آشکارسازی سدهای باطله معدنی با استفاده از تصاویر چندطیفی سنجنده استر، مطالعه موردی: معدن سرب-روی انگوران، جنوب غرب زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 دانشگاه شیراز-دانشکده علوم بخش علوم زمین

چکیده

یکی ازاهداف سنجش از دور زمین شناختی، تلاش برای بهبود روش های نقشه برداری انواع سنگ ها و کانی هاست. شناسایی آلودگی‌های زیست محیطی ایجاد شده در اثر فعالیت‌های نامحدود معدنی با استفاده از این داده‌ها از لحاظ اقتصادی و زمانی مقرون به-صرفه بوده ‌است. بارزسازی هر چه سریعتر این آلودگی‌ها در زمینه حل مشکلات زیست محیطی گام مهمی برداشته خواهد شد. بدون شک استفاده از این فناوری در مطالعات اکتشافی ، منابع طبیعی و زیست محیطی نه تنها سرعت انجام مطالعات را بیشتر می‌کند، بلکه از نظر دقت، هزینه و نیروی انسانی نیز بسیار با صرفه‌تر است. هدف از این تحقیق، بارزسازی باطله‌های معدنی سرب-روی انگوران با استفاده از داده‌های استر می‌باشد. بررسی رفتار سنگ‌ها و کانی‌های و استفاده از روش‌های ترکیب رنگی کاذب (R:1,G:6,B:3)، تحلیل مولفه‌های اصلی و نسبت‌گیری باندی به صورت ترکیب رنگی کاذب (R3/2,G5/3,B8/4) موجب نقشه برداری باطله‌های معدن گردید. استفاده از سه PC اول و بررسی مقدار ویژه بردار نشان می‌دهد که مولفه‌های پنجم و نهم با مقادیر ویژه بردار 72/0 و 65/0 دلالت بر رفتار طیفی کانی‌های کربناته و رسی در باندهای 8 و 6 دارد. اعتبارسنجی پردازش‌های انجام شده در نهایت از طریق طیف‌های کتابخانه‌ای، طیف‌های بازنویسی شده و طیف تصویر صورت گرفت.

کلیدواژه‌ها


Borg, G., Daliran, F., 2004. Hypogene and supergene formation of sulphides and non-sulphides at the Angouran high-grade zinc deposit, NW-Iran. In: Abstract volume of Geoscience Africa 2004. University of the Witwatersrand, Johannesburg, pp. 69–70.
Bradl, H. B., 2005. Heavy elements in environment, Elsevier Ltd, 283 pp.
Daliran, F., Bor., G., 2005. Characterisation of the nonsulfide zinc ore at Angouran, northwestern Iran, and its genetic aspects, In: Jingwen, M., Bierlein, F.P., (eds) Mineral deposit research: meeting the global change, Springer, Berlin Heidelberg New York, pp. 913–916.
Daliran, F., Hofstra, A., Walther, J., Stüben, D., 2002. Agdarreh and Zarshuran SRHDG deposits, Takab region, NW-Iran. Annual meeting of the Geological Society of America, Denver, pp. 63–68l.
Fu, X. L., Song, T. T., Chen, Y., Wei, Y. M., Wang, Q. J., 2017. Inversion analysis of heavy metal pollution in soil in mining disturbed areas based on remote sensing data: A case study of Lanping Zn-Pb mining area. Journal of Residuals Science and Technology, 14(3).
Fujisada, H., Ono, A., 1994. Observational performance of ASTER instrument on EOS-AM1 spacecraft. Advances in Space Research 14(3), 147-150.
Gasmi, A., Gomez, C., Zouari, H., Masse, A., Ducrot, D., 2016. PCA and SVM as geo-computational methods for geological mapping in the southern of Tunisia, using ASTER remote sensing data set. Arabian Journal of Geosciences 9(20), 753.
Gilg, H.A., 1996. Fluid inclusion and isotope constraints on the genesis of high-temperature carbonate-hosted Pb–Zn–Ag deposits. Society of Economic Geologists Special Publication 4, 501–514.
Gilg, H.A., Allen. C., Balassone. G., Boni. M., Moore. F., 2003. The 3- stage evolution of the   Angouran Zn “oxide”-sulfide deposit, Iran, In: Eliopoulos, D., et al (eds) Mineral exploration and sustainable development. Millpress, Rotterdam, pp. 77–80.
Gupta, R.P., 2017. Remote sensing geology. Springer Publication.
Gupta, R.P., 1991. Remote sensing geology.Springer Publication.
Jahromi, H., Kafilzadeh, V., Momeni, H., 2009. The effect of lead acetate on body weight and kidney and tissue structure of all one-day-old children of Balb / C mice. Journal of Environmental Science and Technology 4, 269-277.
Hamdi, B., 1995. Precambrian–Cambrian deposits in Iran. In: Hushmandzadeh, A., (ed) Treatise of the geology of Iran, Geological Survey of Iran, Tehran, pp. 1–535.
Holland, S.M., 2008. Principal components analysis (PCA). Department of Geology, University of Georgia, Athens, GA, 30602-2501.
Kruse, F.A., 1988. Use of airborne imaging spectrometer data to map minerals associated with hydrothermally altered rocks in the northern grapevine mountains, Nevada, and California. Remote Sensing of Environment 24(1), 31-51.
Mezned, N., Abdeljaoued, S., Boussema, M. R., 2007. ASTER multispectral imagery for spectral unmixing based mine tailing cartography in the north of Tunisia. In Remote Sensing and Photogrammetry Society Annual Conference.
Modabberi, S., Ahmadi, A., Tangestani, M. H., 2017. Sub-pixel mapping of alunite and jarosite using ASTER data; a case study from north of Semnan, north central Iran. Ore Geology Reviews 80, 429-436.
Mohy, H., Basta, F.F., Saber, S.G., El Sobky, A.F. A., 2017. Using Landsat 8 and ASTER Data for lithological Discrimination and Mapping in Wadi Hamad area, North Eastern Desert, Egypt. Journal of American Science, 13(7).
Prost, G.L., 2002. Remote sensing for geologists: a guide to image interpretation. CRC Press.
Richards, J. A., Richards, J. A., 1999. Remote sensing digital image analysis, Springer Publication.
Sadiya, T. B., Ibrahim, O., Asma, T. F., Mamfe, V., Nsofor, C. J., Oyewmi, A. S., Ozigis, M. S., 2010. Mineral Detection and Mapping Using Band Ratioing and Crosta Technique in Bwari Area Council, Abuja Nigeria.
Sayareh, R., Fonudi, M., Dadsetan, A., 2005. Preliminary report of environmental geological studies in Qorveh and Bijar region, Geological Survey of Iran, pp. 20.
Short, A.D., Trembanis, A.C., 2004. Decadal scale patterns in beach oscillation and rotation Narrabeen Beach, Australia—time series, PCA and wavelet analysis. Journal of Coastal Research, 523-532.
Yamaguchi, Y., Kahle, A.B., Tsu, H., Kawakami, T., pinel, M., 1998. Overview of advanced Space borne Thermal Emission and reflection radometr(aster), IEEE Transactions on Geoscience and Remot Sensing 36, 1062- 1071.
Yang, M., Ren, G., Han, L., Yi, H., Gao, T., 2018. Detection of Pb–Zn mineralization zones in west Kunlun using Landsat 8 and ASTER remote sensing data. Journal of Applied Remote Sensing 12(2), 026018.