تحلیل ریخت زمین ساختی گسل آغاجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

برای تشخیص و ارزیابی فعالیت‌های تکتونیکی گسل آغاجاری، شاخص‌های مورفوتکتونیکی پیچ وخم پیشانی کوهستا‌ن (Smf)، شکل حوضه(Bs) نسبت پهنای کف دره به ارتفاع دره (Vf)، و گرادیان–طول رودخانه (SL) محاسبه گردید. مقدار شاخصSmf از 007/1 در مناطق بسیار فعال تا 58/1 در مناطق با فعالیت متوسط تکتونیکی متغیر می‌باشد. مقدار شاخص Bs از 83/7 در مناطق بسیارفعال منطقه تا مقدار 18/1 در مناطق با فعالیت تکتونیکی کم متغیر می‌باشد. مقدار شاخص Vfاز 21/0 در مناطق فعال با دره های V شکل تا 29/5 در مناطق غیرفعال با دره‌های U مانند تغییر می کند. شاخص SL از 58/1414 در مناطق بسیارفعال منطقه تا مقدار14/385 در مناطق با فعالیت تکتونیکی کم متغیر است. با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور و رویهم‌اندازی (overlay) لایه‌های‌ اطلاعاتی Smf، Bs ، Vf و SL منطقه به سه ناحیه تکتونیکی رده‌بندی شد و نقشه پهنه‌بندی تکتونیک فعال بصورت کمی برای منطقه تهیه گردید. در این نقشه رده‌های 1 تا 3 به ترتیب نشانگر بیشترین تا کمترین فعالیت‌های تکتونیکی میباشند. نتایج نشان میدهد که گسل آغاجاری در بخش‌های مرکزی و جنوب شرقی به جز چند محدوده کوچک دارای فعالیت با رده تکتونیکی متوسط بوده و در بخش های شمال غربی دارای فعالیت با رده تکتونیکی پایین میباشد.

کلیدواژه‌ها


Asadi, Z., 1396. Structural and morphotectonic analyses of Ramhormoz fault. MSc Thesis. Shahid Chamran University of Ahvaz.
Bull, W.B., 2008. Tectonic geomorphology of mountains: a new approach to paleoseismology. John Wiley & Sons, pp. 650.
Bull, W.B., McFadden, L.D., 1977. Tectonic geomorphology north and south of the Garlock fault, California. In: Doehring, D.O. (Ed.), Geomorphology in Arid Regions. Proceedings of the Eighth Annual Geomorphology Symposium. State University of New York, Binghamton 22, 115–138.
Burbank, D.W., Anderson, R.S., 2008. Tectonic Geomorphology, Department Of Geosciences. The Pennsylvania State University, pp.  320.
Burbank, D.W., Anderson, R.S., 2011. Tectonic Geomorphology. John Wiley & Sons, pp. 586.
Cannon, P.J., 1976. Generation of explicit parameters for a quantitative geomorphic study of Mill Creek drainage basin. Oklahoma Geology Notes 36, 16-13.
Dehbozorgi, M., Pourkermani, M., Arian, M., Matkan, A., Motamedi, H., Hosseiniasl, A., 2010. Quantitative analysis of relative tectonic activity in the Sarvestan area, central Zagros, Iran. Geomorphology 121, 329-341.
El Hamdouni, R.C., Irigaray, T., Fernández, J., Chacón, J., Keller, E., 2008. Assessment of relative active tectonics, southwest border of the Sierra Nevada (southern Spain). Geomorphology 96, 150-173.
Fossen, H., 2016. Structural geology second edition. Cambridge University Press, pp. 520.
Guarnieri, P., Pirrotta, C., 2008. The response of drainage basins to the late Quaternary tectonics in the Sicilian side of the Messina Strait (NE Sicily). Geomorphology 95, 260-273.
Keller, E.A., Pinter, N., 1996. Active tectonics, Prentice Hall Upper Seddle River, NJ, USA.
McCalpin, J.P., 2009. Paleoseismology. Academic press, pp. 534.