ارزیابی توان هیدروکربن‌زایی و مدل‌سازی بلوغ حرارتی میان‌لایه‌های شیلی سازند فراقون در میدان گازی نار، فارس ساحلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

در این مطالعه، به بررسی پتانسیل تولید و بلوغ حرارتی با استفاده از مدل‌سازی یک‌بعدی حوضه رسوبی و ارزیابی آزمایش‌های راک-ایول انجام شده بر روی سازند فراقون درچاه شماره 2 میدان گازی نار پرداخته شده است. در این بررسی امکان نقش‌آفرینی میان لایه‌های شیلی-ذغالی سازند پرمین فراقون به عنوان سنگ منشا مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. بر اساس مقادیر Tmax و ضریب انعکاس ویترینایت اکثر نمونه‌های مربوط به این میان‌لایه‌ها در محدوده ابتدای پنجره نفتی قرار می‌گیرند و مدل‌سازی یک‌بعدی نیز این فرضیه را تایید می‌کند. با اختصاص شار حرارتی 52 میلی‌وات بر مترمربع بهترین تطبیق با داده‌های ضریب انعکاس ویترینایت و تصحیح دماهای درون چاهی بدست آمد و صحت مدل سازی تایید گردید. نتایج آزمایش‌های راک-ایول و مدل‌سازی یک‌بعدی نشان داد که میان‌لایه-های شیلی سازند پرمین فراقون توانایی تولید هیدروکربن دارند و از حدود 69 میلیون سال پیش وارد اوج پنجره نفتی شده‌اند و در این ناحیه حدود 04/0 مگاتن هیدروکربن تولید کرده‌اند. تاریخچه تدفین و حرارتی نیز حاکی از آن است که میان‌لایه‌های شیلی-ذغالی سازند فراقون در عمق تدفین لازم جهت بلوغ حرارتی و تولید هیدروکربن قرار گرفته‌اند. بنابراین با تکیه بر این نتایج میان‌لایه‌های شیلی-ذغالی سازند فراقون سنگ منشأیی با پتانسیل هیدروکربن‌زایی ضعیف تا خوب ولی نابالغ شناخته می‌شود که می‌توان آن را به عنوان منبع هیدروکربن غیرمتعارف احتمالی مورد بررسی‌های بیشتر قرار داد.

