiat Modarres University, Iran (in Persian).
Brown, P.E., Hagemann, S.G., 1995. MacFlincor and its application to fluids in Archaean lode-gold deposits. Geochimica et Cosmochimica Acta 59, 3943– 3952.
Collins, P.L.F., 1979. Gas hydrates in CO2-bearing fluid inclusions and the use of freezing data for the estimation of salinity. Economic Geology 74, 1435– 1444.
Diamond, L.W., 1990. Fluid inclusion evidence for P-V-T-X evolution of hydrothermal solutions in lateAlpine gold-quartz veins at Busson, Vald’Ayas, northwest Italian Alps. American Journal of Science 290, 912- 958.
Diamond, L.W., 2003. Introduction to gas bearing, aqueous fluid inclusions. Mineralogical Association of Canada 32,101–158.
Fuertes-Fuente, M., Cepedal, A., Lima, A., Dória, A., Anjos Ribeiro, M.D., Guedes, A., 2016. The Au-bearing vein system of the Limarinho deposit (northern Portugal): Genetic constraints from Bi-chalcogenides and Bi–Pb–Ag sulfosalts, fluid inclusions and stable isotopes. Ore geology reviews 72, 213–231.
Goldfarb, R., Baker, T., Dube´B, Groves, D., Hart, C., Gosselin, P., 2005. Distribution, character, and genesis of gold deposits in metamorphic terranes. Economic Geology 100th Anniversary, 407– 450.
Goldstein, R.H., 2003. Petrographic analysis of fluid inclusions. Mineralogical Association of Canada 32, 91–53.
Gregory, M.J., 2017. A fluid inclusion and stable isotope study of the Pebble porphyry copper-gold-molybdenum deposit, Alaska Ore Geology Reviews 80, 1279-1303.
Gregory, Melissa, J., 2016. A fluid inclusion and stable isotope studyof the Pebble porphyry copper-gold-molybdenum deposit, Alaska. Ore Geology Reviews 80, 1279-1303.
Groves, D.I., Goldfarb, R.J., Gebre-Mariam, M., Hagemann, S.G., Robert, F., 1998. Orogenic gold deposits: a proposed classification in the context of their crustal distribution and relationship to other gold deposit types. Ore Geology Reviews 13, 7- 27.
Hasani, H., Mohajjel, M., 1998. Structural analysis and tectonic model of Muteh gold mine and associated mineralization. In: 18th Symposium of Geosciences, Geological Survey of Iran (in Persian).
Hezarkhani, A., Hajizadeh, F., 2011. Geochemical study of ore-bearing fluids in Chah Firouzeh porphyry copper deposits of North Babak City (Kerman Province), and its economic evaluation. Journal of Advanced Applied Geology 2(1), 43 -53.
Kouhestani, H., 2005. Geology, mineralogy, geochemistry and fabric of gold mineralization in Chah-Bagh shear zones at Muteh mining area (southwest of Delidjan, Esfahan province). M.Sc Thesis. Faculty of Basic Sciences, Tarbiat Modarres University, Iran (in Persian).
Kouhestani, H., Ghaderi, M., Chang, Zh, Zaw, K., 2015. Constraints on the ore fluids in the Chah Zard breccia-hosted epithermal Au–Ag deposit, Iran: Fluid inclusions and stable isotope studies. Ore Geology Reviews 65(2), 512-521.
Kouhestani, H., Rashidnejad-Omran, N., Rastad, E., Mohajjel, M., Goldfarb, R.J., Ghaderi, M., 2014. Orogenic gold mineralization at the Chah Bagh deposit, Muteh gold district, Iran. Journal of Asian Earth Sciences 91, 89–106.
Latifi Saei, F., Mirnejad, H., Alipour Asl, M., Nirmand, Sh., 2016. Investigation of gold mineralization in Dare Zar vein system in Pariz region (Kerman province) with emphasis on studies of fluid inclusions and sulfur isotopes. Journal of Advanced Applied Geology 26, 65-75.
Manouchehri Nia, M., Azimzadeh, A., Taghipour, N., Marangi, H., 2016. Applied and combined laser raman spectroscopy and microthermometric studies in the calculation of salinity of fluid inclusions: A Case Study of the Solan fluorite deposit, Zanjan, (Northwest Iran). Journal of Advanced Applied Geology 26, 40-50.
Masoudy, F., 1997. Contact metamorphism and pegmatite development in the region SW of Arak, Iran. Ph.D Thesis, University of Leeds, UK.
