تحلیل لرزه زمین ساخت و خطر زلزله در محدوده شهرهای دزفول و شوش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز، ایران

چکیده

در این تحقیق وضعیت لرزه‌زمین‌ساخت و تحلیل خطر زمین‌لرزه شهرستان‌های دزفول و شوش تا شعاع 50 کیلومتری مورد توجه قرار گرفت. این موضوع می-تواند به ایمن‌سازی سازه‎های مهم و مکان‌یابی مناسب تاسیسات و سازه‌های جدید در سطح این شهرستان‌ها کمک کند. به همین دلیل در این تحقیق با بررسی شرایط زمین شناسی منطقه اقدام به شناسایی گسل‌های محدوده مطالعاتی و تعیین ابعاد و هندسه آنها شده است. هم‌چنین، پیشینه لرزه‌خیزی این منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مقاله برآورد پارامترهای جنبش زمین به روش آماری-احتمالاتی و در سطوح احتمال وقوع مختلف انجام شده است. نتایج نشان می-دهند که بیشینه بزرگی زلزله مبنای طرح (احتمال 64 درصد) برای دوره های بازگشت 25، 50، 100 و 200 ساله در این منطقه بترتیب 4/5، 6/5، 9/5 و 1/6 ریشتر برآورد شد. نتایج حاصل از رابطه میرایی دانووان موید آن است که بیشینه شتاب قابل انتظار و مبنای طرح برای شهر دزفول بترتیب 22/0 و g 33/0 است. این مقدار برای شهر شوش بترتیب 24/0 و g 36/0 است. نقشه‌های پهنه‌بندی تهیه شده مبین آن است که، بخش‌های شمالی و میانی گستره مورد مطالعه از بیشترین خطر برخوردار می باشند. بنابراین، باید نسبت به مقاوم‌سازی و تقویت بافت‌های فرسوده و تاریخی اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها


Ashayeri, I., Biglari, M., Shamoradi, S. B., Rashidi Gouya, H., 2018. Probabilistic seismic hazard Assessment and geotechnical seismic micro-zonation of Kangavar with ambient vibration and electrical resistivity analysis. AUT Journal of Civil Engineering 2 (1), 29-38.
Baker, J.W., 2013. Probabilistic seismic hazard analysis. White paper, 79p.
Berberian, M., 1995. Master blind thrust faults hidden under the Zagros folds: active basement tectonics and surface morphotectonics. Tectonophysics 241, 193-224.
Alavi, A., 2007. Structures of the Zagros fold-thrust belt in Iran. American Journal of Science 307, 1064–1095.
Donovan, N.C., 1973. San Fernando earthquake. Proceeding of 5th World Conference Earthquake Engineering 2, 1252-1261.
Gillard, D., Wyss, M., 1995. Comparison of strain and stress tensor orientation: application to Iran and southern California. Journal of Geophysical Research 100 (Bll), 22197-22213.
Grunthal, G., Stromeyer, D., Bosse, C., Cotton, F., and Bindi, D., 2018. The probabilistic seismic hazard assessment of Germany—version 2016, considering the range of epistemic uncertainties and aleatory variability. Bulletin of Earthquake Engineerin. Doi:/10.1007/s10518-018-0315-y.
Jorjiashvili, N., Elashvili, M., Gigiberia, M., Shengelia, I., 2016. Seismic hazard analysis of Adjara region in Georgia. Natural Hazards 81, 745–758.
Kijko, A., 2011. Introduction to probabilistic seismic hazard analysis. In: Encyclopedia of solid earth geophysics, Gupta, H. (ed), Springer, Germany.
Macleod, J.H., Thompson, J.H., Sahabi, F., 1970. Geological map of Shahbazan (scale 1:100000). Iranian oil Operating Companies.
Mansoori Bidgani, F., 2018. Siesmotectonic analysis of the Lahbari fault. M.Sc. Thesis, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz.
Mirzaei, N., Gao, M., Chen, Y.T., 1998. Seismic source regionalization for seismic zoning of Iran: Major seismotectonic provinces. Journal of Earthquake Prediction Research 7, 465–495.
Paul, A., Hatzfeld, D., Kaviani, A., Tatar, M., Péquegnat, C., 2014. Seismic imaging of the lithospheric structure of the Zagros mountain belt (Iran). Geological Society 330, 5-18.
Perry, J.T.O’B., Setudehnia, A., 1967. Geological map of Dezful (1:100000 scale). Iranian Oil Operating Companies.
Perry, J.T.O’B., Setudehnia, A., 1967. Geological map of Shushtar (scale 1:100000). Iranian Oil Operating Companies.
Sahabi, F., Macleod, J.H., 1970. Geological map of Balarud (scale 1:100000). Iranian oil operating companies.
Yoosefi, E., 1994. Magnetic basement map of Iran (scale 1:2500000). Geological survey & mineral exploration of Iran, Tehran.
Yoosefi, E., 1994. Magnetic linement map of Iran (scale 1:2500000). Geological survey & mineral exploration of Iran, TehranZ