گسلش و مورفوتکتونیک در زون بخاردن-قوچان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود گروه زمین شناسی

2 هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده

زون گسل بخاردن-قوچان در فاصله 150 کیلومتری شمال شرق مشهد از برجسته ترین چهره های توپوگرافی-ساختمانی مرکز کپه داغ در بین شهرهای قوچان، ‏شیروان و بجنورد است. مجموع گسل های امتداد لغز-راستگرد قوچان، باغان-گرماب، شیروان و غلامان-سومبار با روند شمالغرب-جنوبشرق از مهم ترین گسل های ‏این زون بوده که فعالیت نوزمین ساختی آنها در نهشته های کواترنری قابل ردیابی است. انتهای این گسل ها به صورت رورانده است. طبق شواهد دورسنجی و میدانی ‏این جنبش ها می توان در ایجاد پدیده های مورفوتکتونیکی مانند برخاستگی و برش پادگان های رودخانه ای، جابجایی ابراهه ها و تقطیع، برش و جابجایی رسوبات ‏کواترنری مخروط افکنه ای مشاهده نمود. تراکم بالای پراکنده ای زمین لرزه ها در پایانه گسل های قوچان و باغان و گرماب می باشد. ‏

کلیدواژه‌ها


آقانباتی، ع.، (1383). زمین­شناسی ایران. تهران: سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، ص 586.
درویش زاده، ع.، (1380). زمین­شناسی ایران. تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر.
سازمان آب منطقه­ای خراسان شمالی، مطالعات مرحله دوم تشریحی لرزه زمین ساخت و برآورد خطر زمین لرزه سدهای تبارک، بارزو، درونگر و غلامان، جلد دوم، اردیبهشت 1395.
سازمان زمین­شناسی مشهد، نقشه شماره 2 زمین­شناسی قوچان، مقیاس 1:60000، 1395.
شهیدی، ع.، نظری. ح. و قائمی، ف. (1392). زمین ساخت ایران کپه داغ. تهران: انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور. ص 197.
Afshar Harb, A. (1979). The stratigraphy, tectonics and petroleum geology of the Kopet Dagh region, Northern Iran.
Alavi, M. (1992). Thrust tectonics of the Binalood region, NE Iran. Tectonics, Vol: 11, No: 2, pp: 360-370.
Berberian, M. (1976). Pre-quaternary faults in Iran. Geological Survey of Iran, Vol: 39, pp: 259-269.
Berberian, M., & Yeats, R. S. (2001). Contribution of archaeological data to studies of earthquake history in the Iranian Plateau. Journal of Structural Geology, Vol: 23, No: 2-3, pp: 563-584.
Bretis, B., Grasemann, B., & Conradi, F. (2012). AN ACTIVE FAULT ZONE IN THE WESTERN KOPEH DAGH (IRAN). Austrian Journal of Earth Sciences, Vol: 105, No: 3.
Falcon, N. L. (1974). Southern Iran: Zagros Mountains. Geological Society, London, Special Publications, Vol: 4, No: 1, pp: 199-211.
Hollingsworth, J., Jackson, J., Walker, R., & Nazari, H. (2008). Extrusion tectonics and subduction in the eastern South Caspian region since 10 Ma. Geology, Vol: 36, No: 10, pp: 763-766.
Hollingsworth, J., Jackson, J., Walker, R., Reza Gheitanchi, M., & Javad Bolourchi, M. (2006). Strike-slip faulting, rotation, and along-strike elongation in the Kopeh Dagh mountains, NE Iran. Geophysical Journal International, Vol: 166, No:3, pp:1161-1177.
Lyberis, N., & Manby, G. (1999). Oblique to orthogonal convergence across the Turan block in the post-Miocene. AAPG bulletin, 83(7), 1135-1160.
Masson, F., Anvari, M., Djamour, Y., Walpersdorf, A., Tavakoli, F., Daignières, M., ... & Van Gorp, S. (2007). Large-scale velocity field and strain tensor in Iran inferred from GPS measurements: new insight for the present-day deformation pattern within NE Iran. Geophysical Journal International, Vol: 170, No: 1, pp: 436-440.
Shabanian, E., Siame, L., Bellier, O., Benedetti, L., & Abbassi, M. R. (2009). Quaternary slip rates along the northeastern boundary of the Arabia-Eurasia collision zone (Kopeh Dagh Mountains, Northeast Iran). Geophysical Journal International, Vol: 178, No: 2, pp: 1055-1077.
Stocklin, J. (1968). Structural history and tectonics of Iran: a review. AAPG Bulletin, Vol: 52, No: 7, pp: 1229-1258.
Tchalenko, J. S. (1975). Seismicity and structure of the Kopet Dagh (Iran, USSR). Phil. Trans. R. Soc. Lond. A, Vol: 278, No: 1275, pp: 1-28.
Trifonov, V. G. (1978). Late Quaternary tectonic movements of western and central Asia. Geological society of America bulletin, Vol: 89, No: 7, pp: 1059-1072.
Vernant, P., Nilforoushan, F., Chery, J., Bayer, R., Djamour, Y., Masson, F., ... & Tavakoli, F. (2004). Deciphering oblique shortening of central Alborz in Iran using geodetic data. Earth and Planetary Science Letters, Vol: 223, 1-2, pp: 177-185.