جداسازی آنومالی‌های زمین‌شیمیایی فلزات سرب و روی با استفاده از روش‌ آماری کلاسیک (Mean+nSTEV)، شاخص سینگولاریتی، سنجش از دور و عوامل ساختاری در ورقه 1:100000 خُنداب؛ بخش شمالی زون ملایر-الیگودرز-اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد، دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی اهواز- گروه زمین شناسی

چکیده

در این مطالعه از روش آمار کلاسیک، شاخص سینگولاریتی، سنجش از دور، نمودار شواهد وزنی (WofE) و تجزیه و تحلیل ساختاری برای جداسازی آنومالی-های ژئوشیمیایی از زمینه برای فلزات سرب و روی در منطقه مورد مطالعه بکار گرفته شد. روش آمار کلاسیک (Mean+nSTEV) نشان داد که مقدار آستانه برای فلزات سرب و روی به ترتیب 75/30 ppm و 18/153 ppm است. در نقشه‌های بدست آمده از روش شاخص سینگولاریتی آنومالی‌های ضعیف و پنهان بهتر نمایش داده شده و همپوشانی بهتری با سنگ آهک که به عنوان سنگ میزبان در ذخایر سرب و روی (نوع MVT)، تراکم گسل‌ها و دگرسانی‌های موجود در منطقه مورد مطالعه، نشان می‌دهد. علاوه بر این، آنومالی‌های بدست آمده از این روش همپوشانی بالایی با معادن سرب و روی موجود در منطقه نشان می-دهند. بطور کلی در این مطالعه مشخص گردید که عیار فلز سرب در جنوب و شمال‌شرق و عیار فلز روی در شمال‌شرق و مرکز محدوده بیشترین میزان آنومالی را از خود نشان می‌دهند که در این مناطق احتمال وجود مناطق کانساری از نوع MVT بسیار بالا است. از طرفی آنومالی‌های بدست آمده با واحدهای آهک کرتاسه و گسلش منطقه که در کانه‌زایی سرب و روی ارتباط مستقیمی دارد، انطباق بالایی را نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


Agterberg, F. P., 2012. Multifractals and Geostatistics. Journal of Geochemical Exploration 122, 113-122.
Agterberg, F. P., Bonham-Carter, G. F., Wright, D. F., 1990. Statistical pattern integration for mineral exploration. In Computer applications in resource estimation, 1-21.
Alavi, M., 1994. Tectonics of the Zagros orogenic belt of Iran: new data and interpretations. Tectonophysics 229, 211-238.
Carranza, E. J. M., Zuo, R., Cheng, Q., 2012. Fractal/multifractal modelling of geochemical exploration data. Journal of Geochemical Exploration 122, 1-3.
Cheng, Q., 2007. Mapping singularities with stream sediment geochemical data for prediction of undiscovered mineral deposits in Gejiu, Yunnan Province, China. Ore Geology Reviews 32, 314-324.
Cheng, Q., Agterberg, F. P., 2009. Singularity analysis of ore-mineral and toxic trace elements in stream sediments. Computers & Geosciences 35, 234-244.
Cheng, Q., Zhao, P., 2011. Singularity theories and methods for characterizing mineralization processes and mapping geo-anomalies for mineral deposit prediction. Geoscience Frontiers 2, 67-79.
Eghlimi, B., 2000. Description of the Hamedan geological map on a scale of 1:100000. Geological survey and mineral explorations of Iran (GSI), Ministry of mines and metal industries.
Ehya, F., Lotfi, M., Rasa, I., 2010. Emarat carbonate-hosted Zn–Pb deposit, Markazi Province, Iran: A geological, mineralogical and isotopic (S, Pb) study. Journal of Asian Earth Sciences 37, 186-194.
El Janati, M., 2019. Application of remotely sensed ASTER data in detecting alteration hosting Cu, Ag and Au bearing mineralized zones in Taghdout area, Central Anti-Atlas of Morocco. Journal of African Earth Sciences 151, 95-106.
