تحلیل استرین نهایی با استفاده از پورفیروکلاستهای سازند گچساران، مطالعه موردی درتاقدیس رامهرمز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این پژوهش با استفاده از مطالعات بافت ساختاری و تحلیل استرین نهایی به بررسی تغییرات کمی استرین در واحدهای سنگی سازند گچساران در بخش فرا دیواره گسل راندگی رامهرمز پرداخته شده است. در مقطع عمود بر امتداد گسل و در طول ترانشه طبیعی موجود در منطقه تعداد 13 نمونه سنگی مورد بررسی قرار گرفت.  پورفیروکلاستهای موجود در نمونه ها بعنوان نشانگر جهت مطالعه استرین مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج مطالعات بافت ساختاری حاکی از وجود یک مؤلفه برش راستگرد در منطقه می­باشد. نتایج حاصل از تحلیل استرین حاکی از وجود رابطه نسبی بین مقادیر استرین و فاصله از گسل است. تحلیل سه بعدی بیضوی استرین نشان دهنده شکل بیضوی استرین بصورت بیضوی کشیده شده سه محوری می­باشد. تحلیل مقادیر عدد تاوایی جنبش شناحتی در صفحه XZ بیضوی استرین نشان دهنده دامنه تغییرات پارامتر تاوایی بین  0.39<Wk<0.85 و عملکرد مولفه های استرین برش محض و برش ساده و رخداد پدیده توزیع استرین در منطقه است. نتایح حاصل از مقادیر درصدی مولفه های برش محض و برش ساده نشان دهنده وجود مولفه استرین برشی عمومی با غلبه مولفه برش محض می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


Alavi, M., 1994. Tectonics of the Zagros orogenic belt of Iran: new data and interpretations. Tectonophysics 229, 211-238.
Alavi, M., 2004. Regional stratigraphy of the Zagros fold-thrust belt of Iran, and its proforeland evolution. American Journal of Science 304, 1–20.
Bailey, C.M., Gilmer, A.K., Marquis, M.N., 1999. A tale of two shear zones: the vorticity and strain path of two greenschist facies shear zones. Geological Society of America Abstracts with Programs 31 (7), 59.
Bailey, C.M., Eyster, E.L., 2003. General shear diformation in the Pinaleno Mountains metamorphic core complex, Arizona. Journal of Structural Geology 25, 1883–1893.
Berberian, M., King, G.C.P., 1981. Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran. Canadian Journal of Earth Sciences 18, 210–265.
Fort, A.M., Bailey, C.M., 2007. Testing the utility of the porphyroclast hyperbolic distribution method of kinematic vorticity analysis. Journal of Structural Geology 29, 983–1001.
Fossen, H., 2010. Structural geology. Cambridge University Press, 481p.
Fossen, H., 2016. Structural geology second edition. Cambridge University Press, 520p.
 
Means WD, Hobbs BE, Lister GS, Williams PF .,1980. Vorticity and noncoaxiality in progressive deformations. J Struct Geol 2:371–378.
Passchier, C.W., Trouw, R.A.J., 2006. Microtectonics. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg– New York.
 
Ramsay, J.G., Huber, M.I., 1983. The Techniques of Modern Structural Geology. Strain Analysis, Academic Press, London, 1: 307p.
Simpson, C., De Poar, D.G., 1997. Strain and kinematic analysis in general shear zones. Journal of Structural Geology, 15: 1–20.
Vitale S, Mazzoli S., 2008. Heterogeneous shear zone evolution: the role of shear strain hardening/softening. J Struct Geol 30:1383–1395.
Vollmer, F.W., 2011. EllipseFit 2.0. http://www.frederickvollmer.com/ellipsefit/.
Wallis, SR., 1995. Vorticity analysis and recognition of ductile extension in the Sanbagawa belt, SW Japan. J Struct Geol 17:1077–1093.
Xypolias, P., 2010. Vorticity analysis in shear zones: Areview of methods and applications. Journal of Structural Geology. 42, 1-21.