کاربرد داده‌های ژئوشیمیایی برای شناسایی شرایط تمرکز عناصرنادرخاکی در آنومالی معدنی C جنوبی اسکارن آهن سنگان، خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشگاه تهران

چکیده

آنومالی C جنوبی از آنومالی‌های بخش غربی معدن آهن سنگان است که در پی نفوذ توده‌های گرانیتوییدی به درون سنگ‌های کربناته، متحمل کانی‌سازی اسکارن کلسیمی غنی از مگنتیت شده است. در اسکارن‌ها و کانسنگ آهن به ترتیب میزان فراوانی LREE از 59/26-91/305 و 95/54-14/147 و HREE از 79/5-86/45 و 95/54-14/147 پی‌پی‌ام در تغییر است. نسبت‌های N(La/Yb) و N(Gd/Yb) در اسکارن‌ها به ترتیب 38/18-38/3 و 69/8-2/2 و در کانسنگ‌آهن به ترتیب 36/0-86/0 و 8/5-16/10 است که نشان می‌دهد اسکارن‌ها از عناصر نادر خاکی سبک بیش از عناصر نادر خاکی سنگین غنی شده‌اند. بالا بودن نسبت LREE/HREE در اسکارن‌ها و کانسنگ‌آهن، احتمالاً بیانگر غنی‌تر بودن سیال کانی‌ساز از Cl نسبت به F می‌باشد. همچنین نسبت La/Y اسکارن‌ها و کانسنگ آهن به ترتیب بین 44/0-95/5 و 5/0-4/2 در تغییر است که نشان دهنده تشکیل اکثر نمونه‌ها در محیطی با pH قلیایی است. نسبت‌ Ce/Ce* در اسکارن‌ها و کانسنگ آهن به ترتیب بین 18/0-84/0 و 02/0- 15/0 در تغییر است و حضور یک آنومالی منفی مشخص از Ce وجه مشخصه الگوهای REE است. براساس مقادیر Ce/Ce* و N(Pr/Yb) می‌توان نتیجه گرفت که سیالات عامل کانی‌سازی، عمدتا متشکل از آب‌های ماگمایی به همراه مقادیر کمتری آب‌های جوی بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


Aubert. D., Stille. P., Probst. A., 2001, REE fractionation during granite weathering and removal by waters and suspended loads: Sr and Nd isotopic evidence, Geochimica et Cosmochimica Acta, Vol: 65, p: 387-406.
Crinci. J., Jurkowi. C., 1990, Rare earth elements in Triassic bauxites of Croatia Yugoslavia,Travaux, Vol: 19, p: 239-248.
Karimpour M. H., 2003, Mineralogy, Alteration, Rock of Origin and Tectonic Environment of Fe-oxide Cu-Au Reserves and Examples of Iran, Yazd University, pp. 184-187.
Kato. Y., 1993, REE geochemistry of aluminous skarn in the representative Japanese skarn deposits. Resource Geology, Vol: 15, p: 393–400.
Kato. Y., 1999, Rare Earth Elements as an Indicator to Origins of skarn deposits: Examples of the kamioka Zn-Pb and Yoshiwara-Sannotake Cu (-Fe) deposits in Japan, Resource Geology,Vol: 49, p: 183-198.
Patino. L. C., Velbel. M. A., Price. J. R., Wade. J. A., 2003, Trace element mobility during spheroidal weathering of basalts and andesites in Hawaii and Guatemala, Chemical Geology, Vol: 202, p: 343-364.
Yosoff. Z. M., Ngwenya. B. T., Parsons. I., 2013, Mobility and fractionation or REE during deep weathering of geochemically contrasting granites in a tropical setting, Malaysia, Chemical Geology, Vol: 349-350, p: 71-76.