Ghadimi, F., Ghadimi, Z., Ghomi, M., 2017. Determination of geochemical anomalies of stream sediments in Pb-Zn Songol mine of north Khomein by using Singularity index mapping. Journal of New Finding in Applied Geology 11, 119-131.
Ghorbani, M., 2002. An introduction to Iranian Economic Geology, 1st edition, Geological survey and mineral explorations of Iran (GSI), Tehran, p. 469.
Hashemi marand,G., Jafari. M., Afzal. P., Khakzad. A., 2018. Determination of relationship between silver and lead mineralization based on fractal modeling in Mehdiabad Zn-Pb-Ag deposit, Central Iran. Journal of Earth Sciences, 27, 111-118. ‎
Hutkinson, O.S., 1983. Economic Deposits and their Relation to Tectonic Setting, Maomillan Press, London, P: 365.
Jafari, M. A., Kananian, A., Nazarpour, A. Ghasemi, S., 2018a. Comparison of concentration-area (C-A) fractal models and singularity index to separation Pb and Zn geochemical anomalies in the Arak 1:100000 geochemical sheet. The First National Conference of Iranian Geological Remote Sensing Society.
Jafari, M. A., Kananian, A., Nazarpour, A., 2018b. Comparison exploratory data analysis (EDA) method and Singularity Index to separation Cu element geochemical anomalies in the Malayer-Aligoudarz-Esfahan zone. The First National Conference National Knowledge Based Research in Earth Sciences 1, 210-215.
Jamaliyan, M., 2002. The role of carbonate host rock in lead and zinc deposits of Rabat zone (Khomein-Arak). M.Sc. Thesis. Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, 190 pp.
Kananian, A., Jafari, M. A. Nazarpour, A., 2018. Discrimination of Pb and Zn geochemical anomalies using classical, multifractal (C-N) and (C-A) and singularity index statistical methods in Arak 1:100000 sheet.  Advanced Applied Geology 8, 63-74.
Karimpour, M. H., 2002. Applied Economic Geology, 1st edition, Publication Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, p. 173.
Leach, D. L., Bradley, D., Lewchuk, M. T., Symons, D. T., de Marsily, G., Brannon, J., 2001. Mississippi Valley-type lead–zinc deposits through geological time: implications from recent age-dating research. Mineralium Deposita 36, 711-740.
Lima, A., 2008. Evaluation of geochemical background at regional and local scales by fractal filtering technique: case studies in selected Italian areas. In: De Vivo, B., Belkin, H.E., Lima, A. (Editors), Environmental Geochemistry: Site Characterization, Data Analysis, Case Histories, Elsevier, Amsterdam, pp. 135-152.
Liu, L., Feng, J., Han, L., Zhou, J., Xu, X., Liu, R., 2018. Mineral mapping using space borne Tiangong‐1 hyperspectral imagery and ASTER data: A case study of alteration detection in support of regional geological survey at Jintanzi‐Malianquan area, Beishan, Gansu Province, China. Geological Journal 53, 372-383.
Liu, Y., Xia, Q., Carranza, E. J. M., 2019. Integrating sequential indicator simulation and singularity analysis to analyze uncertainty of geochemical anomaly for exploration targeting of tungsten polymetallic mineralization, Nanling belt, South China. Journal of Geochemical Exploration 197, 143-158.
Liu, Y., Zhou, K., Cheng, Q., 2017. A new method for geochemical anomaly separation based on the distribution patterns of singularity indices. Computers & Geosciences 105, 139-147.
Lovering, T. G., 1972. Jasperoid in the United States; its characteristics, origin, and economic significance, 710.
