ویژگیهای آب زمین شیمی چشمه‌های حوالی رامسر با نگرش ویژه بر کیفیت آنها از لحاظ شرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه زمین شناسی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

2 دانش آموخته گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

چکیده

منطقه‌ی مورد مطالعه در غربی‌ترین بخش استان مازندران و در حوالی شهرستان رامسر واقع شده است. هدف از این تحقیق تشخیص خصوصیات هیدروژئوشیمیائی و تعیین کیفیت آب‌های 5 چشمه منتخب در حوالی شهرستان رامسر جهت شرب است. در این پژوهش نمونه‌ها از لحاظ پارامترهای فیزیکی و شیمیایی نظیرTDS ، Ec، Eh، pH، آنیون‌های اصلی و کاتیون‌ها و بعضی از عناصر کمیاب مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌های حاصله توسط نرم افزار AqQA پردازش و نمودارهای مربوطه رسم شدند. پارامترهای فیزیکوشیمیایی چشمه‌ها با یکدیگر و نیز با استانداردهای WHO، ایران (1053)، شولر و سازمان حفاظت محیط ‌زیست آمریکا (US.EPA) مقایسه شدند. با استفاده از شاخص‌های مختلف نمونه‌ها مورد ارزیابی کیفی قرار گرفتند. چشمه کچانک از نوع (Si-HCO3) است در حالی که چشمه‌های کتالم، ریش‌برازدره، نمکدره و گیاش از نوع (Si-Cl) می‌باشد. مقایسه چشمه‌ها نشان می‌دهد که مقدار شاخص فلزی (MI) و غلظت عناصر سنگین مثل نیکل، آرسنیک، سرب و کروم در چشمه کتالم نسبت به بقیه بالاتر است. هرچند که جهت شرب بعضی از چشمه‌ها از لحاظ منیزیم، کلسیم و pH در بازه مطلوب قرار نمی‌گیرند ولی تمامی چشمه‌های منطقه مورد مطالعه از لحاظ بقیه پارامترها در گروه خوب یا قابل قبول قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


