بررسی بافت ساختاری محدوده گسل چهارستون – دشوان، شمال غرب سلماس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زمین شناسی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران

چکیده

منطقه گسل چهارستون- دشوان در شمال غرب شهرستان سلماس در زون سنندج-سیرجان واقع شده است. این منطقه شامل سنگهای به شدت دگرشکل شده ای می باشد که آشکارا در یک پهنه ی برشی راستگرد تکوین یافته اند. بررسی ها در این منطقه در مقیاس مزوسکوپی و میکروسکوپی برای تعیین تاریخچه ی تغییرشکل صورت پذیرفته است. سپس ساختارهای و ریزساختارهای تکتونیکی بر پایه ی مطالعات میدانی و روش های آماری مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفت و مدل مناسب در شکل گیری هر یک از ساختارها پیشنهاد گردید. با استفاده از نتایج به دست آمده، چهار فاز دگرشکلی در تکوین ساختارهای این منطقه مؤثر بوده است. در این منطقه مهم ترین مکانیسم دگرشکلی نظیر : فابریک های S - C، بلور ماهی گون، چین های Z شکل، پورفیروکلاست های گوشته ای، سرتاسر منطقه را دگرشکلی راست گرد نشان می دهد. نشانگرهای سوی برش مناطق برشی با درجه بالا در این منطقه نظیر باندهای برشی، بلورهای ماهی گون، پورفیروکلاست های گوشته ای و بودیناژ نامتقارن و سیگموئید شکل می باشند. این نشانگرهای برشی، منطقه چهارستون- دشوان را در رژیم تکتونیکی امتدادلغز – فشارشی مایل راست گرد نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


Fereidooni, D., Abasfam, A., 2014. Seismic hazard assessment of the city of Khoy using deterministic and probabilistic seismic hazard analysis approaches. Quarterly Iranian Journal of Geology 30, 11-12.
Ghasemi, A., Talbot, C.J., 2006. A new tectonic scenario for the Sanandaj-Sirjan Zone (Iran). Journal of Asian Earth Sciences 26, 683-693.
Haji Hosseinlou, H., 2015. Kinematics of Transpressional Deformation Zones in the Urmia Fault Zone, Northwest Iran. Iranian Journal of Earth Sciences 7, 59-67.
Haji Hosseinlou, H., 2016. Petrofabric. Islamic Azad University Khoy Branch, pp. 334.
Haji Hosseinlou, H., Padidar, R., 2015. Shear structures and microstructures analysis in along Aboulfazl thrust, NE Khoy. Advanced Applied Geology 5, 60-76.
Haji Hosseinlou, H., Solgi, A., Mohajjel, M., Pourkermani, 2015. Deformation partitioning in respons inclined transpression collision of Arabian plate with west Alborz-to azarbayjan block, the Khoy shear zone. Scientific Quarterly Journal, Geoscience 24, 181-196.
Holzhausen, G.R., 1989. Origin of sheet structure, 1. Morphology and boundary conditions, Engineering. Geology 27, 225 -278.
 Khodabandeh, A.A., Soltanni, G.A., Sartipi, A.H., Emami, M.H., 2002. Geological map of Iran, 1:100,000 series sheet Salmas, Geological Survey of Iran, Tehran.
Passchier, C.W., Trouw, R.A.J., 2005. Microtectonis. Springer, Berlin Heidelberg, pp. 366.
Ramsay, J.G., Huber, M.I., 1983. The Techniques of Modern Structural Geology, Volume I: Strain Analysis. London Academic Press, p.307.
Shafaii Moghadam, H., Li, X-H, Santos, J.F, R.J., Griffin, W.L., Ghorbani, G., Sarebani, N., 2017. Neoproterozoic Magmatic Flare-up along the N. Margin of Gondwana: The Taknar Complex, NE Iran. Earth and Planetary Science Letters 474, 83-93.
Ten Grotenhuis, S.M., Trouw, R. A.J., Passchier, C.W., 2003. Evolution of mica fish in mylonitic rocks. Tectonophysics 372, 1-21.
Trouw, T.R.A., Rudolph, A.J., Passchier, C.W., Wiersma, D.J., 2010. Atlas of Mylonites- and related microstructures, Springer, pp.322.
 Twiss, R.J., Moores, E.M., 2007. Structural Geology, New York: Freeman, W.H. Freeman, p.736.