کاربرد رده بندی توده سنگ جهت تخمین تزریق پذیری (مطالعات موردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل

2 گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

با استفاده از طبقه بندی توده سنگ به روش شاخص مقاومت زمین شناسی می توان اقدام به ارزیابی نفوذپذیری و تزریق پذیری توده های سنگی نمود. در این مقاله با انجام طبقه بندی شاخص مقاومت زمین‌شناسی میزان محدوده نفوذپذیری توده‌های سنگی براساس لوژان بر روی چارت طبقه بندی زون بندی شده است. در این چارت میزان GSI بیش از 55 محدوده لوژان 1-3 یا نفوذناپذیر ، میزان GSI بین 45 تا 55 محدوده لوژان 3 تا 10 یا نفوذپذیری کم ، میزان GSI بین 35 تا 45 محدوده لوژان 10 تا 30 یا نفوذپذیری متوسط و میزان GSI کمتر از 35 محدوده لوژان 30 تا 100 یا نفوذپذیری زیاد را نشان می‌دهند. پس از انجام این زون بندی در چارت طبقه‌بندی شاخص مقاومت زمین‌شناسی اقدام به تخمین تزریق پذیری و بهسازی توده های سنگی گردیده است. زون اول ناحیه بدون توان تزریق‌پذیری (None groutable) می‌باشد. زون دوم ناحیه با تزریق‌پذیری محدود که به صورت محلی (Local) می-باشد. زون سوم ناحیه با تزریق پذیری متوسط (Medium groutable) می‌باشد. زون چهارم ناحیه با تزریق پذیری بالا (High groutable) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اجل لوئیان. ر.، کراری. س.س.، 1394، راهکار اجرایی تزریق در سد با استفاده از لوژان و شاخص نفوذپذیری ثانویه، مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته، شماره 21، ص 1-9.
Azimian. A., Ajalloeian R., 2015, Permeability and groutability appraisal of the Nargesi dam site in Iran based on the secondary permeability index, joint hydraulic aperture and Lugeon tests, Bulletin of  Engineering Geology and the Environment, Vol: 74, No: 3, p:845-859.
Hoek. E., Brown, E. T., 1997, Practical estimates or rock mass strength. Int J Rock Mech Min Sci, 34(8), p: 65-86.
Hoek. E., Kaiser. P. K., Bawden. WF., 1994, Support of under-ground excavations in hard rock, Rotterdam, Balkema, p:215.
Houlsby. A. C., 1990, Construction and Design of Cement Grouting, John willy & Sons, p:422.
Uromeihy. A., Farrokhi. R., 2011, Evaluating groutability at the Kamal-Saleh Dam based on Lugeon tests, Bulletin of Engineering Geology and the Environment, Vol: 71, No: 2, p:50-63.