کانه زایی، ساخت و بافت و ژنز رخداد معدنی طلای حلب، جنوب باختر دندی، استان زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 بخش زمین‌شناسی اقتصادی، سازمان زمین‌شناسی سوئد، اوپسالا، سوئد

چکیده

کانه‌زایی در رخداد معدنی حلب به‌صورت یک پهنه سیلیسی- سولفیدی طلادار درون توالی شیست‌های مافیک پرکامبرین رخ داده است. آرسنوپیریت، اسفالریت، پیریت، کالکوپیریت، پیروتیت و طلا، کانی‌های معدنی و کوارتز، اکتینولیت، کلینوپیروکسن و کلریت، کانی‌های باطله در حلب هستند. بافت‌ کانسنگ شامل نواری،
لامینه‌ای، دانه‌پراکنده، رگچه‌ای، بِرشی، شکافه پُرکن، گل‌کلمی، جانشینی و بازماندی است. دگرسانی‌ها شامل اکتینولیتی‌، سیلیسی‌ و کلریتی‌شدن است. چهار مرحله کانه‌زایی در حلب قابل تفکیک است. کانه‌زایی طلا مربوط به مرحله گرمابی (مرحله سوم) هم‌‌زمان با تشکیل آرسنوپیریت می‌باشد. نتایج مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی نشان می‌دهد کانه‌زایی در حلب ابتدا به‌صورت کانه‌زایی غیراقتصادی روی- مس با ژئومتری نواری- لامینه‌ای، دانه‌پراکنده و چینه‌سان-چینه‌کران هم‌زمان با فعالیت‌های آتشفشانی- رسوبی تشکیل شده است که طی فرایندهای دگرگونی-دگرشکلی بعدی، رونقش شده است. مقایسه ویژگی‌های این کانه‌زایی اولیه با انواع کانسارهای روی- مس نشان می‌دهد این کانه‌زایی معادل دگرگون- دگرشکل‌شده بخش‌های لایه‌ای و افشان کانسارهای سولفید توده‌ای آتشفشان‌زاد نوع بشی است. کانه-زایی طلا در ارتباط با یک فاز گرمابی تأخیری در ارتباط با نفوذ فازهای ماگمایی میوسن در پهنه تکاب-تخت‌سلیمان-انگوران می‌باشد. بررسی پهنه‌های دگرسانی در واحدهای دگرگونه پرکامبرین که ارتباط فضایی نزدیکی با فازهای ماگمایی میوسن دارند، کاربرد فراوانی در اکتشاف این تیپ از
کانه‌زایی‌های طلا در پهنه کانه‌دار تکاب-تخت‌سلیمان-انگوران دارد.

کلیدواژه‌ها


Asadi, H.H., Voncken, J.H.L., Kühnel, R.A., Hale, M., 2000. Petrography, mineralogy and geochemistry of the Zarshuran Carlin-like gold deposit, northwest Iran. Mineralium Deposita 5 (7), 656–671.
Boni, M., Gilg, H.A., Balassone, G., Schneider, J., Allen, C.R., Moore, F., 2007. Hypogene Zn carbonate ores in the Angouran deposit, NW Iran. Mineralium Deposita 42 (8), 799–820.
Chongying, R., Weihua, L., Zhijvn, Z., Mingqin, H., Haoshou, C., 1995. Rifting cycle and  storeyed  texture  of  copper  deposits  and  their  geochemical  evolution  in  Kangdian region. CNKI 38 (5), 606–612.
Daliran, F., 2008. The carbonate rock-hosted epithermal gold deposit of Agdarreh, Takab geothermal field, NW Iran, hydrothermal alteration and mineralization. Mineralium Deposita 43 (4), 383–404.
Daliran, F., Hofstra, A.H., Walther, J., Stüben, D., 2002. Aghdarreh and Zarshuran SRHDG deposits, Takab region, NW Iran. Annual Meeting, Geological Society of America (GSA), Denver, USA.