Mahdavi, A., Rahimi, B., 2010. Carbonate Hosted Pb-Zn Deposits in Malayer-Isfahan Belt and Their Relation with Fault Structures, Application of Fry Analysis. The first conference of the Iranian Economic Geology Society, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
Majidi, B., Amidi, S. M., 1990. Description of the Hamedan geological map on a scale of 1:250000. Geological survey and mineral explorations of Iran (GSI), Ministry of mines.
Nazarpour, A., Paydar, G. R., Carranza, E. J. M., 2016. Stepwise regression for recognition of geochemical anomalies: Case study in Takab area, NW Iran. Journal of Geochemical Exploration 168, 150-162.
Nazarpour, A., Sadeghi, B., Sadeghi, M., 2015. Application of fractal models to characterization and evaluation of vertical distribution of geochemical data in Zarshuran gold deposit, NW Iran. Journal of Geochemical Exploration 148, 60-70.
Park Jr, C. F., MacDiarmid, R. A., 1975. Ore deposits, P. 529.
Radfar, J., Kohansal, R., 2003. Description of the Arak geological map on a scale of 1:100000. Geological survey and mineral Explorations of Iran (GSI), Ministry of mines and metal industries.
Rahimpour, B., 1991. Study of lead and zinc deposits of south of Arak (Emarat). M.Sc. Thesis. Tehran University, 187 pp.
Rajabi, A., Rastad, E., Canet, C., 2012. Metallogeny of Cretaceous carbonate-hosted Zn–Pb deposits of Iran: geotectonic setting and data integration for future mineral exploration. International Geology Review 54, 1649-1672.
Rajabi, A., Rastad, E., Canet, C., 2013. Metallogeny of Permian–Triassic carbonate-hosted Zn–Pb and F deposits of Iran: a review for future mineral exploration. Australian Journal of Earth Sciences 60, 197-216.
Reimann, C., de Caritat, P., 2017. Establishing geochemical background variation and threshold values for 59 elements in Australian surface soil. Science of the Total Environment 578, 633-648.
Rouskov, K., Popov, K., Stoykov, S., Yamaguchi, Y., 2005. Some applications of the remote sensing in geology by using of ASTER images. In Scientific Conf. “SPACE, ECOLOGY, SAFETY” with Int. Participation, pp. 167-173.
Sabins, F. F., 1999. Remote sensing for mineral exploration. Ore Geology Reviews 14, 157-183.
Shapiro, S. S., Wilk, M. B., 1965. An analysis of variance test for normality (complete samples). Biometrika 52, 591-611.
Stocklin, J., 1968. Structural history and tectonics of Iran: a review. AAPG bulletin 52, 1229-1258.
Sun, X., Gong, Q., Wang, Q., Yang, L., Wang, C., Wang, Z., 2010. Application of local singularity model to delineate geochemical anomalies in Xiong'ershan gold and molybdenum ore district, Western Henan province, China. Journal of Geochemical Exploration 107, 21-29.
Xiao, F., Chen, J., Hou, W., Wang, Z., Zhou, Y., Erten, O., 2018. A spatially weighted singularity mapping method applied to identify epithermal Ag and Pb-Zn polymetallic mineralization associated geochemical anomaly in Northwest Zhejiang, China. Journal of Geochemical Exploration 189, 122-137.
Yaaghobpour, E., 2002. Economic Geology, 1st edition, Publication of Tarbiat Moallem University, Tehran, Iran, p. 114.
Zuo, R., 2014. Identification of geochemical anomalies associated with mineralization in the Fanshan district, Fujian, China. Journal of Geochemical Exploration 139, 170-176.
Zuo, R., Cheng, Q., Agterberg, F. P., Xia, Q., 2009. Application of singularity mapping technique to identify local anomalies using stream sediment geochemical data, a case study from Gangdese, Tibet, western China. Journal of Geochemical Exploration 101, 225-235.
Zuo, R., Wang, J., Chen, G., Yang, M., 2015. Identification of weak anomalies: A multifractal perspective. Journal of Geochemical Exploration 148, 12-24.