مطالعه عوامل مؤثر در تشکیل فرو چاله‌ها در جنوب شهر پل دختر، جنوب غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 زمین شناسی،دانشکده علوم ،دانشگاه بوعلی سینا،همدان ،ایران

2 دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

فرو چاله‌ها در دشت‌های پوشیده از رسوبات کواترنر با سنگ‌بستر انحلال‌پذیر، فراوانی بیش‌تری دارند. بیش‌تر دشت‌ها در منطقه زاگرس چین‌خورده در ایران کارستی هستند. این پژوهش در گستره‌ای به مساحت 155 کیلومترمربع باهدف ارزیابی عوامل مؤثر در فرو چاله زایی در محل قدیمی دریاچه‌های جایدر گوری بلمک در جنوب شهر پل‌دختر، جنوب غرب ایران انجام‌شده است. این دریاچه‌ها در اثر وقوع بهمن سنگی سیمره در جنوب غرب ایران تشکیل‌شده بودند. در این منطقه رسوبات دریاچه‌ای ناشی از ایجاد سدهای زمین‌لغزشی گسترش دارند. بر اساس نتایج حاصل از انجام مطالعات ژئوفیزیکی در منطقه به روش‌های GPR با آنتن 10 مگاهرتز و توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی (ERT)، ضخامت رسوبات دریاچه‌ای قدیمی جایدر در محل دشت جایدر به‌طور متوسط 70 متر و در محل دریاچه قدیمی گوری بلمک کمتر از 10 مترمی باشد. سنگ‌بستر رسوبات هر دو دریاچه سازند تبخیری گچساران است. سازند مذکور ازنظر سنی به سنوزوئیک تعلق دارد. مقاومت فشاری تک‌محوری و کششی بخش ژیپس سنگ بستر به ترتیب 39/16 و 5/1 مگا پاسکال است. حداقل 4 دسته درزه در توده سنگ‌بستر گسترش دارد. منشأ مواد پرکننده درزه‌ها، ناشی از فرسایش واحدهای مارنی سازند گچساران و رسوبات دریاچه‌ای می‌باشند. ..

کلیدواژه‌ها


Bell, F.G., Maud, R.R., 1994. Dispersive Soils: A Review from a South African Perspective. Quaternary Journal of Engineering Geology 11, 195 -210.
Deer, D.U., Miller, R.P., 1966. Engineering classification and index properties for intact rock. Technical Report No. AFWL-TR-65-116, Air Force Weapons Laboratory, Kirland Air Force Base, New Mexico.
Ezersky, M., Frumkin, A., 2013. Fault-Dissolution fronts relations and the Dead Sea sinkhole problem. Journal of Geomorphology 201, 35-44.
Galloway, D., Jones, D.R., Ingebritsen, S.E.,1999. Land subsidence in the United States US geological Survey Circular, pp. 182.
Gutierrez, F., Galve, J.P., Lucha, P., Bonachea, J., Pardo, G., Sanchez, J.A., Gutierrez, M., Gimeno, M. J, Remondo, J., Cendrero, A., 2009. Sinkholes in the salt-bearing evaporate karst of the Ebro River valley upstream of Zaragoza city (NE Spain) Geomorphological mapping and analysis as a basis for risk management. Journal of Geomorphology 108, 145-158.
Gutierrez, F., Guerrero, J., Bonachea, J., Lucha, P., 2008. A sinkhole susceptibility zonation based on paleokarst analysis along a stretch of the Madrid-Barcelona high-speed railway built over gypsum and salt- bearing. Jornal of Engineering Geology 102, 62-73.
Heidari, M., Khanlari, G.R., Taleb Beydokhti, A.R., Momeni, A.A., 2011. The formation of cover collapse sinkholes in North of Hamedan, Iran. Journal of Geomorphology 132, 76-86.
Jennings, J.E., Knight, K., 1975. A guide to construction on or with materials exhibiting additional settlement due to collapse of grain structure. Proceedings of the sixth Regional Conference for Africa on Soil Mechanics and Foundation Engineering, pp. 99-105.
Sherard, J.L., Dunnigan, L.P., Deker, R.S, 1976. Identification and nature of dispersive soils ASCE. Journal of Geotechnical Division 102, 69-85.
Sourinezhad, A., 2002. The estimation of runoff in the watershed basin of Kashkan River using GIS. Journal of Geoghraphic Researches 43, 57-80. (In Persian).
Taheri, K., Gutierrez, F., Mohseni, H., Raeisi, E., Taheri, M., 2015. Sinkholesusceptibility mapping using the analytical hierarchy process (AHP) and magnitude-frequency relationships: case study in Hamadan province, Iran. Geomorphology 234, 64-79.
Waltham, T., Bell, F., Culshaw, M., 2005. Sinkhols and subsidence, karst and cavernous rock in engineering and construction, Springer, Chichester, pp. 373.