Mehrabi, B., Tale Fazel, E., Shahabifar, M., 2012. Ore mineralogy and fluid inclusions constraints on genesis of the Muteh gold deposit (western Iran). Geopersia 2, 67- 90.
Mernagh, T.P., Bastrakov, E.N., Zaw, K., Wygralak, A.S., Wyborn, L.A.I., 2007. Comparison of fluid inclusion data and mineralization processes for Australian orogenic and intrusion-related gold systems. Acta Petrologica Sinica 23, 21-32.
Mohajjel, M., Fergusson, C.L., Sahandi, M.R., 2003. Cretaceous-Tertiary convergence and continental collision, Sanandaj-Sirjan zone, western Iran. Journal of Asian Earth Sciences 21, 397- 412.
Moritz, R., Ghazban, F., 1996. Geological and fluid inclusion studies in the Muteh gold district, Sanandaj-Sirjan zone, Esfahan Province, Iran. Swiss Bulletin of Mineralogy and Petrology 76, 85- 89.
Moritz, R., Ghazban, F., Singer, B. S., 2006. Eocene gold ore formation at Muteh, Sanandaj-Sirjan tectonic zone, Western Iran: A result of late-stage extension and exhumation of metamorphic basement rocks within the Zagros Orogen. Economic Geology 101, 1497- 1524.
Niroomand, Sh., Goldfarb, R.J., Moore, F., Mohajjel, M., and Marsh, E.E., 2011. The Kharapeh orogenic gold deposit: geological, structural, and geochemical controls on epizonal ore formation in West Azerbaijan Province, Northwestern Iran. Mineralium Deposita 46, 409– 428.
Nourian ramsheh, Z., Yazdi, M., Rasa, I., Masoudi, F., 2016.  Gold and trace elements distribution in pyrite from the Senjedeh gold deposite Muteh mining district, according to EPMA analysis. Quarter of Geology of Iran 10(40), 59-70.
Paidar-Sarvi, H., 1989. Petrographisch-lagerstattenkundliche Untersuchungen a golfuhrenden Gesteinen im Muteh Gebiet im Western vom Zentral Iran. Ruprecht-Karts Heidelberg University, pp. 174.
Phillips, G.N., Powell, R., 2009. Formation of gold deposits: Review and evaluation of the continuum model. Earth-Science Reviews 94, 1– 21.
Rashidnejad Omran, N., 2001. Petrology and geochemistry of metavolcano-sedimentary and plutonic rocks of Muteh area (South Delidjan) with special view to genesis of gold mineralization. Ph.D Thesis, Faculty of Basic Sciences, Tarbiat Modarres University, Iran (in Persian).
Robb, L., 2005. Introduction to ore forming processes, Blacwell, p. 386.
Roedder, E., 1984. Fluid inclusions. Mineralogical Society of America. Reviews in Mineralogy 12, p. 646.
Samani, B.A., 1988. Metallogeny of the Precambrian in Iran. Precambrian Research 39, 85– 106.
Samani, B.A., 1988. Metallogeny of the Precambrian in Iran. Precambrian Research 39, 85– 106.
Shepherd, T.J., Rankin, A.H., Alderton, D.H., 1985. A practical guide to fluid inclusion studies, Glasgow, Blackie and Son, p. 239.
Skinner, B.J., 1979. The many origins of hydrothermal mineral deposits. In: Barnes, H.L. (Ed.),  Geochemistry of hydrothermal ore deposits. John Wiley and Sons Inc., New York, pp.1- 21.
Touret, J., Dietvorst, P., 1983. Fluid inclusions in high-grade anatectic metamorphites. Journal of the Geological Society 140, 635– 649.
Uemoto, T., Ridley, J., Mikucki, E., Groves, D. I., Kusakabe, M., 2002. Fluid chemical evolution as a factor in controlling the distribution of gold at the Archean Golden Crown lode gold deposit, Murchison province, Western Australia. Economic Geology 97, 1227- 1248.
Wilkinson, J.J., 2001. Fluid inclusions in hydrothermal ore deposits. Lithos 55, 229− 272.
Yardley, B.W.D., Graham, J.T., 2002. The origins of salinity in metamorphic fluids. Geofluids 2, 249– 256.
Yousefinia, N., 2005. Fluids inclusion study in Mouteh gold deposit and the possibility of using it as exploratory criteria for separating gold-bearing and barren zones, M.Sc thesis. Tarbiat Moallem University, Iran (in Persian).
Zhang, Y., Frantz, J.D., 1987. Determination ofthe homogenization temperatures and densities of supercritical fluids in the system NaCl–KCl–CaCl2–H2O using synthetic fluid inclusions. Chemical Geology 64, 335– 350.