کلیدواژه‌ها


Afshari, N., Rabbani, A.R., 2006. Geochemical Investigation of Faraghun, Sarchahan and Siahu Formations in Gas Generating in Fars and Bandar-Abbas Regions. Internal report, p. 1–9.
Alavi, M., 1994. Tectonic of the Zagros Orogenic Belt of Iran-New Data and Interpretations. Tectonophysics 229, 211.
Alizadeh, B., Saadati, H., Rashidi, M., Kobraei, M., 2016. Geochemical Investigation of Oils from Cretaceous to Eocene Sedimentary Sequences of the Abadan Plain, Southwest Iran. Marine and Petroleum Geology 73, 609–19.
Attarian, M., Moalemmi, S.A., Memariani, M., 2016. Evaluation of burial history and thermal modeling of oil field located in the east of the Persian Gulf. Proceedings of the 20th Conference of the Geological Society of Iran.
Bahroudi, A., Talbot, C.J., 2003. The Configuration of the Basement Beneath the Zagros Basin. Journal of Petroleum Geology 26, 257–82.
Barker, C., 1974. Pyrolysis Techniques for Source Rock Evaluation. AAPG Bulletin 58(11), 2349–2361.
Bordenave, M.L., 2008. The Origin of the Permo-Triassic Gas Accumulations in the Iranian Zagros Fold belt and Contiguous Offshore Areas: A Review of the Palaeozoic Petroleum System. Journal of Petroleum Geology 31(1), 3–42.
Bordenave, M.L., Hegre J.A., 2010. Current Distribution of Oil and Gas Fields in the Zagros Fold Belt of Iran and Contiguous Offshore as the Result of the Petroleum Systems. Geological Society, London, Special Publications 330(1), 291–353.
Edgell, H.S., 1992. The Permian System as an Oil and Gas Reservoir in Iran, Iraq and Arabia. Proceedings of the Second Iranian Geological Symposium, Tehran, pp. 1–17.
Esrafili-Dizaji, B., Rahimpour-Bonab, H., 2013. A Review of Permo-Triassic Reservoir Rocks in the Zagros Area, Sw Iran: Influence of the Qatar-Fars Arch. Journal of Petroleum Geology 36(3), 257–79.
Falcon, N.L., 1974. Southern Iran: Zagros Mountains. Geological Society, London, Special Publications 4(1), 199–211.
Jalilian, A.H., Lasemi, Y., Aghanbati, A., 2011. Petrography and geochemistry of dolomites of Surmeh Formation in Fars region, southwestern Iran. Advanced Applied Geology 1(2), 67-76.
Kashfi, M.S., 1992. Geology of the Permian Gas Reservoirs in the greater persion Gulf area. Journal of Petroleum Geology 15(3), 465–80.
Koop, W.J., Stoneley, R., 1982. Subsidence History of the Middle East Zagros Basin, Permian to Recent. Philosophical Transactions of the Royal Society 305, 149–68.
Mehdi Nia, M., Mousavi Harami, S.R., 2012. Petrography and Interpretation of the Exposure of the Early Permian Deposits (Faraghan Formation) in Golshan Square in the Persian Gulf. Exploration and Production Monthly 88, 65–71.
Mohebbi Hosseinabadi, F., Memariani, M., Tejeh, F., 2016. Geochemical study and evaluation of Paleozoic sediments in Darang, Black Mountain and Cumin buildings. Scientific-Extension Monthly of Oil and Gas Exploration and Production 144, 42–47.
Motiee, H., 1993. Geology of Iran: Zagros stratigraphy, Geological Survey of the Iran.
Murris, R.J., 1980. Middle East: Stratigraphic Evolution and Oil Habitat1. The American Association of Petroleum Geologists Bulletin 64(5), 597–618.
Pouramini Bazanjani, S., Adabi, M.H., 2013. Effect of diagenesis on reservoir quality of Kangan Formation in Lavan field, Persian Gulf. Advanced Applied Geology 3(4), 33-47.
Rudkiewicz, J.L., Sherkati, S.H., Letouzey, J., 2007. Evolution of Maturity in Northern Fars and in the Izeh Zone (Iranian Zagros) and Link with Hydrocarbon Prospectivity, Springer, Berlin, Heidelberg, p. 229–246.
Saberi, M.H., Ashrafi, T., Khaleqi, M., 2017. One-dimensional modeling of sedimentary basin in Tabnak gas field, coastal Fars region, Iran. Advanced Applied Geology 7(3), 65-75.
Saberi, M.H., Rabbani, A.R., 2015. Origin of Natural Gases in the Permo-Triassic Reservoirs of the Coastal Fars and Iranian Sector of the Persian Gulf. Journal of Natural Gas Science and Engineering 26, 558–69.
Saberi, M.H., Rabbani, A.R., Ghavidel-Syooki, M., 2016. Hydrocarbon Potential and Palynological Study of the Latest Ordovician - Earliest Silurian Source Rock (Sarchahan Formation) in the Zagros Mountains, Southern Iran. Marine and Petroleum Geology 71, 12–25.
Sepehr, M., Cosgrove, J.W., 2004. Structural Framework of the Zagros Fold-Thrust Belt, Iran. Marine and Petroleum Geology 21(7), 29–43.
Sherkati, S.H., Letouzey, L., 2004. Variation of Structural Style and Basin Evolution in the Central Zagros (Izeh Zone and Dezful Embayment), Iran. Marine and Petroleum Geology 21(5), 35–54.
Taghavi, A., Najafi, M., Etemad, S., Najmeh Siddiq, M., 2018. Folding geometry in Varavi, Lamerd, Tabnak, Gaobandi, Khayyam and orbit gas fields in coastal Fars. Advanced Applied Geology 8, 33-43.
Tissot B.P., Pelet, R., Ungarner P.H., 1987. Thermal history of sedimentary basins, maturation indices, and kinetics of oil and gas generation. American Association of Petroleum Geologists Bulletin 71, 1445-1466.
Vaezian, A., Ziaei, M., Kamali, M.R., Ghiyasi, F.J., Vaezian, S. 2013. A study on the geochemical properties of potential source rocks of Salman oil field in the Persian Gulf sedimentary basin, Iranian Geological Society.
Wicker, K.M., Coastal E., 1981. Association Round Table. Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions 31(I), 295–300.
Wygrala, B.P., 1989. Integrated study of an oil field in the southern Pobasin, northern Italy, Ph.D Thesis, Forschungszentrum Jülich GmbH, 328p.