Daliran, F., Pride, K., Walther, W., Berner, Z.A., Bakker, R.J., 2013. The Angouran Zn (Pb) deposit, NW Iran: Evidence for a two stage, hypogene zinc sulfide-zinc carbonate mineralization. Ore Geology Reviews 53, 373–402.
Daliran, F., Walther, J., Stüben, D., 1999. Sediment-hosted disseminated gold mineralization in the North Takab geothermal field, NW-Iran. In: C.J., Stanley, et al. (Eds.), Mineral Deposits: Processes to Processing. Proceed. 5th Bienn. SGA Meeting and 10th Quadr. IAGOD Meeting, pp. 837–840.
Dubé, B., Gosselin, P. Mercier-Langevin, P., Hannington, M., Galley, A., 2007. Gold-rich volcanogenic massive sulphide deposits. In: W.D., Goodfellow (Editor), Mineral deposits of Canada: A synthesis of major deposit-types, district metallogeny, the evolution of geological provinces, and exploration methods. Geological Association of Canada, Mineral Deposits Division, Special Publication No. 5, pp. 75–94.
Feridooni, Z., Azimzadeh, A.M., Kouhestani, H., Moayyed, M., Marangi, H., 2016. Study of magnetite/ hematite mineralization in Halab Fe deposit with using petrography and geochemistry of silisic inclusions. 8th Symposium of Iranian Society of Economic Geology, University of Zanjan, Zanjan, Iran. (In Persian with English abstract)
Fonoudi, M., Hariri, A., 1999. Geological map of Takab, scale 1:100,000. Geological Survey of Iran.
Franklin, J.M., Gibson, H.L., Jonasson, I.R., Galley, A.G., 2005. Volcanogenic massive sulfide deposits. In: J.W., Hedenquist, J.F.H., Thompson, R.J., Goldfarb and J.P., Richards (Editors), Economic Geology One Hundredth Anniversary Volume, pp. 523–560.
Ghaderi, Z., 2019. Geology, geochemistry and genesis of Kousaj iron mineralization, SW Zanjan. Unpublished MSc. Thesis, University of Zanjan, Zanjan, Iran, 74 pp. (In Persian with English abstract)
Ghaderi, Z., Kouhestani, H., Tofighi, F., 2020. Geology, geochemistry and genesis of the Kosaj Fe occurrence, Takab‒Takht-e-Soleiman‒Anguoran metallogenic zone, SW Zanjan. Advanced Applied Geology 10 (3), 294–313 (In Persian with extended English abstract).
Gibson, H.L., Allen, R.L., Riverin, G., Lane, T.E., 2007. The VMS model: Advances and application to exploration targeting. In Proceedings of Exploration 7, 713–730.
Gibson, H.L., Morton, R.L., Hudak, G.J., 1999. Submarine volocanic processes, deposits, and environments favorable for the location of volcanic-associated massive sulfide deposits. Reviews in Economic Geology 8, 13–51.
Gilg, H.A., Boni, M., Balassone, G., Allen, C.R., Banks, D., Moore, F., 2006. Marble-hosted sulphide ores in the Angouran Zn-(Pb-Ag) deposit, NW Iran: Interaction of sedimentary brines with a metamorphic core complex. Mineralium Deposita 41(1), 1–16.
Goodfellow, W.D., 2007. Metallogeny of the Bathurst Mining Camp, northern New Brunswick. In: W.D., Goodfellow (Editor), Mineral deposits of Canada: A synthesis of major deposit-types, district metallogeny, the evolution of geological provinces, and exploration methods. Geological Association of Canada, Mineral Deposits Division, Special Publication No. 5, pp. 449–469.
Heidari, M., Ghaderi, M., Kouhestani, H., 2017. Arabshah epithermal Au mineralization within sedimentary host rock, SE Takab, NW Iran. Scientific Quarterly Journal, Geosciences 27(105), 265–282. (In Persian with English abstract)
Heidari, S.M., Daliran, F., Paquette, J.L., Gasquet, D., 2015. Geology, timing, and genesis of the high sulfidation Au (–Cu) deposit of Touzlar, NW Iran. Ore Geology Reviews 65, 460–486.
