مکان‌یابی محل دفن پسماند جامد شهرهای جنوبی استان خوزستان با استفاده از منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز/ اهواز، ایران

2 گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اه.واز

3 گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 مرکز تحقیقات و فناورزی های محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

دفن غیربهداشتی پسماند جامد شهری و اثرات منفی زیست‌محیطی آن، موجب شده که روش‌های علمی و صحیح، جایگزین روش‌های سنتی شوند. یکی از مهم‌ترین مراحل دفن بهداشتی پسماندها انتخاب مکان مناسب است، به طوری که اثرات نامطلوب زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی حداقل شود. هدف از این مطالعه تعیین مکان مناسب جهت دفن پسماند جامد شهرهای شهرستان‌های خرمشهر، آبادان، شادگان و ماهشهر است. عوامل تأثیرگذار در سه شاخص زیست‌محیطی (آب‌های سطحی، سواحل دریا، مناطق حساس و حفاظت شده، گسل، کاربری اراضی و شرایط اقلیمی)، اجتماعی (سکونتگاه‌ها، مراکز تجاری، صنعتی، تفریحی و تاریخی، راه‌آهن و فرودگاه‌ها) و اقتصادی (دسترسی به جاده و مکان دفن، شیب زمین) بررسی شدند. برای تحلیل و ادغام شاخص‌ها از سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش تحلیل سلسله مراتبی همراه با ارزش‌گذاری فازی معیارها و شاخص‌ها استفاده گردید. نتایج نشان داد که بخش وسیعی از منطقه برای دفن نامناسب است. منطقه به خصوص از نظر زیست‌محیطی جهت دفن زباله شهری بسیار حساس است و انتخاب مکان دفن باید با دقت و بررسی زیادی انجام شود. در نهایت نقشه مکان‌های مناسب جهت دفن زباله بر اساس ارزش عضویت فازی تهیه گردید که می‌تواند در راستای مدیریت مؤثر و کاربردی پسماند شهری مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


Alavi, N., Goudarzi, G., Babaei, A. A., Jaafarzadeh, N., Hosseinzadeh. M., 2013. Municipal solid waste landfill site selection with geographic information systems and analytical hierarchy process: a case study in Mahshahr County, Iran. Waste Manage Research 31, 98–105.
Chang, K.H., Cheng, C.H., Chang, Y.C., 2008. Reliability assessment of an aircraft propulsion system using IFS and OWA tree. Eng Optim 40, 907–921.
Eskandari, M., Homaee, M., Mahmoodi, S., Pazira, E., Van Genuchten, M.T., 2015. Optimizing landfill site selection by using land classification maps. Environ. Sci. Pollut. Res 22, 7754–7765.
Gorsevski, P.V., Donevska, K.R., Mitrovski, C.D., Frizado, J.P., 2012. Integrating multicriteria evaluation techniques with geographic information systems for landfill site selection: A case study using ordered weighted average. Waste Manage 32, 287–296.
Kahraman, C., Cebi, S., Onar, S.C., Oztaysi, B., 2018. A novel trapezoidal intuitionistic fuzzy information axiom approach: An application to multicriteria landfill site selection. Engineering Applications of Artificial Intelligence 67, 157-172.
Kumar, S., Mohammad, I.H., 2013. Selection of a landfill site for solid waste management: An application of AHP and spatial analyst tool. J. Indian Soc. Remote Sens 41, 45–56.
Melo, A.L.O., Calijuri, M.L., Duarte, I.C.D., Azevedo, R.F., Lorentz, J.F., 2006. Strategic decision analysis for selection of landfill Sites. J. Surv. Eng. 132, 83–92.
Rahmat, G.Z., Vosoughi Niri, M., Alavi, N., Goudarzi,G., Babaei, A., Baboli, Z., Hosseinzadeh, M., 2017. Landfill site selection using GIS and AHP: a case study: Behbahan, Iran. KSCE Journal of Civil Engineering 21, 111-118.
Ramjeawon, T., Beerachee, B., 2008. Site selection of sanitary landfills on the small island of Mauritius using the analytical hierarchy process multi-criteria method. Waste Manage. Res 26, 439–447.
Sener, S., Sener, E., Nas, B., Karaguzel, R., 2010. Combining AHP with GIS for landfill site selection: a case study in the Lake Beyşehir catchment area (Konya, Turkey). Waste management 30, 2037-2046.
Shahabi, H., Keihanfard, S., Ahmad, B.B., Amiri, M.J.T., 2014. Evaluating Boolean, AHP and WLC methods for the selection of waste landfill sites using GIS and satellite images. Environ. Earth Sci 71, 4221–4233.
Uyan, M., 2014. MSW landfill site selection by combining AHP with GIS for Konya, Turkey. Environ. Earth Sci 71, 1629–1639.