امیدوار مطلق. م.، برغمدی. م.، فرهنگیان. ک.، 1389، نحوه بررسی نتایج آزمایشات شیمیایی منابع آب شرب روستاهای تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی. سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران، ص 2.
بهارفیروزی خ.، ندیم ح.، شفیعی ع.ر.، سهندی م.ر.، وحدتی دانشمند ف.، نظری ح.، خان­نظر ن.ا.، 1379، نقشه و گزارش ورقه صدهزارم رامسر، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی ایران.
حقیقت. ر. محمدی. ی.، 1384، چگونگی وضعیت آلودگی منابع آب در منطقه رامسر، پژوهش در پزشکی (مجله پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی)، شماره چهارم.
رزازی بروجنی. خ.، مهرابی. ب.، پیروان. ح. م.، سلماسی. ر.، ۱۳۸۸، بررسی منابع آلاینده آرسنیک در محدوده بالادست سد سهند (آذربایجان شرقی)، ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، ص 2.
رستگاری مهر. م.، کشاورزی. ب.، مر. ف.، 1391، بررسی آب زمین شیمی و منشأ فلزات بالقوه سمی (Pb, Zn, Cd, Cr, Ni Cu,) در رودخانه زاینده رود، مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته، جلد 1، شماره4، ص 82.
زارعی محمود آبادی. ه.، 1394، بررسی تأثیر احتمالی عناصر سنگین پساب صنایع غیرفلزی بر آب زیرزمینی به روش آماری در دشت یزد- اردکان، مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته، دوره5، شماره 17، ص 85.
سمائی. م. ر.، ابراهیمی. ا.، احرامپوش. م. ح.، طالبی. پ.، خلیلی. م. ح.، مروتی. ر.، 1386، بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی شهر یزد، فصلنامه پژوهشی دانشکده بهداشت یزد، سال ششم، شماره2، ص 50-51.
صداقت. م.، 1387، زمین و منابع آب (آب زیرزمینی)، انتشارات دانشگاه پیام نور، ص 1-288.
منصوری. ن.، عظیمی. ش.، 1394، فلزات سنگین در محیط زیست، انتشارات حک (وابسته به گروه طرفه)، ص 15.
مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران، 1388، آب آشامیدنی -ویژگی های فیزیکی و شیمیایی (استاندارد ملی ایران1053)، ویرایش پنجم.
نبی بیدهندی. غ. ر.، حبیبی. س. ر.، جعفری دستنائی. ع.، هویدی.ح.، 1392، رهنمودهای کیفی آب آشامیدنی سازمان بهداشت جهانی (WHO)، انتشارات خانیران، ص1-624.
Agatemor.C., Okolo.P.O., 2008, Studies of corrosion tendency of drinking water in the distribution system at the
     University of Benin, The Environmentalist, 28(4), p: 379-384.
Ahmed.W., Stewart.J., Powell.D., Gardner.T., 2007, Evaluation of Bacteroides markers for the detection of human
      fecal pollution, Letters in Applied Microbiology.
Alavi.M., 1996, Tectonostratigraphy synthesis and structural style of the Alborz Mountain system in northern Iran,
      Geodynamics Journal, 21, 1–33.
Arvidson.J.D., 2006, Relationship of forest thinning and selected water quality parameters in the Santa Fe Municipal
     Watershed, New Mexico, Hydro-science Concentration Water Resources Program, University of New Mexico.
Ebrahimi.A., Kamarehie.B., Asgari.G., Seid Mohammadi.A., Roshanaei.G., 2012, Drinking water corrosivity and
     sediment in the distribution network of Kuhdasht, Iran (In persian), Journal of Health Reasearch 8(3), p: 480-486.
Gupta.N., Nafees.S. M., Jain.M.K., Kalpana.S., 2010, Assessment of groundwater quality of outer Skirts of Kota
    city with reference to its potential of scale formation and corrosivity, Journal of chemistry, 8(3), p: 1330-1338.
Hounslow.A., 1995, Water quality data: analysis and interpretation, CRC-Press, 397, p:86.
Mohan.S.V., Nithila.P., Reddy.S.J., 1996, Estimation of heavy metals in drinking water and development of heavy
      metal pollution index. J. Environ. Sci. Health A., 31:283-9.
Saravana Kumar. M., Liakath Ali Khan.F., 2015, Analysis of Groundwater Quality of Some Selected Stations of Palar
   Riverbed in Vellore district, Tamilnadu, India, International Journal of Advanced Scientific and Technical.
Schoeller.H., 1965, Qualitative Evaluation of Groundwater Resources. In: Methods and Techniques of Groundwater
    Investigation and Development. Water Resources Series No. 33, UNESCO, 44-52.
Schoeller.H., 1995, Terres et eaux (Paris- Algiers), Unesco Series, Paris p: 4-11.
Singley. J. E., Beaudet. B., Markey. P., DeBerry. D., Kidwell. J., Malish. D.,1985, Corrosion prevention and control in
    water treatment and supply systems, Noyes Publications Park Ridge, NJ.
Stiff.H.A.JR., 1951, The interpretation of chemical water analysis by means of patterns, Journal of Petroleum
     Technology, 3(10), 15-17.
Tamasi.G., Cini.R., 2004, Heavy metals in drinking waters from Mount Amiata (Tuscany, Italy). Possible risks from
    arsenic for public health in the Province of Siena, Science of the Total Environment, Vol:327, p: 41–51.
Teimurie.F., Sadeghie.M., Deris.F., Hashemie.H., 2012, Assessment of the Potential of Scale Formation and
    Corrosivity of Tap Water Resources and the Network Distribution System in Kian city (Chahar Mahal Va Bakhtiari Province), (In persian), Journal of Health System Research, 8(1), p: 78-84.
U. S. Environmental Protection Agency Washington, DC, 2012, Edition of the Drinking Water Standards and Health
    Advisories.
Weber.W. J., 1972, Physicochemical processes for water quality control, john Wiley and sons, p:1-640.
WHO, 2011, Guidelines for drinking-water quality, 4th ed. World Health Organization, Geneva.