Iranian Mines and Mining Industries Development and Renovation Organization (IMIDRO), 2017. Final exploration report of Angouran zone. Ministry of Industry, Mine and Trade, Zanjan Province, Zanjan, Iran, 250 pp. (In Persian)
Karami, F., 2018. Geology, geochemistry and genesis of Halab Zn–Pb (Ag) deposit (SW Zanjan). Unpublished MSc. Thesis, University of Zanjan, Zanjan, Iran, 122 pp. (In Persian with English abstract)
Karami, F., Kouhestani, H., Mokhtari, M.A.A., Azimzadeh, A.M., in press. Halab deposit, southwest of Zanjan: Volcanogenic massive sulfide Zn–Pb (Ag) mineralization in the Takab–Takht-e-Soleyman–Angouran metallogenic zone. Journal of Economic Geology (In Persian with extended English abstract)
Karbasi, A., 2015. Halab Pb–Zn exploration report. Ministry of Industry, Mine and Trade, Zanjan Province, Zanjan, Iran, 154 pp. (In Persian)
Klemd, R., Maiden, K.J., Okrusch, M., 1987. The Matchless copper deposit, southwest Africa/ Namibia: a deformed and metamorphosed massive sulphide deposit. Economic Geology 82 (3), 587–599.
Langevin, P.M., McNicoll, V., Allen, R.L., Blight, J.H.S., Dubé, B., 2013. The Boliden gold-rich volcanogenic massive sulfide deposit, Skellefte district, Sweden: new U–Pb age constraints and implications at deposit and district scale. Mineralium Deposita 48 (4), 485–504.
Maanijou, M., Salemi, R., 2014. Mineralogy, chemistry of magnetite and genesis of Korkora-1 iron deposit, east of Takab, NW Iran. Journal of Economic Geology 6 (2), 355–374. (In Persian with extended English abstract)
McDonough, W.F., Sun, S.S., 1995. Composition of the Earth. Chemical Geology 120 (3-4), 223–253.
Mehrabi, B., Yardley, B.W.D., Cam, J.R., 1999. Sediment-hosted disseminated gold mineralization at Zarshuran, NW Iran. Mineralium Deposita 34 (7), 673–696.
Mohamadi, Z., Ebrahimi, M., Kouhestani, H., 2014. The Goorgoor Fe occurrence, NE of Takab: A metamorphosed volcano-sedimentary mineralization in the Sanandaj–Sirjan zone. Advanced Applied Geology 4 (13), 20–32. (In Persian with English abstract)
Mohammadi Niaei, R., Daliran, F., Nezafati, N., Ghorbani, M., Sheikh Zakariaei, J., Kouhestani, H., 2015. The Ay Qalasi deposit: An epithermal Pb‒Zn (Ag) mineralization in the Urumieh‒Dokhtar Volcanic Belt of northwestern Iran. Neues Jahrbuch für Mineralogie - Abhandlungen (Journal of Mineralogy and Geochemistry) 192 (3), 263–274.
Nafisi, R., 2018. Geology, geochemistry and genesis of Halab Au mineralization, southwest of Zanjan. Unpublished MSc. Thesis, University of Zanjan, Zanjan, Iran, 152 pp. (In Persian with English abstract)
Nafisi, R., Kouhestani, H., Mokhtari, M.A.A., Sadeghi, M., 2019. Geochemistry and tectonomagmatic setting of protolite rocks of meta-volcanics in the Halab metamorphic complex (SW Dandy, Zanjan Province). Journal of Economic Geology 11(2), 211–235 (In Persian with extended English abstract)
Najafzadeh, M., Ebrahimi, M., Mokhtari, M.A.A., Kouhestani, H., 2017. The Arabshah occurrence: An epithermal Au–As–Sb Carlin type mineralization in the Takab–Angouran–Takht-e-Soleyman metallogenic zone, western Azerbaijan. Advanced Applied Geology 6 (22), 61–76. (In Persian with English abstract)
Nouri, F., Mokhtari, M.A.A., Izadyar, J., Kouhestani, H., 2017. Geological and mineralogical characteristics of Alamkandi Fe deposit, west of Zanjan. 35th National Congress on Geosciences, Geological Survey of Iran, Tehran, Iran. (In Persian with English abstract)
Nouri, F., Mokhtari, M.A.A., Izadyar, J., Kouhestani, H., in press. Geochemistry and petrogenesis of the Alamkandi granitoid and Fe skarn (west of Mahneshan, Zanjan province). Journal of Economic Geology (In Persian with extended English abstract)
Peccerillo, A., Barberio, M.R., Yirgu, G., Ayalew, D., Barbieri, M., Wu, T.W., 2003. Relationships between mafic and peralkaline silisic magmatism in continental rift settings: a petrological, geochemical and isotopic study of the Gedesma Volcano, Central Ethiopian Rift. Journal of Petrology 44 (11), 2003–2032.
Poulsen, K.H., 2000. Geological classification of Canadian gold deposits. Bulletin of Geological Survey of Canada 540, 1–106.
Pourmohamad, F., Kouhestani, H., Azimzadeh, A.M., Nabatian, Gh. and Mokhtari, M.A.A., 2019. Mianaj iron occurrence, southwest of Zanjan: Metamorphosed and deformed volcano-sedimentary type of mineralization in Sanandaj–Sirjan zone. Scientific Quarterly Journal, Geosciences 28 (111), 161–174 (In Persian with English abstract)
Rahmati, N., Mokhtari, M.A.A., Ebrahimi, M., Nabatian, Gh., 2017. Geology, mineralogy, structure and texture of Agh-Otagh base-precious metal mineralization, North Takab. Petrology 8 (30), 157–180 (In Persian with English abstract).
Shelley, D., 1993. Igneous and metamorphic Rock under the microscope. Chapman and Hall, London, 445 pp.
Shinjo, R., Kato, Y., 2000. Geochemical constraints on the origin of bimodal magmatism in the Okinawa Trough, an incipient back arc basin. Lithos 54 (3-4), 117–137.
Slack, J.F., Offieltd, T.W., Woodruff, L.G., Shanks, W.C., 2001. Geology and geochemistry of Besshi-type massive sulfide deposits of the Vermont copper belt. U.S. Society of Economic Geologists, Guidebook Series 35, 193–211.
Stix, J., Kennedy, B., Hannington, M., Gibson, H., Fiske, R., Mueller, W., Franklin, J.M., 2003. Caldera-forming processes and the origin of subrmarine volcanogenic massive sulfide deposits. Geology 31(4), 375–378.
Stöcklin, J., 1968. Structural history and tectonics of Iran: A review. American Association of Petroleum Geologists 52 (7), 1229–1258.
Talebi, L., Mokhtari, M.A.A., Ebrahimi, M. and Kouhestani, H., 2017. The Arpachay mineralization occurrence, north of Takab: An epithermal base metal mineralization in the Takab–Angouran–Takht-e-Soleyman metallogenic zone. Scientific Quarterly Journal, Geosciences 16 (104), 281–296.
Tofighi, F., 2017. Geology and petrology of metamorphic host rocks of Halab Fe mineralization (SW Dandi, Zanjan) with considering geochemistry and genesis of mineralization. Unpublished MSc. Thesis, University of Zanjan, Zanjan, Iran. (In Persian with English abstract)
Tofighi, F., Mokhtari, M.A.A., Izadyar, J., Kouhestani, H., 2019. Geology and genesis of Halab 2 Fe occurrence in Takab–Takht-e-Soleiman–Anguoran metallogenic zone. Advanced Applied Geology 8 (27), 44–59 (In Persian with extended English abstract)
Whitney, D.L., Evans, B.W., 2010. Abbreviations for names of rock-forming minerals. American Mineralogist 95 (1), 185–187.
Yardley, B.W.D., MacKenzie, W.S., Guilford, C., 1997. Atlas of metamorphic rocks and their textures. Longman Scientific and Technical, London, 1200 pp.